عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 209

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تجارب تعاملی و رشد روانی-اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان بود. جامعه‌ی آماری شامل تمام دانشجویان مقطع کارشناسی که در فهرست دانشجویان استعداد درخشان قرار داشتند و نمونه پژوهش شامل 210 دانشجوی دوره‌ی کارشناسی (124دختر، 86پسر) که در سال تحصیلی 90-89 در دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه شیراز عضویت داشتند، بودند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه‌ی رشد روانی-اجتماعی دانشجویان هانگ (1999) که از دو بخش تکالیف رشد روانی-اجتماعی دانشجو و بخش تجربیا ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی علل و پیامدهای انزوای اجتماعی صورت گرفت. ارتباطات اجتماعی برای بهزیستی شخصی و همگانی اهمیت حیاتی دارند و پشتوانه‌‌‌ی لازم برای یکپارچگی و تعهد متقابل مردم جامعه هستند. دورکیم، تغییرات تعداد خودکشی در یک جامعه را با میزان همبستگی‌اجتماعی مرتبط یافت. در تعمیم نظری کار وی، انحرافات را به کمبود همبستگی پیوند داده‌اند. معنای عام انزوای اجتماعی همان کمبود همبستگی اجتماعی است. و در بررسی آن، بین دو سازه تمایز قائل شده‌ اند: انزوای اجتماعی به عنوان سنجش عینی ک ...

موضوع این پژوهش بررسی رابطه صنایع استخراجی با تغییر مناسبات اجتماعی – سیاسی در خوزستان است و هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر اقتصاد نفت بر تعاملات مردم استان خوزستان است محقق تلاش نموده است تا دگرگونی حاصل در حوزه‌های مختلف اجتماعی – سیاسی – فرهنگی این استان، در پی پیدایش صنایع استخراجی را بررسی نماید پیدایش سریع مظاهر مدرنیته و مدنیت به دنبال ساخت شهرک‌های نفتی و مهاجرت سایر اقوام از نواحی مختلف ایران موجب در هم تنیدگی فرهنگی شده و زمینه‌ی پیدایش اختلاط فرهنگی و قومی را ف ...

سرمایه اجتماعی مفهومی جدید است،که در سال‌های اخیر بدان توجه بسیار شده است و شناسایی آن چه در سطح مدیریت سازمان‌ها و چه در سطح کلان می تواند شناخت جدیدی را ازسیستم های اقتصادی-اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت بهتر سیستم یاری دهد، لذا این تحقیق با هدف شناخت میزان سرمایه‌‌ی اجتماعی در شرکت لیزینگ ایران خودرو انجام پذیرفته است روش مطالعه این تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه، جامعه‌ی آماری تحقیق نیز کلیه‌ی کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو می باشد. در ...

از بین عوامل تاثیر گذارجامعه شناختی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کمتر به عامل سرمایه اجتماعی پرداخته شده ، لذا بررسی مقایسه ای رابطه ی سرمایه اجتماعی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین معلمان رسمی و حق التدریس در شهر مراغه هدف اصلی این تحقیق می باشد . این تحقیق به دلیل مناسبت و مطابقت بیشتر از نظریه های پاتنام ، فوکویاما ، هرزبرگ ، ج. اس آدامز بهره گرفته است . تحقیق حاضر با روش پیمایشی انجام شده ، و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است . جامعه ی آماری این تحق ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش زنان سرپرست خانوار به روسپی گری و اعتیاد می‌باشد. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که روایی (Reliability) آن از طریق آلفای کرونباخ و اعتبار( Validity) آن از طریق اعتبار محتوا تایید شده است. جامعه آماری تحقیق، از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان بابلسر که در زمان انجام تحقیق در بازه سنی 60-18 قرار داشتند، تشکیل شده است. در مجموع 400 نفر از این زنان به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخ ...

اختلال طیف اوتیسم اختلال فراگیر رشدی است که با مشکلات اجتماعی، محدودیت‌های ارتباطی و رفتارها و علایق محدود شده مشخص می‌شود.پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش الگودهی ویدئویی بر تعاملات اجتماعی و مهارتهای خودیاری کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم انجام شد. این پژوهش از نوع آزمایشی تک موردی می‌باشد. شرکت کنندگان پژوهش را 4 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم خفیف تا متوسط تشکیل دادند. ابزارهای پژوهش، مقیاس درجه‌بندی اوتیسم کودکان و چک لیست مهارتهای مراقبت از خویشتن بودند. برای ت ...

ارتباط انسانها ،‌ سنگ بناي جامعه انساني وبدون آن هرگز فرهنگ به عنوان خصيصه جامعه انساني پديد نمي آيد ، از جانب ديگر گسترش ارتباطات الكترونيك ، جامعه جديد را چنان از جوامع پيشين متمايز ساخته است كه برخي عصر نو را‌ عصر ارتباطات ‌ مي خوانند. با گسترش اين فناوريهاي ارتباطي از جمله اينترنت و تلفن همراه رابطه ميان افراد به لحاظ كمي وكيفي از شكل متعارف آن يعني ارتباط مستقيم و بي واسطه خارج شده است. دراين ميان جوانان دراستفاده از اين فناوريهاي نو پيشگام هستند كه اين خود تاثيراتي بر س ...

موضوع این پژوهش طراحی محله براساس تاثیر ویژگی های کالبدی فضای باز عمومی در افزایش تعاملات و رفتار اجتماعی می باشد. پژوهش مورد نظر در محله نارمک واقع در منطقه 4 و 8 تهران انجام گرفته است. محله نارمک اولین تجربه شهرسازی مدرن ایرانی می باشد و دارای سلسله مراتب شهری می باشد. 100 نفر از اهالی نارمک به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند تا به پرسشنامه 12 سوالی پژوهش پاسخ دهند. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده گردیده است؛ که برای انجام آن پرسشنامه ای تنظیم گردید. روایی ابزار اندا ...