عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 153

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برنامه‌ریزی منطقه‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربر می‌گیرد. در بسیاری از متون، عمران ناحیه‌ای، برنامه‌ریزی برای یک منطقه، برنامه‌ریزی بین مناطق و عمران منطقه‌ای و موارد مشابه با عنوان برنامه‌ریزی منطقه‌ای همراه شده است . مقصود ما در این پایان‌نامه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بین مناطق می‌باشد و با توجه به اینکه تکنیکها و مدلهای کمی از ابزارهای سیاستگذاریها به شمار می‌روند و تکنیکهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بیشتر بر جنبه سیاستگذاری منطقه‌ای تکی ...

اکثر کشورهای جهان برنامه‌ریزی را به عنوان وسیله‌ای برای تبدیل کشور به یک جامعه یکپارچه و ملی تلقی می‌نمودند و وجود قدرت مرکزی را عاملی برای رسیدن به این هدف می دانستند. اما برنامه‌ریزی متمرکز توسط دولت مرکزی معضلاتی را برای این کشورها به بار آورد و برنامه‌ریزی منطقه‌ای جایگاه خود را پیدا کرد. تفکر برنامه‌ریزی منطقه‌ای در ایران در برنامه‌های اول و دوم عمرانی قبل از انقلاب شکل گرفت و در برنامه سوم عمرانی عملی شد. یکی از فنون برنامه‌ریزی منطقه‌ای تکنیک داده-ستانده است . تفکر تنظ ...

عنوان کلی رساله به نقش و کاربرد تئوری قطب رشد در عرصه‌های شناخت و سیاستگذاری منطقه اختصاص یافته است . بستر عینی این موضوع نظری در قطب رشد ذوب آهن اصفهان و اثرات استقرارش بر حوزه نفوذ خودش جستجو شده است از آنجایی که توسعه قطبی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای تا کنون خود را از دو شکل قطب رشد و مرکز رشد متجلی ساخته است . لذا این رساله موضوع خود را در دو زمینه مطالعه و شناخت اثرات و مسائل ناشی از توسعه صنعتی از نوع قطبی آن به صورت استقرار تجمعی از صنایع پیشتاز در مناطق برگزیده و همچنین گ ...

از آغاز اندیشه عمران ناحیه ای در برنامه های پنج ساله عمرانی ، و سپس تهیه تهیه طرح های منطقه ای ،در کشور ما جند دهه می گذرد . در طی این مدت برنامه ریزی منطقه ای در ایران همواره به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر مطرح بوده و به تناسب شرایط و یازهای ملی و منطقه ای ،سطح ،نوع تاکید و جهت گیری های آن متفاوت بوده است . در عین حال اگر از توفیق نسبی آن در مقاطعی از زمان و یا برخی طرح های تهیه شده بگذریم ، این سطح از برمانه ریزی در ایران همواره در معرض چالش های بنیادین در عرصه نظری ( جایگاه ...

امروزه برنامه ریزی منطقه ای در کشور های پیشرفته ی جهان با رویکردی متفاوت نسبت به دهه های گذشته انجام می گیرد.اکثر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به دنبال بکارگیری روش های موثر مرتبط با آینده پژوهی در برنامه ریزی های منطقه ای خود می باشد.هدف از این پژوهش بررسی چالشهای برنامه ریزی منطقه ای در ایران و لزوم بکارگیری روش سناریو نویسی به عنوان ابزاری کارآمد در جهت میل به اهداف توسعه کشور است.روش تحقیق به صورت مطالعات تطبیقی و بررسی تجربیات کشور های توسعه یافته در بکارگیری روش ...

سیاستگذاری های توسعه در اغلب کشورهای جهان سوم به نحوی انجام شده است که توسعه و رشد نابرابر مناطق مختلف یک کشور یا حتی ناحیه یا شهر را به همراه آورده است. ظهور این پدیده از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی و فنی ناشی شده است. آنچه که ما امروزه شاهد آن هستیم وجود مناطق به اصطلاح توسعه یافته و مناطق محروم درکنار یکدیگر است. بررسی مسائل مناطق محروم در کشور ما در سالهای اول بعد از انقلاب آغاز شد و مطالعات چندی در این زمینه از طرف موسسات تابع سازمان برنامه و بودجه بعمل آمد ...

منطقه گرایی ،یکی از رویکردهای معماری است که در تعامل با فرهنگ و بستر فرهنگی قرارداشته و بر لزوم توجه به ویژگی های فرهنگی، جغرافیایی، اقلیمی به منطقه خاص تأکید می کند.این خصوصیات در نهایت ،به معماری حال وهوا بخشیده و حس م کان را در مواجه با فضاها تقویت می کنند منطقه گرایی پس از ظهور مدرنیزم چالش های فراوانی را در خصوص تعامل یا تقابل معماری مدرن وهویت های فرهنگی منطقه ای بیش روی تئوریهای نوین معماری قرار داد که حاصل آن تحول ودگرگونی درنوع نگرش به منطقه گرایی در چارچوب واژگانی ن ...
 
نواحی مرزی (پیرامونی) به دلایل دوری از مرکز، انزوای جغرافیایی ، توسعه نیافتگی و... تفاوت های فاحشی از نظر برخورداری از رفاه و توسعه با مراکز مرکزی دارند و ایجاد و فعالیت بازارچه ی مرزی می تواند باعث تعدیل رابطه ی یک سویه مرکز - پیرامون و بهبود رفاه منطقه ای گردد. این پژوهش به بررسی بازارچه ی مرزی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی پرداخته است. جامعه ی آماری این تحقیق مشتمل بر کلیه پیله وران، بازرگانان و سایر دست اندرکاران بازارچه ی مرزی است ک ...