عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه عناصر برنامه‌های درسی زبان انگلیسی دبیرستانها و موسسات خصوصی آموزش زبان شهرستان شهرکرد در سال تحصیلی 90-1389 و نیز بررسی موانع و مشکلات اجرایی برنامه های درسی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکلات و موانع موجود انجام شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل چهار زیر جامعه ی دبیران زبان (42 نفر) و دانش آموزان (9727 نفر) دبیرستان و مدرسان (83 نفر) و زبان آموزان (3458 نفر) موسسات خصوصی آموزش زبان شهرکرد می‌باشد که با استفاده از روش نمونه‌ ...

آسیب شناسی سیاست ها وبرنامه های اجرائی تأمین اجتماعی دراستان اصفهان در دهه 80 پژوهشی است که به منظور مطالعه و شناخت آسیب هائی که ناشی از تدوین سیاستها و برنامه های اجرائی این دهه، تامین اجتماعی وبه تبع آن جامعه تحت پوشش آن را تهدید می نماید صورت گرفته است. برای این منظور این پژوهش باطرح چندفرضیه عنوان می دارد که عوامل بیرونی همچون جنسیت وانواع جمعیت وعوامل درونی همچون ضریب وابستگی وضریب پاسخگویی باسیاستهای تامین اجتماعی دررابطه می باشندکه باآزمون پیرسون موردبررسی قرارگرفته ا ...

هم اکنون منطقه 22 تهران به عنوان فضای تازه تاسیس, یکی ازمهمترین قسمتهای استان و یکی از ایده آل ترین مناطق شهر تهران است. رشد روزافزون جمعیت و تحولات وسیع و دامنه داراقتصادی شهر، بازتابی گسترده در تحولات کالبدی تهران ایجاد نموده است که یکی از این پیامد ها، نحوه شکل گیری منطقه ?? شهرداری تهران می باشد. این منطقه بدون تردید بزرگترین و وسیعترین نمود توسعه شهری متصل به تهران است که با مساحتی بالغ بر ????? هکتار، با هدف رفع کمبودهای خدماتی حوزه غرب تهران و نیز جابجایی بخشی از جمع ...