عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 55

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
این گزارش از سوی دفتر اقتصاد کلان معاونت امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه پس از بررسی و استناد به گزارشهایی تحت عنوان "ارائه و بررسی اطلاعات مورد نیاز شاخصهای ارزیابی برنامهء اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- گزارش شماره یک "، "بررسی شاخصهای ارزیابی برنامهء اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- گزارش شماره 2" تهیه گردیده که در نهایت شاخصهایی که اطلاعات مربوط به آنها از نظر کیفیت اطلاع، قابل قبول تشخیص داده شده تلخیص گردیده که در جدا ...
  
این گزارش که از سوی نخست‌وزیری تهیه گردید، در ابتدا با اشاره به وقوع انقلاب اسلامی و عدم هماهنگی نظام اداری کشور با اهداف و رسالتهای انقلابی، بر لزوم تغیر بنیادی نظام اداری کشور تاکید کرده و پیشنهاد نموده است که یک نهاد برنامه‌ریزی و مجری در سطح بالای سلسله مراتب اداری، تلاش در جهت ایجاد یک تحول بنیانی در این زمینه را آغاز کند. پس از آن با اشاره به رسالت ، وظایف ، تحول در نیروی انسانی و نظام اداری هر یک از وزارتخانه‌ها، رئوس برنامه‌های آنان را برشمرده است . ...

گزارش حاضر، که از سوی موسسهء پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی تهیه گردیده، شامل بررسی وضع موجود (تعداد دانشجو و ظرفیت فیزیکی به تفکیک گروههای آموزشی و مقاطع تحصیلی از سال پایه 1367-68 تا سال 1369-70)، پیش‌بینی (جدول برآورد تعداد دانشجو و ظرفیت فیزیکی) قابل بهره‌برداری تا انتهای برنامه با ظرفیتهای پیش‌بینی شده در انتهای برنامه و مقایسهء مصوبات شورای گسترش آموزش عالی در مورد ایجاد مراکز آموزش عالی و دانشکده‌ها با پروژه‌های در دست ساخت معاونت امور عمرانی و دفاعی و تعیین ظرفیت فیزی ...

در این جزوه که از سوی دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه گردیده، به تشریح مراحل کار نظام برنامه‌ریزی در 14 مرحله، اعضای شوراها و کمیته‌های برنامه‌ریزی، وظایف ارکان نظام برنامه‌ریزی، شامل وظایف کمیتهء امور مالی، بودجه، مالیاتها و سوبسیدها، وظایف کمیتهء امور ارزی، پولی، اعتباری و بانکی، وظایف کمیتهء برنامه‌ریزی امور تجارت خارجی، وظایف کمیتهء برنامه‌ریزی اشتغال و نیروی کار، وظایف کمیتهء بررسی و تصویب طرحها و پروژه‌های جدید، وظایف کمیتهء بررسی سیاستها و نظام ضمین اجرایی ...

این مجموعه که از سوی معاونت امور مناطق سازمان برنامه و بودجه با هدف ارائه چگونگی تهیهء برنامه پنجسالهء استانی (1373-77) تهیه گردید. با اشاره به وظایف معاونت امور مناطق سازمان مزبور، شامل دفتر مرکزی و سازمانهای برنامه و بودجه استانها برای تهیهء برنامهء پنجساله، اقدامات لازم را در این زمینه چنین برشمرده است : سنتز ملی آمایش سرزمین، برنامهء فضایی استان و برنامهء پنجساله اقتصادی- اجتماعی استان که سندی است مشتمل بر وضعیت موجود و آتی تمامی بخشهای اقتصادی- اجتماعی در سطح استان، اعم ...