عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

امروزه آموزش پزشکی آموزشی است هدفمند و نیاز به تدوین اهدافی جهت برنامه های آموزشی توسط همه دست اندرکاران آموزش پزشکی احساس گردیده است. همین امر مسئولین اموزش بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران را بر آن داشت تا نسبت به تدوین اهداف آموزشی 20 گروه آموزش بالینی اقدام نمایند. در این تحقیق سعی کرده ایم میزان تغییری که بخشهای داخلی بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی در کارورزان ایجاد کرده اند یا در واقع میزان دستیابی کارورزان به اهداف تدوین شده توسط گروه را مورد سنجش ...
  
چکیده ندارد.
 
مقدمه و هدف: سلامت دانشجویان، به عنوان یکی از اقشار مهم جامعه، از جمله موضوعات مهم در مبحث سلامت اجتماعی محسوب می شود و دانشجویان پزشکی از آنجایی که خود به عنوان متولیان آینده سلامتی در جامعه خواهند بود، اهمیتی دوچندان از این نظر خواهند داشت. بر همین اساس در این مطالعه به بررسی شیوع و شدت سردرد و ارتباط ان با عوامل دموگرافیک در اینترن های دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد تهران در مهرماه .1390 پرداختیم. مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی و تحلیلی ، 280 نفر از دانشجویان مقط ...