عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 45

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییر برنامه درسی آموزش‌عالی(برنامه درسی رشته برنامه ریزی آموزشی) بود. جامعه آماری پژوهش شامل 49نفراز اعضای هیأت علمی و 176نفرازدانشجویان کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی تشکیل می‌داد که از این تعداد 32 نفراز اعضای هیأت علمی و93 نفراز دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران، علامه طباطبایی، اصفهان و دانشگاه مازندران به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و ابزار پژوهش نیز پرسشنامه محقق ساخت ...

هدف از این پژوهش « بررسی قوت و ضعف، فرصت و تهدید اجرای برنامه‌ی راهبردی درسی ملی آموزش و پرورش ایران در پایه‌ی اوّل مقطع ابتدایی شهرستان مریوان در افق 1404» می باشد. روش پژوهش،توصیفی به شیوه ی پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه ی معلمان پایه اول ابتدایی، مدرسان، مدیران و معاونان مدارس ابتدایی شهرستان مریوان به تعداد 192 نفرمی‌باشد. شیوه نمونه گیری به طور تمام سرشماری بوده و اعضا از میان مدارس انتخاب شده اند. متغییرهای پژوهش با پنج مولفه، دانش محتوایی، قابلیت پذیرش، قابلیت یاد ...

ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت که زبان اموزان ایرانی هم چون سایرینی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجه فرا می گیر ...

پژوهش حاضر با هدف تدوین برنامه آموزشی خودشناسی با رویکرد صدرایی و بررسی تأثیر آموزش آن بر افزایش هوش معنوی و کاهش دنیاگرایی انجام شد. در این پژوهش ابتدا به روش کتابخانه ای و تحلیلی- استنتاجی به تدوین برنامه آموزشی خودشناسی با رویکرد صدرایی و سپس به روش شبه آزمایشی به بررسی تاثیر آموزش بر هوش معنوی و دنیاگرایی پرداخته شد. جامعه آماری شامل دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد که از میان داوطلبان برای شرکت در کلاس آموزشی، 20 نفر درگروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل به صورت ...

مدل گسترش عملکرد کیفیت ( QFD ) رویکردی است که در قلمرو آموزش با بکارگیری روش سه مرحله‌ای سازگار شده با آموزش می‌تواند در شناسائی نیازهای مشتریان (فراگیران) و بهبود اثربخشی و رضایت آنان در نیل به اهداف آموزشی، برنامه ریزی درسی و سایر کاربرد ها با ارائه راحل‌های عملیاتی برای برنامه‌ها و خدمات با کیفیت، موثر باشد. در این پژوهش نشان داده می‌شود که چگونه مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان آستان قدس رضوی می‌تواند از روش سه مرحله‌ای و خدماتی مدل گسترش عملکرد کیفیت (QFD )، برای ترجمه مرحله ...

هدف اصلی تحقیق حاضر "بررسي نقش آموزشي تلويزيون در اصلاح رفتار ترافيكي شهروندان تهراني" می‌باشد. روش این پژوهش پیمایشی و شش فرضیه در آن مطرح شده است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان تهرانی تشکیل می‌دهند که نمونه آن براساس فرمول کوکران 386 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌ای صورت گرفته است، به این صورت که از بین 22 منطقه تهران براساس قرعه پنج منطقه جغرافیایی از نواحی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران انتخاب شد آن گاه از هر منطقه دو حوزه به صورت تضادفی و ...

تشکیل گروه های آموزشی بهترین جایگاه برای مشارکت موثر معلمان در امور برنامه ریزی آموزشی می باشد هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی متوسطه شاخه کاردانش از دیدگاه دبیران و مقایسه آن با نتایج شاخص های عملکردی گروه استان قم در سال تحصیلی 90ـ89 در چهار حیطه می باشد: عملکرد گروه های آموزشی از دیدگاه دبیران در انجام فعالیت های ذیل: بهبود روش های یاددهی- یادگیری، ارتقای هدفهای آموزشی، مشارکت در برنامه ریزی درسی، نظارت بر ارزشیابی بررسی شده است. و همچنین شاخص های عملکرد ...

دانشجویان به عنوان درون داد های نظام دانشگاهی دارای ویژگی های ممتاز و با اهمیّتی هستند. نقش ارزیابی در جهت شناخت قوت ها ، ضعف ها ، فرصت ها وتهدید ها بعنوان مبنای برنامه ریزی توسعه و بهبود قابل توجّه است . هدف از انجام این طرح بررسی دیدگاه دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی درباره برنامه های آموزشی ارایه شده در دوره تخصص دانشجویان دانشکده دندانپزشکی مشهد بود. به منظور بررسی دیدگاه دستیاران تخصصی دانشکده دندانپزشکی درباره برنامه های آموزشی و قوانین دوره تخصصی با هماهنگی سرپرست ...

این تحقیق به منظور شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی کارشناسان آموزش سازمان آموزش و پرورش استان گلستان به قصد طراحی و تدوین برنامه آموزشی بهینه برای برطرف کردن مشکلات و نارسایی ها در بین جامعه آماری به تعداد 45 نمونه آماری انجام شده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز پاسخ به سوالات تحقیق، پس از تهیه شرح وظایف کارشناسان، پرسش نامه ای محقق ساخته با طیف لیکرت براساس دوره های آموزشی شغلی – اختصاصی طرح طبقه بندی مشاغل مبتنی بر نظام آموزش کارکنان دولت، در بین جامعه آماری توزیع شد. ...