عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 639

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

هدف پژوهش حاضر از یک ‌طرف طراحی و اعتبار سنجی الگوی آزادسازی تصمیم‌گیری برای برنامه درسی بر اساس نظریه شوآب و ویژگی‌های نظام آموزشی ایران و از طرف دیگر امکان‌سنجی چگونگی کاربرد این الگو برای حوزه یادگیری ریاضیات دوره دوم متوسطه در استان زنجان است. برای نیل به این هدف از روش‌های مختلفی استفاده شده است. در گام نخست برای تبیین و نقد آزادسازی برنامه درسی بر اساس نظریه شوآب از روش کیفی«جستار نظر‌ورزانه»، برای ارزیابی و تحلیل ویژگی‌های نظام برنامه‌ریزی درسی ایران از نظر ساختار تصمی ...

پژوهش حاضر از انواع پژوهشهای توصیفی –زمینه یابی است . که به ارزیابی برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت می پردازد . هدف اصلی پژوهش ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت می باشد . جهت دستیابی به هدف پژوهشی سئوالاتی مطرح گردید : 1. میزان مطلوبیت برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت براساس عناصر ده گانه برنامه درسی چقدر است ؟ 2- رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت تا چه حد پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از محصولات برنامه است ؟ د ...

آنچه پیش رو دارید پژوهشی است که به منظور بررسی کارآمدی برنامه درسی فیزیک سال سوم رشته ریاضی فیزیک انجام گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شهر تهران است که به طور تصادفی5 منطقه و از هر منطقه 2 دبیرستان و از هر دبیرستان دو کلاس پسرانه انتخاب گردیده است ، ضمنا دبیران فیزیک دبیرستان های مربوطه و نیز 10 تن از کارشناسان آموزش علوم و برنامه ریزی درسی نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری دادها ، پرسشنامه محقق ساخته ، جهت نظرخواهی از دانش آموزان ، دبیران و کارشناسان بوده ...

هدف پژوهش حاضر بررسی برنامه درسی پنهان ناشی از هوشمند سازی مدارس به صورت موردی بود. شناسایی برنامه درسی پنهان ناشی از هوشمند سازی مدارس شامل ابعاد شناختی، اجتماعی، فیزیکی و سازمانی بود. رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی به شیوه مطالعه موردی انجام شد. جامعه پژوهش شامل دبیرستان پسرانه هوشمند شهید مصطفی خمینی (دوره دوم متوسطه) ناحیه سه شهر کرج بود و اطلاع‌رسان‌ها براساس قاعده اشباع نظری و با استفاده از روش نمونه‌گیری حداکثر هدفمند شامل 4 نفر از مسئولین، 12 نفر از معلمان، 13 نفر از ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مهارت های موثر بر پرورش تفکر انتقادی در برنامه درسی رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نور خراسان شمالی انجام شده است. فرضیه اصلی پژوهش تعیین رابط? بین تفکر انتقادی و پنج مهارت آن (استنباط ، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی استدلال های منطقی) با برنامه درسی از دیدگاه آیزنر می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان رشته علوم تربیتی دانشگاه های پیام نور خراسان شمالی بوده که بالغ بر 1007 نفر می باشد. ب ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین دیدگاه معلمان در خصوص برنامه درسی جدید مطالعات اجتماعی پایه ی چهارم ابتدایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه یابی (پیمایشی) بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان پایه ی چهارم ابتدایی شهر زنجان طی سال تحصیلی ۹۵- ۹۴ می باشند که تعداد آن ها برابر۲۳۰ نفر (۱۳۰ نفر زن و ۱۰۰ نفر مرد) می باشد که ۱۴۰ نفر حجم نمونه با جدول مورگان با رعایت درصد سهم معلمان نواحی شهر زنجان و به تفکیک مدارس دخترانه و پسرانه، به طور تصادفی از بین مدارس ابتدایی انتخاب شد. جهت گ ...

هدف پژوهش: هدف از این پژوهش بررسی محتوای درسی رشته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری در ایران و ارتباط این دروس با فعالیت حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان و شناخت نقاط ضعف آموزش برنامه‌ریزی شهری در ایران است. روش پژوهش:ابتدا با استفاده اسناد برنامه‌های آموزشی مصوب دوره‌های مختلف و اطلاعات تاریخی چگونگی ورود رشته شهرسازی به ایران به بررسی محتوای دروس ارایه شده برای رشته برنامه‌ریزی شهری در ایران پرداخته شده است، سپس با استفاده از نمونه آماری از طریق استفاده از پرسشنامه، از فارغ‌التحصیلان ...

اين تحقيق تحت عنوان "بررسي چگونگي تاثير انديشه هاي پراگماتيستي در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي"به دنبال پاسخ گويي به اين پرسش بوده است كه برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي ايران تا چه حدودي از فلسفه تربيتي پراگماتيسم اثر پذيرفته است .اين اثر در چه عرصه هايي و بر مبناي كدام اصول بوده است .هدف كلي اين تحقيق اين بوده كه انديشه هاي پراگماتيستي چگونه در برنامه هاي درسي علوم اجتماعي دوره ابتدايي ايران تاثير گذاشته است. براي رسيدن به اهداف تحقيق و پرسش هاي مط ...