عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 355

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دراین طرح وضعیت برنامه های صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی وبرنامه رادیویی "مجلس و مردم " وسریال "سالهای دور ازخانه " ومهمترین جزازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو 19 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن ( 72ازصد) می باشد وتلویزیون 71 درصد بیننده داشته و میزان رضایت ازبرنامه ها درمجموع ( 65ازصد) می باشد. برنامه های "خانواده " وسریال تلویزیونی "سالهای دور ازخانه " درمقطع موردبررسی بهترین برنامه ه ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی وبرنامه "راه شب " ومجموعه تلویزیونی آئینه و مهمترین جز ازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو 31 درصدشنونده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه های آن ( 69ازصد) می باشد وتلویزیون 86 درصدبیننده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه ها ( 66ازصد) می باشد.برنامه های "سلام صبح‌بخیر" و "آئینه " دومقطع موردبررسی بهترین برنامه هاازنظر شنوندگان و بینندگان بوده است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی و برنامه رادیویی "عصر جمعه بارادیو" وسریال تلویزیونی "پائیز صحرا" ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که رادیو 30 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن ( 73ازصد)می باشد برنامه های "صبح جمعه باشما" و "پائیز صحرا" بهترین برنامه ها ازنظر شنوندگان و بینندگان بوده است . ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بطور کلی وبرنامه رادیویی "خانواده " وبرنامه تلویزیونی "سالهای دورازخانه " ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان درطی 24 ساعت گذشته مورد بررسی قرارگرفته است .نتایج بدست آمده حاکی از آنست که 18 درصد شنونده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن (69ازصد) می باشد و تلویزیون 61 درصدبیننده داشته ومیزان رضایت ازبرنامه ها (56ازصد) می باشد.برنامه های "خانواده " وسریال "زندگی مدرس " درمقطع موردبررسی بهترین برنامه ازنظر شنوندگان و بینندگان ب ...

هدف تعیین وضعیت برنامه های صدا وسیمای جمهوری اسلامی ازنظر درصد شنونده وبیننده میزان رضایت ازبرنامه ها درمجموع متوسط زمان گوش دادن به رادیو وتماشای تلویزیون وبهترین برنامه ها ازنظر شنوندگان وبینندگان بوده است .نتایج این بررسی دربخش نتایج طرح منعکس شده است . ...

میان رضایت شنوندگان از برنامه‌های رادیو بیشتر در حد خیلی زیاد و به میزان 56 درصد بوده است . برنامه "خانه و خانواده" در مجموع 6 درصد، دارای بیشترین شنونده بوده و رضایت شنوندگان از این برنامه در حد خیلی زیاد است . در بین بخشهای خبری مختلف رادیو، اخبار ساعت 8 بامداد در کل با 3 درصد دارای بیشترین میزان شنونده بوده است . بیننده برنامه‌های تلویزیون در روز مورد بررسی در مقایسه با دوره‌های گذشته افزایش پیدا کردند به 80 درصد رسیده است . میزان رضایت بینندگان از برنامه‌های تلویزیو ...

دراین طرح وضعیت برنامه های صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران بطورکلی وبرنامه رادیویی "خانواده " برنامه های تلویزیونی "اسرارنامشکوف حیات " وسریال تلویزیونی "امیرکبیر" ومهمترین خبرازنظر پاسخگویان طی 24 ساعت گذشته موردبررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده حاکی ازآنست که رادیو17( درصد) شنونده داشته ومیزان رضایت برنامه های آن 59( درصد) می باشد وتلویزیون 61( درصد) بیننده داشته و میزان رضایت ازبرنامه های آن 56( درصد) می باشد. ...

ازنظرات پیامگیران درباره برنامه های صداو سیما درروز چهارشنبه (66/10/23به عنوان نمونه ) این نتایج بدست آمد که برنامه "خانواده " رادیو بیشترین شنونده وبالاترین میزان مطلوبیت راداشته وازمیان برنامه های تلویزیونی تاتر "سبز درپائیز" بیشترین بیننده وبالاترین مطلوبیت را داشته است . ...

نظر پیامگیران درباره برنامه های رادیو وتلویزیون در روز سه شنبه (1366/10/15به عنوان نمونه ) بطور خلاصه این است که بهترین برنامه رادیویی "سلام صبح به خیر" و بهترین برنامه تلویزیونی آن "سیمای اقتصاد ما" بوده است .گروه نمونه این نظرخواهی 600 نفر افراد 15 سال به بالای ساکن تهران می باشد. ...