عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 96

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مسائلی که امروزه در برنامه ریزی سیستمهای قدرت به شدت مورد توجه قرار می گیرد ترتیب اقتصادی ورود و خروج واحدهای حرارتی در شبکه می باشد . توجه به این مسئله از یک سو موجب کاهش هزینه تولید شده و از سوی دیگر بهره برداری صحیح از شبکه را میسر می سازد که این امر به نوبه خود از فرسودگی تجهیزات جلوگیری نموده و افزایش طول عمر مفید و نیز قابلیت اعتماد سیستم تولید را به همراه خواهد داشت . هدف از ارائه این مقاله ، مدلسازی مسئله به روش برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ، آمالیز روش فوق و د ر ...

برنامه‌ریزی منطقه‌ای طیف گسترده‌ای از موضوعات را دربر می‌گیرد. در بسیاری از متون، عمران ناحیه‌ای، برنامه‌ریزی برای یک منطقه، برنامه‌ریزی بین مناطق و عمران منطقه‌ای و موارد مشابه با عنوان برنامه‌ریزی منطقه‌ای همراه شده است . مقصود ما در این پایان‌نامه، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری بین مناطق می‌باشد و با توجه به اینکه تکنیکها و مدلهای کمی از ابزارهای سیاستگذاریها به شمار می‌روند و تکنیکهای برنامه‌ریزی منطقه‌ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند، بیشتر بر جنبه سیاستگذاری منطقه‌ای تکی ...

برای سرمایه‌گذاری در بهره‌بداری جنگل باید با پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دهساله هر یک از ماشی‌آلات مورد استفاده و پیش‌بینی قیمت آنها بعد از دهسال ، با استفاده از روش از روش ارزش خالص فعلی NPV آن را توجیح اقتصادی نمود. توجیه اقتصادی نمود. توجیه اقتصای بعد از توجیه فنی صورت می‌پذیرد. یعنی با توجه به میزان برداشت ساالانه و سطح زیر طرح تعداد ماشین‌آلات لازم پیش‌بینی شود و بعد سرمایه‌گذاری در طول ده سال اجرای طرح از نظر اقتصادی توجیه گردد. سپس با تغییر سطح مورد عمل شرکتها، توجیه ...

علاوه بر اینکه حکومت اسلامی مسئول اجرای احکام ثابت اقتصادی اسلام است ، مسئولیت مهمی در وضع و اجرای قوانین و مقررات اقتصادی منطبق با شرایط و مقتضیات زمان دارد. اختیارات و عمل حکومت اسلامی در این ارتباط، نقش مهمی در برنامه ریزی اقتصادی دارا می‌باشد. ...

این طرح کوششی است دربررسی امکانات موجود وتوسعه اقتصادی ایران ، مطالعه مهمترین مسائل دردشواریهای توسعه اقتصادی ایران ،پیش بینی اقتصادی آینده ونشان دادن تصویری ازامکانات مسائل وپیشرفتهای آینده واستفاده ازیافته هاونتایج طرح در برنامه ریزی اقتصادی واجتماعی آینده ایران . ...

چکیده ندارد.

این طرح به منظور مطالعه و تجزیه و تحلیل تطبیقی الگوهای اقتصادسنجی کاربردی در سطح کلان در سطح جهانی منطقه‌ای و ملی ( کشورهای توسعه‌یافته در حال توسعه و ایران ) انجام می‌شود . به علت اهمیت این الگوها در امر برنامه‌ریزی اقتصادی و لزوم تقویت پایه‌های علمی و جنبه‌های کاربردی در این الگوها می‌توان با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در سطوح گسترده خصوصیات عمده الگوهای ضربدر را استخراج کرده و با توجه به خصوصیات ساختاری ایران گزینه‌های مناسب جهت تشکیل الگوی مطلوب را بدست آورد ...

چکیده ندارد.

بشر برای حل "مسالهء تخصیص منابع " و " مدیریت نظام اقتصادی " جوامع مختلف در طول سالیان به دو روش کلی دست یافته است . یکی حل مسائل اقتصادی جامعه از طریق "نظام بازار" و مدیریت نظام اقتصادی بر مبنای بازارهای رقابتی و دیگری استفاده از روش "برنامه‌ریزی اقتصادی " و مدیرت نظام اقتصادی بر مبنای برنامه‌ریزی های مرکزی، امروزه در جوامع مختلف از هر دو این روش ها و بویژه تلفیق آنها جهت ادارهء امور اقتصادی، استفاده می‌شود . طبیعتا" هریک ازاین دو روش واجد ویژگیهای خاصی می‌باشند و هریک‌دارای ...