عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق، مطالعه خواص ساختاری و الکترونی ترکیبات و با استفاده از روش امواج تخت بهبود ‌یافته‌ی خطی با پتانسیل کامل بر پایه‌ی نظریه‎ی تابعی چگالی و با استفاده از نرم‎افزار محاسباتی وین دو هزار است. انتخاب این دو ترکیب به این دلیل است که دارای ساختار مکعبی یکسان هستند و از نظر مغناطیسی هر دو پاد فرومغناطیس می‎باشند. خواص ساختاری و الکترونی ترکیب در غیاب و حضور برهم‌کنش اسپین - مدار و پتانسیل اوربیتالی بررسی شده است. نتایج نشان می‎دهد که پارامتر شبکه‌ی تعاد ...

در این پژوهش اثر برهم‌کنش اسپین– مدار راشبا روی طیف انرژی و ضریب پذیرفتاری غیر‌خطی مرتبه‌ی دوم فرآیند جمع فرکانسی در یک نقطه‌ی کوانتومی کروی با پتانسیل محدود کننده‌ی سهموی در چار‌چوب جرم موثر مورد بررسی قرار گرفته است.در ابتدا اثر برهم‌کنش اسپین– مدار راشبا و میدان مغناطیسی روی طیف انرژی نقطه‌ی کوانتومی بررسی شده است.نتایج نشان می‌دهند که انرژی به شدت برهم کنش اسپین- مدار راشبا، شعاع نقطه‌ی کوانتومی، شدت پتانسیل محدود کننده وابسته است. ترازهای انرژی در اثر برهم‌کنش اسپین‌–مدا ...

در این پژوهش ابتدا ضریب ژیرومغناطیسی نقطه‌ی کوانتومی استوانه‌ای گالیم آرسنید با پتانسیل سهموی، را در حضور میدان‌های خارجی و برهم‌کنش اسپین-مدار راشبا، بررسی کرده و در ادامه با استفاده از رهیافت ماتریس چگالی، ضرایب جذب خطی و غیرخطی، مورد مطالعه قرار می‌گیرند. با در نظر گرفتن تقریب جرم موثر و با استفاده از نظریه‌ی اختلال، معادله‎ی شرودینگر را برای نقطه کوانتومی حل کرده و ویژه‎مقادیر انرژی و ویژه حالت‌ها محاسبه می‌شوند، سپس با به دست آوردن اختلاف انرژی برای اسپین بالا و اسپین پا ...

در این پایان‌نامه به موضوعات زیر پرداخته شده است: 1- حالت‌های هم‌دوس برای پتانسیل نوسانگر هماهنگ ساده و همچنین حالت‌های هم‌دوس اسپینی معرفی شده و خواص این حالت‌ها و ویژگی‌های‌ آن‌ها، در حد نیاز این پایان‌نامه، تشریح شده است. 2- مفاهیم درهم‌تنیدگی و چگونگی کمّی کردن آن، در حد نیاز این پایان‌نامه، به اختصار بیان گردیده است. 3- درهم‌تنیدگی یک برهم‌نهی از حالت‌های هم‌دوس اسپینی با اسپین واحد (کیوتریت) با استفاده از سنجشگر آی‌-کانکرنس مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته و روابط ت ...

در این پایان نامه جریان جوزفسون را برای مقادیر اختیاری از غلظت ناخالصی در یک اتصال ابررسانا – فرومغناطیس- ابررسانا که شامل، پراکندگی اسپین مدار و ناخالصی مغناطیسی می‌باشد، بررسی می‌کنیم. در حد اثر مجاورت معادله آیلنبرگ را خطی کرده و یک عبارت تحلیلی برای جریان جوزفسون برحسب پارامترهای موجود در اتصال به دست می‌آوریم. این عبارت این امکان را به ما خواهد داد که نه تنها در حد کثیف و تمیز، بلکه در ناحیه میانی از غلظت ناخالصی که در مقیاس داده‌های آزمایشگاهی مهم هستند، نتایج فیزیکی جا ...

دو نوع برهمکنش اسپین- مدار راشبا و درسلهاوس به ترتیب ناشی از نبود تقارن وارونی دیواره های گیرانداز و نبود تقارن وارونی حجمی در یک سیستم هستند که در کنترل مغناطش اسپین رسانش نقش اساسی دارند.ما در این رساله به بررسی جامع این دو نوع برهمکنش پرداخته و با استفاده از مدل نیمه کلاسیک و حل معادله بولتزمن در چارچوب تقریب زمان واهلش، اثر این برهمکنش ها را بر روی خواص مگنتو الکتریک مانند جگالی اسپینی هم درگاز الکترون دوبعدی و هم در یک دیواره ی مغناطیسی بررسی می کنیم. درواقع در این سیست ...

در سال‌های اخیر برهم‌کنش اسپین ـ مدار در ساختارهای نیم‌رسانا به دلیل کاربرد بالقوه‌ای که در ادوات اسپینترونیک (الکترونیک مبتنی بر اسپین الکترون) دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. در نیم‌رساناهای متداول دو نوع برهم‌کنش اسپین ـ مدار وجود دارد. یکی برهم‌کنش اسپین ـ مدار درسلهاوس که به وسیله بی‌تقارنی وارون حجمی (نظیر ساختارهای روی ـ سولفید) و دیگری برهم‌کنش اسپین‌ـ‌ مدار ناشی از بی‌تقارنی وارون ساختاری است. همچنین شدت برهم‌کنش راشبا را می‌توان با یک ولتاژ دریچه خارجی کنتر ...

هدف از این پژوهش، مطالعه‌ی خواص ساختاری و الکترونی ترکیب PuTe در فازهای کلرید سدیم (B1) و کلرید سزیم ( B2) با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی و امواج تخت بهبودیافته‌ی خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) با استفاده از نرم‌افزار محاسباتی می‌باشد. محاسبات با استفاده از تقریب GGA در حضور برهم‎کنش اسپین‌مدار و در غیاب آن و هم‌چنین باحضور پتانسیل اوربیتالی انجام شده است. هم‌چنین محاسبات مربوط به قطبش اسپینی برای هر دو ساختار انجام شده است که با توجه به نتایج به‌دست آمده، می‌توان نظم مغ ...

ساختار این ترکیب (GdPt2 ) مثل ساختار مکعبی ساده با ثابت شبکه‌یA° 606/7 با ویژ‌گی‌های فرومغناطیسی در دمای کوری K31است. پژوهش‌های زیادی روی این ترکیب به لحاظ نظری انجام نشده ‌است و فقط ساختار نواری آن با استفاده از روش بستگی قوی به‌دست آمده است. هدف از انجام این پژوهش، محاسبه‌ی ویژ‌گی‌های ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ترکیبGdPt2 بااستفاده از روش امواج تخت بهبود ‌یافته‌ی خطی با پتانسیل کامل بر پایه‌ی نظریه‎ی تابعی چگالی است. برای مطالعه‌ی بیشتر ویژ‌گی‌های ساختاری، الکترونی ...