عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین چگونگی برنامه‌ریزی درسی مشارکتی در دوره تحصیلات تکمیلی و مشخص نمودن نقش موجود و مطلوب ذی‌نفعان در برنامه‌ریزی درسی این دوره تحصیلی بوده است. پژوهش از نوع کاربردی است، با روش توصیفی پیمایشی به انجام رسیده و متناسب با داده‌های مورد نیاز، در بخش‌های مختلف پژوهش از رویکردهای کمّی و کیفی استفاده شده است. جامعه آماری شامل چهار گروه 1) اعضای هیات علمی دانشگاه‌های اصفهان و صنعتی اصفهان، 2) دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دو دانشگاه، 3) صاحبنظران برنامه‌درس ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تطبیقی وضعیت برنامه ریزی درسی و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان آموزش ابتدایی در کشورهای ایران و ژاپن بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می‌باشد که نظام برنامه ریزی درسی و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان را در ایران و ژاپن با استفاده از روش« بردی» به صورت تطبیقی بررسی می‌کند. اطلاعات این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی، پایان نامه‌های موجود و سایت‌های معتبر آموزشی گردآوری گردیده است. متمرکز بودن نظام برنامه‌ریزی درسی، تهیه برنامه درسی زیر نظر ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

مقدمه: رشته برنامه درسی قلمرو تخصصی و مطالعاتی است که از سوی صاحب‌نظران این رشته مباحث بسیار مهمی درباره حدود وثغور این حوزه مطالعاتی مطرح است. در این راستا تصریح مرزهای نسبی این حوزه تخصصی و هم‌چنین شناسایی موضوعات اساسی مطرح در هر یک از قلمروهای برنامه درسی برای آموزش در این رشته، ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مورد ا ...

هدف از این تحقیق بررسی میزان مطابقت کتاب زبان فارسی سال سوم متوسطه رشته علوم انسانی با اصول برنامه ریزی درسی می‌باشد، اصول برنامه ریزی درسی در این تحقیق عبارتند از: اهداف ( حیطه های شناختی،عاطفی و مهارتی ) محتوا، سازماندهی محتوا و نیازهای مهارتی زبان آموزان( خواندن، نوشتن، گوش دادن و صحبت کردن ). با استفاده از روش های تحلیل محتوا با به بکار بردن روش تحقیق « توصیفی-تحلیلی » به توصیف و تجزیه و تحلیل محتوای درس زبان فارسی سال سوم رشته علوم انسانی در سال تحصیلی88-1387 پرداختم. ...

تشکیل گروه های آموزشی بهترین جایگاه برای مشارکت موثر معلمان در امور برنامه ریزی آموزشی می باشد هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی متوسطه شاخه کاردانش از دیدگاه دبیران و مقایسه آن با نتایج شاخص های عملکردی گروه استان قم در سال تحصیلی 90ـ89 در چهار حیطه می باشد: عملکرد گروه های آموزشی از دیدگاه دبیران در انجام فعالیت های ذیل: بهبود روش های یاددهی- یادگیری، ارتقای هدفهای آموزشی، مشارکت در برنامه ریزی درسی، نظارت بر ارزشیابی بررسی شده است. و همچنین شاخص های عملکرد ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان ارتباط عمودی محتوای کتاب‌های درسی علوم تجربی دوره راهنمایی تحصیلی، براساس شاخص های برنامه ریزی درسی ازدیدگاه دبیران و کارشناسان شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی90-1389 می باشد. روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دبیران و کارشناسان علوم تجربی شهرستان کرمانشاه می باشد که برابر 249 نفر می باشد. جهت انتخاب کارشناسان، با توجه به محدود بودن جامعه آماری آنها، حجم نمونه برابر با جامعه در نظرگرفته ...

پژوهش حاضر به منظور مطالعه رویکردهای موجود برنامه ریزی درسی محیط زیست در دوره های پیش دبستانی و دبستانی از دیدگاه مربیان پیش دبستانی و آموزگاران مدارس ابتدایی تهران و ارائه الگوی مناسب برای آن انجام شده است. روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) واز نظر هدف کاربردی بوده است.جامعه آمـــاری پژوهش شامل کلیه مربیان پیش دبستانی به تعداد (N=2069) نفر و آموزگاران ابتدایی شهر تهران به تعداد (N=13009) نفر بوده است که حجم نمونه مطابق با جدول مورگـــان برای مربیان (n=32 ...

حرفه‌اي‌گري در رشته پزشكي به خاطر وظيفه خطيري كه حرفه پزشكي در سطح جامعه به عهده دارد از اهميت خاصي برخوردار است. دانشگاههاي علوم پزشكي در انجام وظيفه اصلي خود كه تربيت نيروي پزشكي مورد نياز جامعه است بايد علاوه بر دانش و مهارتي كه براي پرداختن به اين حرفه ضروري است، به توسعه و تقويت ارزشها، نگرشها، هنجارهاي اخلاقي، مهارتهاي اجتماعي و بقيه ويژگيهايي كه شكل دهنده رفتارهاي انساني يك پزشك يا همان حرفه‌اي‌گري است نيز توجه لازم را مبذول دارند. از طرف ديگر صاحب نظران آموزش پزشكي مع ...