عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش مقایسه ی برنامه ی درسی آموزش تاریخ در دوره ی متوسطه ی تکمیلی ایران با برنامه ی درسی آموزش تاریخ دوره ی متوسطه تکمیلی در کشورهای انگلستان،استرالیا،پاکستان و هندوستان با روش تطبیقی و به کمک الگوی بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی –تحلیلی از طرف دیگر،در جهت ارائه ی راهکارهایی برای بهبود برنامه ی درسی آموزش تاریخ در ایران بوده است. بدین منظور اسناد و مدارک مرتبط با موضوع از کشورهای مورد نظر گردآوری،توصیف،تفسیر،تحلیل و مقایسه ی آنها انجام شد تا نتایج پژوهش آم ...

هدف از این پژوهش ارزشیابی اهداف و محتوای برنامه ی درسی رشته ی آموزش ابتدایی از دیدگاه استادان و دانشجویان می باشد.جامعه ی آماری این تحقیق از دو زیر مجموعه تشکیل شده که عبارتند از : -1 جامعه ی آماری دانشجویان این تحقیق شامل 33 نفر می باشد که در دانشگاه علامه طباطبایی در ترم آخر با گرایش آموزش ابتدایی در دوره ی ارشد مشغول به تحصیل می باشند. -2 جامعه ی آماری استادان و اعضا هیئت علمی این تحقیق شامل 14 نفر از استادان این دانشگاه می باشند. در این تحقیق به دلیل محدود بودن جامعه ...

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه تفکر انتقادی در برنامه ی درسی تاریخ معاصر ایران در مقطع متوسطه انجام شده است. برای انتخاب مولفه های تفکر انتقادی از روش توصیفی و برای تجزیه و تحلیل برنامه ی درسی تاریخ معاصر ایران از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه ی آماری در این پژوهش، برنامه ی درسی تاریخ معاصر ایران بوده که بدلیل محدود بودن جامعه ی آماری، نمونه ی آماری نیز همان جامعه ی آماری می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه ی تحلیل محتوای اهداف مصوب و سیاهه ی تحلیل محتوای کتاب درس ...

برنامه ی درسی شیمی سال اوّل متوسطه شامل ارائه ی مفاهیم بنیادی و جامع دانش شیمی و ادغام آن ها بازندگی فردی و اجتماعی افراد است. از آنجا که به دلیل جلوگیری از افزایش حجم کتاب درسی ، فعّالیّت ها و تمرین های متناسب با محتوا به مقدار محدودی در متن کتاب گنجانده شده است،کتابهای کار می توانند با ارائه تمرینهای مناسب چنین کمبودی را جبران کنند. هدف ازانجام این تحقیق دستیابی به دیدگاه دانش آموزان سال اول دبیرستان ودبیران آن ها درمورد نقش کتاب کاردر برنامه درسی شیمی سال اول دبیرستان وتاث ...

این پژوهش قصد دارد تا از طریق تطبیق و مقایسه نظام آموزشی به خصوص در زمینه ی طول دوره ی تحصیل و مدت زمان و ساعات هفتگی برنامه ی درسی ومیزان کاربست فاوا در دوره ی ابتدایی در جمهوری اسلامی ایران،فرانسه، ترکیه وجمهوری آذربایجان با تجارب موفقیت آمیز این کشورها و همچنین نقاط ضعف و قوت موجود در ایران آشنا گردد و در انتها پیشنهاد هایی برای بهبود آن ارائه گردید. روش پژوهش،روش توصیفی –تحلیلی است وبه این منظوراز روش مطالعات تطبیقی با تکیه به روش جرج بردی استفاده شده است.اطلاعات مورد ...

این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی برنامه ی درسی مراکز تربیت معلم تربیت بدنی ایران و چین از لحاظ توجه به معیارهای شایستگی معلمان برای تدریس در مدارس صورت گرفته است و با توجه به هدف اصلی محقق به سوال های مقایسه ی پذیرش داوطلبان ورود به دانشکده ی تربیت بدنی دو کشور پرداخته و اهداف و محتوای مواد درسی این دو دانشکده را با توجه به زمان و میزان توجه به دروس عملی و نظری مورد بررسی قرار داده و شرایط لازم برای انتخاب معلم شایسته تربیت بدنی در هر دو کشور مورد بررسی قرار داده و شباهت ها و ...

هدف از این پژوهش بررسی تلفیق فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه درسی دوره ی متوسطه شهر تهران طرح این پژوهش «توصیفی» از نوع پیمایشی است: جامعه آماری را کلیه دبیران دوره ی متوسطه شهر تهران در سال 1390 که با استناد به جدول مورگان نمونه آماری از این جامعه به صورت روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است. بدین منظور نمونه ای با حجم 375 نفر دبیر دوره ی متوسطه انتخاب و داده های حاصله با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته، میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با برنامه درس ...

هدف پژوهش توصیفی حاضر بررسی رابطه ی توانمندی آینده پژوهی دبیران شهرستان امیدیه با استقبال آنها ازتغییر در برنامه های درسی است که با مشارکت 180 نفر از دبیران مقطع دبیرستان شهرستان امیدیه در تکمیل دو0 و پرسشنامه ی تغییر برنامه های درسی با / پرسشنامه، شامل پرسشنامه ی آینده پژوهی با ضریب آلفای کرونباخ 770 و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آماره های توصیفی (شامل: میانگین، انحراف معیار و / ضریب آلفای کرونباخ 80مستقل و آزمون تحلیل واریانس T فراوانی آزمودنی ها) و آمار استنباطی ( ...

این پژوهش با هدف بررسی جایگاه مدل سازی ریاضی در برنامه درسی کارشناسی پیوسته دبیری ریاضی انجام شده است. با توجه به اهمیت و ضرورت مدل سازی و فقدان چنین واحد درسی در رشته ی دبیری ریاضی، محقق تصمیم گرفت برای صحه گذاشتن به این اهمیت و نشان دادن کمبود این واحد درسی، معلمان ریاضی که توسط این برنامه درسی آموزش دیده اند را مورد ارزیابی و قضاوت قرار دهد. به همین منظور نمونه ای با روش تصادفی طبقه ای از جامعه معلمان ریاضی دبیرستان و پیش دانشگاهی منطقه 4 آموزش و پرورش تهران انتخاب شد ...