عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 148

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه خرده فرهنگ ها و فرهنگ ها در مقایسه با همه گذشته تاریخ با سرعت بیشتری از یک نقطه جهان به نقطه دیگر در حرکت و انتقال هستند و به تبع آن نظام آموزش عالی و دانشگاه ها نیز به عنوان یک محیط فرهنگی تحت تأثیر شرایط جهانی دارای تنوع قومیت ها، خرده فرهنگ ها، سلیقه ها، افکار، ذائقه ها و گرایش های سیاسی و اجتماعی مختلف می باشند. در این میان بسیاری از کشورها نظیر ایران، خود نیز به طور مستقیم درگیر تنوع اقوام و فرهنگ های مختلف هستند. آنجه می تواند در حوزه آموزش عالی ایران چالش برانگی ...

برنامه های درسی از جمله عناصر اساسی در نظام تعلیم وتربیت و به ویژه در آموزش عالی به شمار می روند که می توانند در بهبود و پیشرفت نظام آموزشی و تحول در اجتماع مفید و مثمر ثمر باشند. امروزه در پرتو جهانی شدن و ورود گسترده فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی و دگرگونی های سریع در سطح جوامع، نیازهای جدیدی آشکار گردیده است برنامه های درسی یک کشور در خلا شکل نمی گیرند و آرمان ها، ارزش ها، مذهب، سیاست و فرهنگ جامعه تأثیر زیادی بر شکل گیری آنها دارد. برنامه درسی چند فرهنگی سازوکاری است که ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

پژوهش حاضر از انواع پژوهشهای توصیفی –زمینه یابی است . که به ارزیابی برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت می پردازد . هدف اصلی پژوهش ارزیابی کیفیت درونی و بیرونی برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت می باشد . جهت دستیابی به هدف پژوهشی سئوالاتی مطرح گردید : 1. میزان مطلوبیت برنامه درسی رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت براساس عناصر ده گانه برنامه درسی چقدر است ؟ 2- رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت تا چه حد پاسخگوی نیازهای استفاده کنندگان از محصولات برنامه است ؟ د ...

آنچه پیش رو دارید پژوهشی است که به منظور بررسی کارآمدی برنامه درسی فیزیک سال سوم رشته ریاضی فیزیک انجام گردیده است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر شهر تهران است که به طور تصادفی5 منطقه و از هر منطقه 2 دبیرستان و از هر دبیرستان دو کلاس پسرانه انتخاب گردیده است ، ضمنا دبیران فیزیک دبیرستان های مربوطه و نیز 10 تن از کارشناسان آموزش علوم و برنامه ریزی درسی نیز به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار گردآوری دادها ، پرسشنامه محقق ساخته ، جهت نظرخواهی از دانش آموزان ، دبیران و کارشناسان بوده ...

تحقیق حاضر در زمینه یکی از اساسی ترین مباحث در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی تحت عنوان آموزش حقوق بشر انجام شده است شاکله اصلی این تحقیق را دو مسئله تشکیل داده است که عبارتند از: شناسایی مفاهیم و مولفه های حقوق بشر و میزان توجه به مفاهیم و مولفه های حقوق بشر در برنامه های درسی مدارس متوسط در نظام آموزشی ایران. در این تحقیق در زمینه مولفه های آموزش حقوق بشر سه حیطه اساسی دانش، توانش و نگرش حقوق بشر مدنظر قرار گرفته است و میزان توجه به این مولفه ها در سه حیطه طراحی، اجرا و ا ...

برنامه‌های درسی یکی از عناصر اصلی و مهم در ارتقای کیفیت آموزش‌عالی محسوب می‌شود از این‌رو ارزشیابی برنامه‌های درسی و در نتیجه تغییر و روزآمد کردن آن، می‌تواند بسیار اساسی باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت برنامه‌های درسی رشته کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی انجام شده است. در این پژوهش، ده فرضیه با توجه به عناصر برنامه درسی شامل (هدف، محتوا، سازمان‌دهی و ارزشیابی)، عوامل کیفی شامل (تصمیم‌گیری، تناسب و فردیت) و دو سطح «مورد انتظار» و «اجراشده» برنامه درسی مطرح گردیده است. ر ...

مقدمه: رشته برنامه درسی قلمرو تخصصی و مطالعاتی است که از سوی صاحب‌نظران این رشته مباحث بسیار مهمی درباره حدود وثغور این حوزه مطالعاتی مطرح است. در این راستا تصریح مرزهای نسبی این حوزه تخصصی و هم‌چنین شناسایی موضوعات اساسی مطرح در هر یک از قلمروهای برنامه درسی برای آموزش در این رشته، ضرورتی انکار ناپذیر است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان شمول برنامه درسی تحصیلات تکمیلی رشته برنامه ریزی درسی بر اساس ابعاد معرفتی حوزه برنامه درسی در دو سطح وضعیت موجود و وضعیت مورد ا ...

این پژوهش با هدف بررسی برنامه درسی دوره کارشناسی رشته شیمی دانشگاههایی از کشورهای آمریکا ، کانادا و انگلیس از نظر عناوین و محتوای دروس و مقایسه آن با برنامه درسی این رشته در ایران انجام شده است. برای رسیدن به این هدف با توجه به تعدد دانشگاهها در کشورهای مورد مطالعه ، چهار دانشگاه از بین دانشگاههای معتبر این کشورها با توجه به رتبه بندی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری که در آنها رشته شیمی در مقطع کارشناسی دائر است ، انتخاب شدند. دانشگاهها ی منتخب شامل دانشگاه آریزونا،ام.آی .تی. ، ...