عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی به مفهوم عام آن "استفاده مطلوب از امکانات موجود" نیاز به اطلاعات کامل و مستند از عوامل و امکانات بالفعل و بالقوه دارد. برنامه‌ریزی ناحیه‌ای نیز خارج از این قاعده نیست . برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با هدف عمران یا آمایش سرزمین، عبارتست از مجموعه تدابیر فنی، اقتصادی و اجتماعی که بمنظور استفاده بهینه، وسیع و منطقی از فضای جغرافیایی ناحیه اعمال می‌شود. عمران ناحیه‌ای با ویژگیهای طبیعی محیط، با شکل ناهمواریها، جنس خاک ، آب و هوا، جریان آبها، رویش گیاهی و زیست حیوانی و منابع م ...

مطالعه حاضر تحت عنوان "برنامه‌ریزی ناحیه‌ای با تکیه بر سامان‌دهی روابط آموزشی شهر و روستا" سعی دارد در قالب یک نگرش ناحیه‌ای روابط آموزشی حاکم بر شهر شیروان و روستاهای تابعه آن واقع در شمال استان خراسان را مورد بررسی قرار داده و الگوی مناسبی را از این روابط ارائه نماید. در این راستا ابتدا به آندسته از عوامل طبیعی و انسانی که در چگونگی شکل‌گیری سکونت‌گاههای انسانی و نهایتا" نظام سلسله مراتب آموزشی تاثیر می‌گذارند اشاره شده، سپس دلایل گسیختگی این نظام و اثرات آن بر روابط شهر و ...

فصل اول تحت عنوان فرایند تحقیق، طرح مساله و هدف بررسی شامل بیان نظریه‌های موجود در ارتباط با روابط شهر و روستا، فرضیه‌های پژوهش ، مراحل و روش تحقیق، بودجه‌بندی و زمان تحقیق، مشکلات و موانع اساسی تحقیق و مفاهیم واصطلاحات می‌باشد. در این پژوهش سه فرضیه مورد آزمایش قرار گرفته که عبارتند از: 1 - حوزه نفوذ روستایی در حدود 60000 نفر و ارتباط اولیه آنها با شهر بردسکن موجب رشد فیزیکی شهر مذکور شده است . 2 - روابط نابرابر شهر و روستا موجب مهاجرت روستائیان به شهر و بدین ترتیب موجب بروز ...

« برنامه ریزی از زمانی به وجود آمد که انسان قدرت فکر کردن برای آینده را کسب نموده است » و در هر زمینه‌ای جزئی لاینفک زندگی انسان بوده است و « محصولی از اندیشه ، هنر و خرد ورزی انسان به شمار می‌آید » (حسین زاده دلیر ، مقدمه 1 :1388) . بنابراین می‌توان گفت برنامه ریزی بیشتر یک وسیله است تا هدف و سوالی که بلافاصله به ذهن متبادر می‌شود این است که وسیله برای چه هدفی ؟ و مرجع این هدف گذاری چه کسی است ؟ و یکی از پاسخ‌های بی شماری که می‌توان به این پرسش داد این است که اساساً هدف بسی ...

این رساله در پنج فصل تنظیم گردیده است .فصل اول:ویژگیها و منابع طبیعی شامل موقعیت ، ناهمواری، زمین شناسی و منابع زمینی، اقلیم، منابع آب ، پوشش گیاهی.فصل دوم : جمعیت و ویژگیهای جمعیتی شامل تعداد و توزیع جغرافیایی جمعیت استان، توزیع جغرافیایی جمعیت ناحیه برحسب محل سکونت شهری و روستایی، ترکی جمعیت استان، حرکت زایشی جمعیت ناحیه، حرکت اجتماعی و تحرک مکانی جمعیت ناحیه.فصل سوم : اقتصاد مشتمل بر : اشتغال و فعالیت اقتصادی.فصل چهارم :خدمات و تسهیلات شامل استان، شهرستانها، طبقه‌بندی شهرس ...

چکیده ندارد.

توسعه روستایی به مفهوم ایجاد برابری و ارتقای سطح کیفی و کمی زندگی مردم روستایی و کاهش نابرابری ها می باشد، لذا وجود نابرابری ها در مناطق روستایی نشانه توسعه نیافتگی آنهاست. منظور از نابرابری ناحیه ای توزیع ناعادلانه امکانات و فرصت های اقتصادی و اجتماعی در بین نواحی است، که از پیامدهای آن می توان مهاجرت روستاییان، کاهش جمعیت فعال روستایی، عدم تعادل فضایی، کمبود دسترسی به فرصت های شغلی و افزایش بیکاری، کاهش تولیدات کشاورزی و وابستگی به واردات را نام برد. بنابراین زمانی می توان ...

پایان نامه حاضر را با توجه به محتویات می‌توان تهیه طرحی مقدماتی و کلی جهت برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی - اجتماعی شهرستان نیشابور دانست .مراحل کاری آن به ترتیب شامل گردآوری اطلاعات (منابع موجود عمدتا" خام - مراجعه به محل یا تحقیق میدانی-) طبقه‌بندی آمار و اطلاعات برحسب طبیعی، اجتماعی و اقتصادی - تجزیه و تحلیل مسائل - نتیجه‌گیری و ارائه خطوط کلی برنامه‌ریزی می‌باشد.درمجموع این رساله برآورنده اهداف زیر است -1 : ارائه تصویری از کارآیی جغرافیا به مفهوم کاربردی آن و الگویی مناسب جهت م ...