عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصدشده، اجراشده و آموخته‌شده تربیت بدنی دوره راهنمایی در سال تحصیلی 90-1389 بوده است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی بوده است که به بررسی عناصر چهار گانه شامل: اهداف، محتوا، روش تدریس، و ارزشیابی پرداخته است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با 6 فرم برحسب گروهها طراحی و استفاده گردیده است. روایی و پایایی هر سه فرم مقیاس با روش روایی صوری، ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی مورد تائید قرار گرفت. به منظور گر ...

این پایان نامه، پژوهشی است که به ارز‌یابی برنامه درسی اجرا شده و کسب شده فیزیک سال اول متوسطه در شهر تهران می‌پردازد. در این پژوهش جامعه آماری، معلمان فیزیکی بودند که در سال تحصیلی 89-88 در شهر تهران مشغول به تدریس بودند و همچنین دانش‌آموزانی که در کلاس این معلمان مشغول به تحصیل و یادگیری بودند. این پژوهش بنا بر ماهیت موضوع پژوهش، هدف‌ها و سوال‌ها از نوع مطالعات برآوردی و ارزشیابی است و از نظر اجرایی در زمره پژوهش‌های زمینه‌یابی قرار دارد. به منظور انتخاب نمونه مورد نظر در ا ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد، اجرا و کسب شده بهداشت محیط و خانواده مدارس متوسطه نظری شهرستان جاسک سال تحصیلی 89-88 بوده است. جامه آماری مورد پژوهش کتاب درسی و راهنمای معلم بهداشت محیط وخانواده، معلمین به تعداد14نفر، مدیران 14 نفر و دانش آموران 520 نفرکه با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 215 دانش آموز،10 مدیر و 11دبیر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه های محقق ساخته پیرامون سه عنصربرنامه درسی(اهداف،روشهای یاددهی-یادگی ...

هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصدشده با اجرا شده و کسب شده برنامه‌ریزی تحصیلی وشغلی پایه اول متوسطه مدارس شهر سراوان درسال تحصیلی 90/89 بوده است. در این تحقیق که توصیفی از نوع پیمایشی است. نمونه آماری 10 مدرسه (6 مدرسه پسرانه و 4 مدرسه دخترانه) با 400 دانش‌آموز (240 پسر و 160 دختر) و 27 مشاور (16 مرد و 11 زن) از جامعه آماری شامل 25 مدرسه (13 مدرسه پسرانه و 12 مدرسه دخترانه)، 2083 دانش‌آموز (1205 پسر و 878 دختر) و 27 مشاور (16 نفر مرد و 11 نفر زن) ...

پژوهش حاضر درصدد بررسی میزان همخوانی و هماهنگی برنامه‌ی درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده درس ریاضی پایه سوم راهنمایی با توجه به چهار عنصر عمده‌ی آن می باشد. پژوهش از نوع کمی بوده و روش بررسی روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش چنان که از عنوان آن بر‌می‌‌‌‌آید کلیه دانش آموزان سال سوم راهنمایی استان چهارمحال و بختیاری که در سال تحصیلی 91- 1390 مشغول به تحصیل هستند و بالغ بر 13715 نفر (6562 دختر و 7153 پسر) است همچنین کلیه دبیران مشغول به تدریس در همان سال و همان پای ...

هدف این پژوهش ارزیابی میزان همخوانی برنامه درسی قصدشده، اجراشده و کسب-شده برنامه ریزی درسی و شغلی پایه اول متوسطه منطقه کاشان در سال تحصیلی 90-1389 بوده است. پژوهش حاضر توصیفی از نوع تحقیق پیمایشی بوده است که به بررسی همخوانی عناصر چهار گانه شامل: اهداف، محتوا، روش تدریس، و ارزشیابی در سه نوع برنامه‌درسی پرداخته است. به منظور اجرای پژوهش که مبتنی برنگرش سنجی دبیران و دانش‌آموزان درمورد برنامه‌های درسی سه گانه بود، جامعه آماری پژوهش شامل 4050 نفر دبیر و دانش‌آموز بوده است که ...

هدف پژوهش ارزیابی میزان تناسب دروس محیط زیست با معیارهای توسعه پایدار زیست محیطی در رشته های مهندسی عمران، معماری و کشاورزی دانشگاه شیراز بوده است. جامعه آماری شامل دو گروه دانشجویان و اساتید می‌باشد. دانشجویان بر اساس نمونه‌گیری خوشه‌ای تعداد 320 نفر انتخاب و اساتید به دلیل محدودیت کل شماری شدند. ابزار تحقیق شامل سه مقیاس محقق‌ساخته در زمینه سنجش برنامه‌های درسی تدوین شده، اجرا شده و تجربه شده بودند. به منظور سنجش روایی مقیاس اساتید در برنامه‌درسی تدوین شده از روایی صوری- مح ...

پژوهش حاضر به دنبال ارائه تصویر کلی از میزان همخوانی و هماهنگی برنامه درسی قصدشده، اجرا شده و کسب شده درس هنر با توجه به سه عنصر آن یعنی روش تدریس، اهداف و روش های ارزشیابی بوده است.این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری مورد پژوهش، کتاب راهنمای معلم هنر، معلمین به تعداد 50 نفرو دانش آموزان 1100 نفر در سال تحصیلی 90- 89 شهر میناب بوده است. نمونه آماری تحقیق عبارت بوده است از 20 نفر از معلمان پایه سوم که مشغول تدریس بوده اند و 300 نفر دانش آموزان پایه چهارم دختر و ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی برنامه درسی قصد‌شده و تجربه‌شده کتاب‌های دین و زندگی دوره‌ی متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان است طرح این تحقیق، کیفی با خصوصیت غیر پیدایشی که به سمت پیدایشی سوق پیدا می‌کند است. تحلیل محتوای آن قیاسی و با رویکرد توصیفی- تفسیری است. برای جمع‌آوری اطلاعات، علاوه بر مراجعه به کتاب راهنمای معلم دین و زندگی از مصاحبه نیمه سازمان یافته با معلمان (اهداف قصدشده کتاب‌های دین و زندگی) و دانش‌آموزان (اهداف تجربه‌شده کتاب‌های دین و زندگی) استفاده شده است. در ...