عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 18

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برهم‌کنش اتم-میدان یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مسائل در متون اپتیک کوانتومی به‌شمار می‌آید. به‌لحاظ اهمیت موضوع، ابتدا با رهیافت کاملاً کوانتومی به توصیف برهم‌کنش یک اتم دوترازی با میدان تابشی تک‌مد می‌پردازیم. سپس هامیلتونی متناظر با این برهم‌کنش که به هامیلتونی جینز-کامینگز معروف است را معرفی می‌کنیم که نقطه‌ی شروع بسیاری از محاسبات در زمینه‌ی اپتیک کوانتومی است. در ادامه تعمیم‌هایی جدید از این مدل، ازجمله برهم‌کنش دو اتم دوترازی با میدان تک‌مد دوجمله‌ای، برهم‌کنش دو اتم ...

سطح انرژی پتانسیل برهم‌کنش برای سامانه‌های واندروالسی He-CS2، Ne-CS2 و Ar-CS2 با استفاده از روش (CCSD(T و مجموعه پایه aug-cc-pVDZ که با توابع میان‌پیوندی {3s3p2d1f1g}بسط داده شده، محاسبه شد. مشخص شد که این مجموعه پایه به حد مجموعه پایه کامل همگرا می‌شود. انرژی برهم‌کنش در هر پیکربندی و فواصل بین مولکولی مختلف با فرض چرخنده صلب برای مولکول CS2 و تصحیح خطای برهم‌نهی مجموعه پایه به‌دست آمد. همچنین محاسبات SAPT با مجموعه پایه مشابه در پیکربندی پایدار‌ترین ساختار هر کمپلکس در ف ...

این تحقیق با رویکرد جامعه شناسی زبان و معنا شناختی صورت گرفته و هدف اصلی آن بررسی دریافت معنا خارج از کادر محدود و بسته زبان با قوانین حاکم بر آن می باشد. در واقع ، می خواهیم ببینیم چگونه فهم های گوناگونی از زبان در هنگام کنش گفتمانی ایجاد می شود . زبان ها منظومه ای از نماد ها تلقی شده اند که با هدف ارتباط انسان ها با یکدیگر و انتقال آنچه در ضمیر خود دارند ، شکل گرفته اند. " زبان" در مقام حامل معنایی که گوینده می خواهد یه مخاطب منتقل کند ، معیاری است برای فهم مخاطب و واکن ...

بسیاری از رفتارها تحت تأثیر احساسات صورت می‌پذیرد، رفتارهای که دارای پیامدهایی اجتماعی می‌باشند، ازاین‌رو احساسات عاملی تأثیرگذار بر پدیده‌های اجتماعی هستند. اما برانگیختگی احساسات نیز تحت تأثیر عوامل اجتماعی است. درنتیجه احساسات و پدیده‌های اجتماعی دارای تأثیر متقابل می‌باشند. حسادت به‌عنوان احساسی که بدون روابط اجتماعی تجربه نمی‌شود، دارای آثار ، تبعات و آسیب‌هایی برای فرد و جامعه می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی تجربه دانشجویان دانشگاه یزد از احساس حسادت در تعاملات روزمره‌ ...

پروژه‌های انتقال آب همواره با آب در تماس مستقیم می‌باشند و به‌ همین دلیل بسترهای انتقال آب، همیشه در معرض آسیب و تخریب هستند. چرا که آب باعث تورم خاک می‌شود، غافل از این‌ که تورم خاک به هر نحوی، همواره موجب جابجایی و یا بالا آمدن هر سازه‌ای می‌شود که در بستر خاک مساله‌دار واقع شده است. مخصوصا اگر آن سازه، مانند کانال انتقال آب و یا ساختمانهای یک طبقه و امثال آنها، سبک باشد. این آسیب‌دیدگی در کانال‌های ذوزنقه‌ای غیرمسلح به صورت بالا‌زدگی و ترک‌هایی بر روی رویه بتنی مشاهده می‌ ...

در این تحقیق، بی‌ادبی در تعاملات یکصد و ده نفر از دانشجویان و کارمندان دانشگاه پیام نور، مرکز ایلام بررسی می‌شود. درک بی‌ادبی مستلزم شناخت پدیده‌ی ادب است. موضو‌عات اصلی ادب و بی ادبی وجهه و تهدید آن می‌باشد. ادب، آگاهی و توجه به وجهه‌ی طرف گفتگو در طول تعامل است، در مقابل بی‌ادبی عدم توجه به وجهه و تهدید آن است. بی‌ادبی به دو صورت صریح یا مستقیم و غیرصریح یا غیر‌مستقیم انتقال می‌یابد. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از مدل بی‌ادبی بوس‌فیلد (2008) ، انواع تهدید وجهه‌ی گافمن( 1967 ) ...

انسان موجودی اجتماعی است که به داشتن رابطه با همنوعان خود نیازمند است. فقدان روابط مطلوب و رضایت بخش اجتماعی یا همان احساس تنهایی اثرات مخربی بر سلامت و کیفیت زندگی از جنبه های روانی و جسمی دارد. هدف از این مطالعه شناخت و تبیین هرچه بهتر اثرات احساس تنهایی بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت روانی و جسمانی و همینطور شناخت جایگاه راهبرد های مقابله ای این افراد با رویدادهای تنیدگی زای زندگیشان می باشد. برای مطاله این اهداف به روش نمونه گیری تصادفی از میان دانشجویان دختر دانشگاههای ...

موضوع پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي درمان مبتني بر تعامل والد-کودک روي والدين، در کاهش علائم اضطراب جدايي کودکان بود. فرضيه اصلي پژوهش، اين بود که درمان تعامل والد- کودک مي تواند نشانه‌هاي اضطراب جدايي کودکان راکاهش دهد. جامعه آماري پژوهش، شامل کليه كودكان 7-4 ساله تحت آموزش در مهد كودك‌هاي خصوصي زير نظر سازمان بهزيستي مناطق 12 گانه شهر مشهد درپاييز 1388 بود. اين طرح پژوهشي به صورت نيمه تجربي و از نوع پيش آزمون - پس آزمون با يك گروه كنترل، انجام شد. آزمودني‌هاي پژوهش، شامل 24 ز ...

به گفته کارل ترزاقی (1939)" مشکلات در مهندسی ژئوتکنیک صرفا به سبب ذرات جامد خاک در توده خاک نیست، بلکه مربوط به سیالات موجود در فضاهای خالی است. بر روی یک سیاره بدون آب نیازی به علم مکانیک خاک نمی باشد." با علم به تاثیر قابل ملاحظه آب بر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و ناپایداری خاک و تاثیر گذاری آن بر کارایی سازه، در این تحقیق به بررسی صدمات حاصل از فرایندهای آبی – خاکی بر ساز ه های موجود پرداخته می شود. در میان فرایندهای آبی – خاکی شناخته شده، تاکید بیشتر بر فرایندهایی می باشد ...