عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 532

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تدارک برنامه‌های آموزشی با هدف توانمندی روانشناختی زوجین یک ضرورت امروزی است و اگر برنامه‌ها با محور قرار دادن یک نظریه تدارک دیده شوند، ماندگارتر و موثرتر خواهند بود. یکی از این نظریه‌ها که در حوزه زوجین به بحث می‌پردازد، نظریه عشق استرنبرگ است که یک نگاه جدید به ارتباطات بین فردی است. محور اصلی در این پژوهش ابتدا تدارک یک برنامه آموزشی توانمندسازی مبتنی برنظریه عشق استرنبرگ و درگام دوم بررسی تاثیر آن بر کاهش تعارض و افزایش رضایت زناشویی زوجین ناخرسند شهر همدان بود. جامعه پژ ...

تحقیق حاضر با حیطه ارزشیابی برنامه آموزشی ارتباط دارد. در ارزش‌یابی آموزشی خصوصیات اصلی مورد مطالعه، معرف ارزش‌های آموزشی هستند. اساسی‌ترین عناصر در برنامه آموزشی، هدف‌هاست ، در هدف‌های آموزشی مشخص شده است که در پی مواجه کردن فراگیر شخص با مجموعه‌ای از تجارب آموزشی چه چیزی را می‌خواهیم در او ایجاد کنیم. بررسی میزان شناخت و آگاهی دبیران از هدف‌ها اولین گام از فرآیند ارزش‌یابی است . نتایج به دست آمده این مرحله از تحقیق شرط لازم برای اطمینان طراحان برنامه آموزشی جدید از آماده بو ...

بررس تحقق اهداف برنامه های آموزشی رشته های مختلف گروه پزشکی بمنظور ارزشیابی و بررسی وضعیت آموزشی و کارآیی دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی ضرورت دارد بنابراین در سال 1378 پژوهشی توصیفی مقطعی با هدف بررسی تحقق اهداف کلی برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. این بررسی بر روی 51 دانشجوی پرستاری سال آخر صورت گرفت که کل جامعه پژوهش را تشکیل می دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای بود که شامل دو بخش مشخصات فردی و سوالاتی ...

ارزیابی برنامه آموزشی جزیی از نظان آموزشی است و یکی از عوامل عمده ای است که آموزش را از حالت ایستا به مسیری پویا و متحول هدایت می نماید. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی برنامه آموزشی کارشناسی پیوسته پرستاری از طریق نظر خواهی از دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان پرستاری انجام شده است . ...

با توجه به اینکه محیط مدرسه به علت تراکم جمعیت می‌تواند باعث انتشار بمیاریهای واگیردار و ایجاد اپدمی شود، نقش مراقبین بهداشت به عنوان شناسایی و جداسازی بیماران جلب توجه می‌کند. به منظور یافتن آگاهی و عملکرد آنها جهت نیاز سنجی و تدوین یک برنامه آموزشی مطالعه حاضر انجام شد. از طریق پرسشنامه حدود 356 نفر از مراقبین بهداشت مدارس نواحی آموزش و پرورش اصفهان مورد آزمون قرار گرفتند که حدود 294 نفر به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند و نتایج با آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت . 235 نفر (80 ...

از حدود سال 1960، تلویزیون ژاپن، از نظر آموزش ، نقش عمده‌ای پیدا کرد. امروزه در ژاپن، هر یک از مدارس ابتدائی بطور متوسط، از 17 دستگاه تلویزیون رنگی برخوردار هستند. حدود 90 درصد از کل مدارس ابتدائی ژاپن، حداقل از چند برنامه آموزشی NHK استفاده می‌کنند. NHK نه از دولت و نه از سایر سازمانها، هیچ کمک مالی دریافت نمی‌دارد. برنامه‌های این سازمان از کنترل سیاسی و کسب منافع اقتصادی معاف است ، و کل هزینه‌های آن با حق اشتراک پرداختی مخاطبین تامین می‌شود. نصب گیرنده‌های تلویزی ...

"حرف ، صدا، کلمه" یکی از برنامه‌های آموزشی شبکه دوم است . مدت این برنامه بر حسب محتوی از 4 تا 20 دقیقه می‌باشد برنامه در قالب فیلم و انیمیشن ارائه می‌گردد. تهیه چنین برنامه‌ای ضمن ایجاد انگیزه برای یادگیری بیسوادان، کمک موثری است در جهت آموزش افرادی که به کلاسهای سوادآموزی دسترسی ندارند. نمونه مورد مطالعه، بزرگسالان کم‌سواد و بی‌سواد شهر تهران می‌باشد. برنامه طبق نتایج کلی، در مجموع، در آموزش مخاطبین موفق بوده است و مصوبات گروه نمونه با دیدن این برنامه در زمینه تشخی ...

چکیده ندارد.

بهبود در کیفیت برنامه آموزشی در دانشگاه‌ها منجر به دستیابی به اهداف توسعه در جوامع مختلف می‌گردد. از ایــن رو ارزیابی مستــمر بـــرنامه آموزشی درهر سیستم آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام این مطالعه ارزشیابی برنامه آموزشی در بخش سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ در سال تحصیلی 92-91 بود. این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بود. گرد آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامهای که با کمک چک لیست الگوی ارزشیابیCIPP تهیه شده بود، انج ...