عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح به دنبال ارزیابی سیاستهای بازرگانی خارجی در حوزه ماموریت جهاد سازندگی در امر تولید و صادرات محصولات وابسته به این بخش انجام شد. حاصل این طرح در شناسایی مشکلات مهم بر سر راه توسعه صادرات غیر نفتی به ویژه در حوزه فعالیت وزارت جهاد سازندگی، عدم راهبرد مشخص، تعدد مراکز تصمیم گیری، صنف ساختاری، بی تجربگی درباره ارزیابی اولویت دان به واردات، فراهم نبودن تسهیلات رقابت-کیفیت نازل محصولات، صنعت و بی ثباتی قوانین موجود و صنف تبلیغات می باشد. ...

موضوع کتاب راجع به برنامه‌های پیشنهادی در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور در سالهای 73-77 می‌باشد. این مجموعه شامل چهار فصل از جمله کلیات ، امور اجتماعی، امور زیربنایی و امور تولیدی می‌باشد که هر یک از امور شامل زیرفصلهای مربوطه می‌باشد. در مجموع مجموعه فوق مقارن با برنامه‌های توسعه کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و در مقیاس استانی ارائه می‌گردد. هدف از این مجموعه پیش‌بینی وضعیت استان در برنامه پنجساله و نیازها و کمبودها و اعتبارات پیشنهادی مربوط به هر ف ...
 
چکیده ندارد.
 
تحقیق حاضر به بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش ابتدایی استان هرمزگان از بعد دانش‌آموز، نیروی انسانی آموزشی و فضایی آموزشی در فاصله بین سال‌های 1368-1372 پرداخته و سپس با شاخص‌های برنامه اول توسعه به منظور ارائه پیشنهادات و استراتژی‌های مناسب جهت بهبود روند برنامه دوم توسعه مقایسه شده است . در این تحقیق چهار هدف کلی و 8 فرضیه که دربرگیرنده شاخص‌های برنامه اول است مورد نظر بوده که عبارتند از: -1 بررسی کمی و کیفی آموزش و پرورش مقطع ابتدائی استان هرمزگان از بعد دانش‌آموز، نیروی انس ...