عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوعی که امروزه در محافل آموزش و پرورش به آن پرداخته می شود، کثرت گرایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی و دیگر محیطهای آموزشی و عدم توجه کافی به ایجاد آموزش چند فرهنگی در محیطهای آموزشی می باشد. با این حال مطالعه برنامه های درسی آموزش عالی ایران موید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی ندارد. این مسئله در قالب موانع فرهنگی چالش هایی را در برنامه درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش بر اساس یافته های پژوهش ...

یکی از راه های مناسب برای رویارویی با دنیای تحول گرایی امروز برنامه درسی چند فرهنگی است. برنامه درسی در این شاریط با تأکید بر شرایط و خصوصیات فرهنگی اقلیت ها می تواند در جهت رشد و تقویت فرهنگ های بومی و در نهایت تقویت فرهنگ م لی نقش بسزایی داشته باشد. تربیت رسمی اگر بخواهد با به کارگیی فرهنگ غالب در برنامه درسی، ارزش های فرهنگی و قومی را نادیده بگیرد، شکافی بین فرزندان کشور به وجود می آورد که کار حاکمیت را در ایجاد وحدت و همبستگی دشوار می سازد. در این مقاله چهار رویکرد برنامه ...

هدف این پژوهش، بررسی برنامه درسی چند فرهنگی و دلالت های آن برای چشم اندازهای نوین آموزشی بود. سوال اساسی پژوهش عبارت بود از این که، برنامه درسی چند فرهنگی چیست؟ و دلالت های آن برای چشم اندازهای نوین آموزشی چه می باشد؟ رویکرد روش شناختی در این پژوهش، روش کیفی، از نوع کتابخانه ای و در ردیف مطالعات توصیفی- تحلیلی بود. روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد و مدارک، آئین نامه ها، کتاب ها، مجلات و سایر نوشته های مربوط بوده و با توجه به ماهیت موضوع، روش تجزیه و تحلیل در این پزوهش به شیو ...

این پژوهش جایگاه برنامه درسی چندفرهنگی را در محتوای کتاب های درسی دوره راهنمایی تحلیل کرده و ارتباط خرد فرهنگ های گوناگون و سهم آنها در محتوای ک تاب های درسی را بررسی کرده است. بدین منظور ابتدا رویکرد برنامه درسی چند فرهنگی در کشور از اسناد بالادستی استخراج شد که شامل این موارد می باشد؛ قانون اساسی کشور، چشم انداز بیست ساله، م صوبات شورای عالی آموزش و پرورش، سند بنیادین تحول آموزش و پرورش، فلسفه تربیت رسمی و عمومی. سپس بر مبنای اطلاعات بدست آمده مولفه های اصلی برنامه درسی جند ...