عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 665

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش شناسایی جایگاه آموزش سبز در برنامه ‏درسی شیمی پایه متوسطه درکشورهای توسعه یافته درجهت ارائه راهکارهایی برای بهبود برنامه درسی آموزش شیمی‏سبز بوده است. یک پژوهش ‏کیفی است،که باروش‏ تطبیقی و به ‏کمک الگوی‏ بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی -تحلیلی برنامه درسی آموزش شیمی سبز درکشورهای آمریکا، استرالیا، چین و انگلستان را بررسی کرده است. بدین منظوراسناد و مدارک مرتبط با موضوع درکشورهای‏پیشرفته در این زمینه آموزش شیمی‏سبز (کشورهای منتخب) گردآوری و توصیف، تفسیر، همجواری ...

مقاله با توجه به اهمیت برنامه درسی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای کیفی آن، با استفاده از رویکرد ارتقا و بهسازی فرایند به عنوان یکی از موضوعات اصلی در مدیریت کیفیت جامع به چگونگی ارتقا و بهسازی کیفیت در برنامه درسی پرداخته است. استفاده از استراتژی ارتقای فرایند و روش ها و قواعد آن ،گام عملی برای دست یابی به فرایند مطلوب در برنامه درسی را امکان پذیر می سازد و نتیجه آن تغییر و بهسازی فرایند و ارائه خدمات بهتر به گیرندگان خدمات (دانش آموزان) است. ...

کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند، به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم را بر مبنای الگوی تاملینسون(2003)مورد ارزیابی قراردهد. روش مورداستفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع میدانی می ...

هدف این پژوهش، بررسی برنامه درسی چند فرهنگی و دلالت های آن برای چشم اندازهای نوین آموزشی بود. سوال اساسی پژوهش عبارت بود از این که، برنامه درسی چند فرهنگی چیست؟ و دلالت های آن برای چشم اندازهای نوین آموزشی چه می باشد؟ رویکرد روش شناختی در این پژوهش، روش کیفی، از نوع کتابخانه ای و در ردیف مطالعات توصیفی- تحلیلی بود. روش گردآوری اطلاعات از طریق اسناد و مدارک، آئین نامه ها، کتاب ها، مجلات و سایر نوشته های مربوط بوده و با توجه به ماهیت موضوع، روش تجزیه و تحلیل در این پزوهش به شیو ...

فرهنگهای ملی و قومی در مقایسه با گذشته، با سرعت بیشتری از یک نقطه جهان به نقطه دیگر در حرکت و انتقال هستند. بسیاری از کشورها مانند ایران، به طور مستقیم، درگیر تنوع اقوام و فرهنگهای مختلف هستند. در این میان، مدارس به عنوان محیطهای آموزشی و فرهنگی، با واقعیت وجودی هویتها، اقوام و فرهنگها و عقاید متفاوت روبرو هستند. از جمله وظایف آموزش و پرورش ایجاد فضای آزاد برای یادگیری، مک به توسعه پایدار، دموکراسی، برابری در فرصتهای آموزشی، صلح و عدالت آموزشی است. آموزش و پرورش برای تحقق بخش ...

تنوع و تفاوت بنا به آیات قرآن کریم واقعیتی است که بین مردمان جامعه وجود دارد. چند فرهنگی بودن یکی از موضوعات مهم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بسیاری از جوامع مدرن به شمار می رود. و چند فرهنگی به عنوان حوزه ی مطالعاتی در تعلیم و تربیت به دنبال توجه عادلانه به همه ی فرهنگها و اقوام در برنامه هار درسی می باشد. د ر این میان وظیفه آموزش و پرورش بسیار مهم می باشد که چگونه باید با این موضوع برخورد نماید که در این زمینه رویکردهای بسیاری مطرح شده است. در این مقاله که از روش توصیفی- تحلیلی ...

هدف اصلی پژوهش، بررسی میزان توجه به عوامل موثر بر اجرای برنامه درسی پایه ششم ابتدایی بر اساس الگوی فولن از نظر معلمان آن پایه و مدیران مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ بود. در پژوهش حاضر از روش آمیخته از نوع تبیینی استفاده گردید. در بخشی کمی پژوهش، به علت کوچک بودن حجم جامعه، کلیه‌ی معلمان و مدیران مدارس ابتدایی دارای مدیرمستقل به روش سرشماری انتخاب شدند که به 150 پرسشنامه (مدیران50-معلمان100) پاسخ داده شد. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق آلفای کرونباخ 94/0 مورد محاسبه و روایی پرسشنام ...

نیازسنجی یکی از قلمروهای نوین حوزه برنامه درسی است که بویژه از نیمه دوم قرن بیستم از رشد بسیار سریع و قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است . تنوع دیدگاهها و نقطه نظرات در این زمنه، از یک سو، موجبات غنای رشته برنامه درسی را فراهم نموده است و از سوی دیگر برای برنامه‌ریزان درسی نوعی اغتشاش و سردرگمی را به ارمغان آورده است . زیرا مشخص نیست که در موقعیت‌ها و سطوح مختلف تصمیم‌گیری، باید از چه راهکارها و روشهایی بهره گرفته شود. این مشکل به طور کلی ناشی از نقایص الگوهای موجود ن ...
نمایه ها:
طراحی | 

چکیده پژوهش حاضر با هدف شناسایی و نقد رویکردهای تربیت اخلاقی، وضعیت و جایگاه مولفه‌های آنها در برنامه درسی فعلی و طراحی الگوی برنامه درسی، جهت تربیت اخلاقی در دوره ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از منظر گردآوری و تحلیل داده‌ها، رویکرد یا پارادایم زیربنایی پژوهش، کیفی است. گرچه در پاره‌ای موارد از شاخص‌های کمی نیز استفاده شده است، لیکن رویکرد غالب کیفی بوده است. به منظور شناسایی وضعیت موجود تربیت اخلاقی در برنامه درسی دوره ابتدایی، با بهره‌گیری از ت ...