عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش، ارزیابی کیفیت برنامه درسی رشته علوم تربیتی (گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی) از نظر اعضاء هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 1390- 1389 می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است که به ارزشیابی کیفیت برنامه درسی موجود رشته علوم تربیتی براساس الگوی کلاین می پردازد. جامعه آماری پژوهش جمعاً 111 نفر که شامل دو زیر جامعه: الف)اعضای هیأت علمی رشته علوم تربیتی 6 نفر ب)دانشجویان رشته علوم تربیتی 105 نفر بوده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان انعکاس مولفه های بعد فرهنگی جهانی شدن در برنامه درسی رشته های علوم تربیتی (برنامهریزی آموزشی ، برنامه ریزی دسی ، مدیریت و آموزشی ، تحقیقات آموزشی) در مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه اساتید ودانشچویان منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. بعد فرهنگی در مولفه های :یادگیری مادام العمر ، آموزش دانشجو محور،آموزش تعامل فرهنگی بررسی شده است. این پژوهش با توجه به هدف ، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر ...