عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازمان‌ها، امروزه براین باورندکه مهمترین سرمایه ودارایی شان نیروی انسانی می‌باشد .با عنایت به این امر برنامه‌ریزی برای چنین منابع ارزشمند و گران‌بها امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. این تحقیق به منظور بررسی عوامل سازمانی اثرگذار بر برنامه‌ریزی منابع انسانی دانشگاه علم و فرهنگ انجام شده است .در این راستا چهار عامل استراتژی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و شرایط مالی مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بوده و از پرسشنامه‌اى که روایى و ...

پژوهش حاضر، به منظور برنامه ریزی منابع انسانی برای پنج سال آینده (1392-1388) شرکت پتروشیمی اراک از طریق مدل زنجیره ای مارکوف صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه کارکنان در واحدهای ستادی شرکت پتروشیمی اراک می باشدکه تعداد آنها 408نفرمی باشد و به دلیل عدم وسعت زیاد جامعه آماری و در دسترس بودن کارکنان، تمامی آنها سرشماری شده اند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی با هدف دستیابی به سوالات ذیل انجام شده است: 1) با توجه به اهداف و استراتژی شرکت پتروشیمی اراک، عرضه خا ...

پژوهش حاضربراساس روش شناسی پویایی سیستم دربرنامه ریزی کارکنان و بهره وری سازمان شکل گرفته است هدف ازاین پژوهش پیشنهاد مدلی به منظور بررسی و تعیین عوامل اثرگذار دربرنامه ریزی و بهره وری سازمان با استفاده از روش شناسی پویایی سیستم ها بوده است براین اساس ابتدا عواملی مانند تعداد کارکنان میزان تولید فروش ساعات کاری مدت زمان آموزش مدت زمان بازنشستگی میزان زمانهای تلف شده و تاخیر ها و انگیز شکارکنان به عنوان مولفه های اثرگذار بربرنامه ریزی کارکنان و بهره وری سازمان ازمطالعات نظری پ ...

اهداف پیاده سازی ERP در صنعت برق را می توان بصورت زیر خلاصه نمود: • ارائه خدمات ارزانتر، سر یعتر و شفاف تر • اخذ اطلاعات دقیق و به موقع از عملکرد شرکت های تابعه به منظور برنامه ریز ی برا ی صنعت برق • اقتصاد ی نمودن فر ایندها ی تولید، توزیع و انتقال انرژ ی الکتر یکی • افزا یش بهره وری • افزایش رضایت مشتریان ...