عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3664

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه خرده فرهنگ ها و فرهنگ ها در مقایسه با همه گذشته تاریخ با سرعت بیشتری از یک نقطه جهان به نقطه دیگر در حرکت و انتقال هستند و به تبع آن نظام آموزش عالی و دانشگاه ها نیز به عنوان یک محیط فرهنگی تحت تأثیر شرایط جهانی دارای تنوع قومیت ها، خرده فرهنگ ها، سلیقه ها، افکار، ذائقه ها و گرایش های سیاسی و اجتماعی مختلف می باشند. در این میان بسیاری از کشورها نظیر ایران، خود نیز به طور مستقیم درگیر تنوع اقوام و فرهنگ های مختلف هستند. آنجه می تواند در حوزه آموزش عالی ایران چالش برانگی ...

بین المللی کردن برنامه درسی (IOC) مفهوم جدید و در حال تحول است که بطور ویژه از اوایل قرن بیست و یکم در ادبیات برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. علیرغم اهمیت و جایگاه چنینایده ای، برداشت ها و ت فسیرها از این واژه در بسیاری از ممالک بویژه ایران توأم با ابهام، سردرگمی و ع دم شفافیت است. پژوهش حاضر در راستای بررسی این مفهوم در ادبیات برنامه درسی تلاش کرده است، ضمن تبیین این مفهوم جدید، پشتوانه های آن را در نظام آموزش عالی ایران مورد بحث و نقد قرار دهد. در این مقاله تلاش شده ا ...

برنامه های درسی از جمله عناصر اساسی در نظام تعلیم وتربیت و به ویژه در آموزش عالی به شمار می روند که می توانند در بهبود و پیشرفت نظام آموزشی و تحول در اجتماع مفید و مثمر ثمر باشند. امروزه در پرتو جهانی شدن و ورود گسترده فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی و دگرگونی های سریع در سطح جوامع، نیازهای جدیدی آشکار گردیده است برنامه های درسی یک کشور در خلا شکل نمی گیرند و آرمان ها، ارزش ها، مذهب، سیاست و فرهنگ جامعه تأثیر زیادی بر شکل گیری آنها دارد. برنامه درسی چند فرهنگی سازوکاری است که ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های آموزش فیزیک از منظر مجریان و مخاطبان و مقایسه دید گاه های آنان است. روش تحقیق در این پژوهش با توجه به موضوع آن توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران زن فیزیک و دانش آموزان دختردردوره دوم دبیرستان منطقه ۱۴ تهران درسال تحصیلی ۹۵-۹۴انتخاب شدند . در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد . و بعد از تایید روایی محتوا برای محاسبه پایایی آن از روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دیدگاه مجریان ۷۵/۰ ...

موضوعی که امروزه در محافل آموزش و پرورش به آن پرداخته می شود، کثرت گرایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی و دیگر محیطهای آموزشی و عدم توجه کافی به ایجاد آموزش چند فرهنگی در محیطهای آموزشی می باشد. با این حال مطالعه برنامه های درسی آموزش عالی ایران موید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی ندارد. این مسئله در قالب موانع فرهنگی چالش هایی را در برنامه درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش بر اساس یافته های پژوهش ...

هدف کلی این پژوهش، بررسی میزان هم سویی سرفصل دروس رشته برنامه ریزی درسی دوره کارشناسی ارشد با نیازهای آموزشی متصدیان برنامه ریزی درسی شاغل در وزارت آموزش و پرورش است و در واقع برنامه درسی مصوب رشته برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی ارشد از دیدگاه متصدیان برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش بررسی و راهکارهایی برای بهبود برنامه ارائه شد. تعدادی از متصدیان برنامه ریزی درسی وزارت آموزش و پرورش از طریق سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای ...

هدف این پژوهش شناسایی جایگاه آموزش سبز در برنامه ‏درسی شیمی پایه متوسطه درکشورهای توسعه یافته درجهت ارائه راهکارهایی برای بهبود برنامه درسی آموزش شیمی‏سبز بوده است. یک پژوهش ‏کیفی است،که باروش‏ تطبیقی و به ‏کمک الگوی‏ بردی از یک طرف همچنین روش توصیفی -تحلیلی برنامه درسی آموزش شیمی سبز درکشورهای آمریکا، استرالیا، چین و انگلستان را بررسی کرده است. بدین منظوراسناد و مدارک مرتبط با موضوع درکشورهای‏پیشرفته در این زمینه آموزش شیمی‏سبز (کشورهای منتخب) گردآوری و توصیف، تفسیر، همجواری ...

هدف پژوهش حاضر از یک ‌طرف طراحی و اعتبار سنجی الگوی آزادسازی تصمیم‌گیری برای برنامه درسی بر اساس نظریه شوآب و ویژگی‌های نظام آموزشی ایران و از طرف دیگر امکان‌سنجی چگونگی کاربرد این الگو برای حوزه یادگیری ریاضیات دوره دوم متوسطه در استان زنجان است. برای نیل به این هدف از روش‌های مختلفی استفاده شده است. در گام نخست برای تبیین و نقد آزادسازی برنامه درسی بر اساس نظریه شوآب از روش کیفی«جستار نظر‌ورزانه»، برای ارزیابی و تحلیل ویژگی‌های نظام برنامه‌ریزی درسی ایران از نظر ساختار تصمی ...

چکیده هدف از این پژوهش بررسی میزان همخوانی برنامه درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شده درس تاریخ پایه دوم راهنمایی مدارس ناحیه یک شیراز در سال تحصیلی 92- 1391 بوده است. در این تحقیق که توصیفی از نوع تحقیق پیمایشی است جامعه آماری، 450معلمان و دانش آموزان است و نمونه آماری شامل 390 نفر که شامل 50 معلم و 340 دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی ساده برگزیده شده اند. در این تحقیق برای سنجش برنامه اجرا شده و عناصر آن از پرسشنامه معلمان و فرم مشاهده روش تدریس معلمان استفاده شده است و ...