عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله روشهای برنامه ریزی تعمیرات پیشگیرانه ‏‎Preventive Maintaenance‎‏، برنامه ریزی پیشبینانه ‏‎Predicitive Maintence‎‏ و برنامه ریزی کنشگرایانه ‏‎PRo-Active Maintenance‎‏معرفی می شوند و پس از آن انتظاراتی که مجریان هر یک از روشها می توانند از آنها داشته باشند بررسی شده و در پایان روش مناسبتر جهت اجرا پیشنهاد می گردد.همچنین مثالهایی از اثر بخشی اجرای برنامه ریزی در صنایع مختلف جهت ارزیابی اجرای برنامه ریزی در انتهای مطلب ذکر شده است. ...