عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این تحقیق اولویت بندی و انتخاب استراتژی های نگهداری و تعمیرات در کارخانه توس چینی می باشد. در این راستا معیارهای مهم و مورد استفاده برای تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات تعیین و اهمیت هرکدام از آن ها در کارخانه مشخص گردید. استراتژی های مهم در تعمیرو نگهداری در این کارخانه نیز با توجه به اعمال نظر خبرگان تعیین گردید و در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فاصله ای با بدست آوردن وزن های فاصله ای از طریق حل یک مسئله برنامه ریزی خطی، استراتژی های تعمیر و نگهدار ...

در این پایان‌نامه دو الگوریتم جدید برای برنامه‌ریزی خطی کسری برای دستیابی به جواب بهینه پیشنهاد دادیم. در اولین الگوریتم که برای برنامه‌ریزی خطی با تابع هدف کسری تکه‌ای مورد استفاده قرار می‌‌گیرد،فرض بر این است که نقاط شکستگی صورت و مخرج تابع هدف یکسان است. این الگوریتم بر پایه سیمپلکس متغیرهای کراندار، پیشنهاد شده است.دومین الگوریتم برای برنامه‌ریزی خطی با تابع هدف کسری تکه‌ای فازی کامل مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرض می‌کنیم که کلیه ضرایب تابع هدف اعداد فازی مثلثی می‌باشند. ...

روش های نقطه درونی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی تک هدفه با ارائه الگوریتم کارمارکار در سال 1984 پایه گذاری شدند. این روش ها در مقایسه با الگوریتم سیمپلکس که در مسیر یافتن جواب روی مرز ناحیه شدنی مساله حرکت می کند در درون ناحیه شدنی حرکت می کنند و پیش روی در درون ناحیه ی شدنی باعث می شود که حساسیت کمتری نسبت به بعد مساله داشته باشند. با این که فعالیت های زیادی در زمینه استفاده از الگوریتم های نقطه درونی برای حل مسائل برنامه ریزی خطی تک هدفه انجام شده اما در ارتباط با استفاده ...

در این پایان نامه ابتدا مسأله کمینه سازی یک تابع هدف خطی مقید به قیود تساوی تحت رابطه ماکزیمم ‎ -tنرم فازی را در نظر می‎گیریم که در آن ‎T یک ‎-tنرم پیوسته است. بدین منظور دو بحث کلی را ارائه می‎کنیم .‎ ابتدا دو توسیع بر اساس نتایجی که فنگ و همکاران بدست آورده‎اند ارائه می شود. در این توسیع‎ها قیود فازی تحت روابط ماکزیمم - حاصلضرب یا ماکزیمم - مینیمم در نظر گرفته می‎شوند. سپس روندی برای حل مسائل بهینه سازی با قیود تساوی تحت ماکزیمم ‎نرم ارشمیدسی معرفی خواهد شد.‎ در ادامه مسأ ...

در این پایان نامه‏، ‎‎ابتدا مفهوم مجموعه‌ها و روابط فازی شهودی را بیان می‌کنیم. سپس چند گونه از مسائل برنامه ریزی خطی فازی شهودی را مطرح کرده و جواب‌های شدنی و بهینه را برای این مسائل تعریف می‌کنیم. در هر مورد ‎‎راه حل‌های مناسب برای حل‌ این مسائل ارائه می‌دهیم. نهایتأ برای یک نوع از این مسائل مسأله دوگان فازی شهودی را معرفی کرده و به بررسی قضایای دوگانی در مورد آن می‌پردازیم. ...

مساله های برنامه ریزی خطی فازی در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته اند اما اغلب مسایل بهینه سازی مطرح شده در مدل های مهندسی غیر خطی بوده و از اینرو برنامه ریزی خطی برای حل آن ها کاربردی ندارد. مسایلی که در آن ها تابع هدف و محدودیت ها توابع نمایی باشند به برنامه ریزی هندسی معروف اند. در این پایان نامه ابتدا برنامه ریزی خطی فازی را معرفی می نماییم و با استفاده روش دو مرحله ای و ‎M ‎ -بزرگ جواب پایه ای اولیه را برای مساله به دست می آوریم. در ادامه، برنامه ریزی هندسی را مطرح می ...

در این پایان نامه یک رویکرد پارامتری تکراری برای حل مسائل برنامه ریزی کسری خطی چندهدفه ارائه می شود . این رویکرد در هر تکرار یک مسئله برنامه ریزی خطی را حل و جهت تضمین همگرایی تابع هدف را پارامتری کرده و محدودیت هایی به ناحیه شدنی اضافه می کند. تعداد قیود در هر تکرار ثابت می باشد و ناحیه شدنی در هر تکرار زیر مجموعه ای از ناحیه شدنی تکرار قبلی است . ویژگی جالب توجه این رویکرد این است که تعداد تکرارها مستقل از اندازه مسائل است بطوریکه مسائل برنامه ریزی کسری خطی چندهدفه را بعد ...

یک مسئله جریان شبکه متشکل از گراف جهت دار وزن دار شده ایست، برای ارسال جریان از مجموعه از گره های مبدا به مجموعه ای از گره های مقصد به طوری که وزن کل جریان اراسل شده کمینه یا بیشینه (بسته به نوع وزن) گردد. این مسائل در حالتی که روی هر یال تنها یک وزن وجود دارد، مورد بررسی قرار گرفته است و برای حل آن ها الگوریتم های بسیاری که از نظر اجرایی در مرتبه ی خوبی نیز قرار دارند، طراحی گردیده است. در بسیاری از کاربردهای واقعی وزن های چندگانه بر روی هر یال در نظر گرفته می شود که در این ...

در این پایان‌نامه به معرفی مسایل برنامه‌ریزی تکه‌ای خطی کسری می‌پردازیم. سپس نوع دیگری از مسایل یعنی برنامه‌ریزی کسری خطی که کاربرد زیادی در ماکزیمم کردن خروجی‌های یک شرکت را دارند، بررسی‌خواهیم کرد. آنگاه جواب مسایل برنامه‌ریزی تکه‌ای خطی کسری را با استفاده از آلگوریتم ارائه شده در این پایان‌نامه بدست می‌آوریم. هدف اصلی پایان‌نا‌مه بررسی آلگوریتم جدید می‌باشد. جواب‌های این مسایل را به کمک روش Simplex و سپس به کمک نرم‌افزار MATLAB مورد نقد و بررسی قرار داده، ‌سرعت و دقت ...