عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 219

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رساله حاضر می‌کوشد تا عملکرد مدیر گروه نقاشی را در دوره 5 ساله گذشته، بررسی نماید. بعد از مطالعات اولیه،4 منظر هدف گذاری، برنامه ریزی،ساماندهی و کنترل و نظارت برایآسیب شناسی مد‌نظر قرارگرفت. این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن اکتشافی - پیمایشی است. دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 86 به عنوان جامعه آماری برای نظر سنجی انتخاب شده‌اند. با توجه به اهدافمدنظر در مطالعات آسیبب شناسانه؛ این پژوهش در 5 فصل تنظیم گردیده: در ابتدا‌ و در فصل ادبیات پژوهش به شناخت ارگانیسم از اصول مدیریت ...

تدارک برنامه‌های آموزشی با هدف توانمندی روانشناختی زوجین یک ضرورت امروزی است و اگر برنامه‌ها با محور قرار دادن یک نظریه تدارک دیده شوند، ماندگارتر و موثرتر خواهند بود. یکی از این نظریه‌ها که در حوزه زوجین به بحث می‌پردازد، نظریه عشق استرنبرگ است که یک نگاه جدید به ارتباطات بین فردی است. محور اصلی در این پژوهش ابتدا تدارک یک برنامه آموزشی توانمندسازی مبتنی برنظریه عشق استرنبرگ و درگام دوم بررسی تاثیر آن بر کاهش تعارض و افزایش رضایت زناشویی زوجین ناخرسند شهر همدان بود. جامعه پژ ...

از دیدگاه سازایی‌گری، از یک‌‌سو، پرورش زیرساخت آموزش، و از سوی دیگر ارزشیابی‌ی برنامه‌ها بخشی جدانشدنی از آموزش‌ و آموزش‌یاری است. یکی از زمینه‌هایی هم که می‌توان یک برنامه‌ی آموزشی را ارزشیابی نمود؛ میزان پرورش‌بنیادی‌ی آن است. یکی از برنامه‌های آموزشی‌ای که ارزشیابی‌ی آن از این روزن بایسته است؛ برنامه‌ی آموزشی‌ی دوره‌ها‌ی کارآموزی‌ی آموزش‌یاران (تربیت معلم) است. زیرا آموزنده‌گان این دوره‌ها آموزش‌یاران آینده‌ای هستند، که خود کاربران برنامه‌ها‌ی آموزشی‌ی دبستانی/دبیرستانی در ...

این تحقیق با هدف بررسی نیازهای آموزشی کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور استان تهران به منظور طراحی برنامه آموزشی مناسب برای آنان انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان اداری سازمان مرکزی دانشگاه که تعدادشان 198 نفر است می باشد.این تحقیق شامل 5 سوال پ‍وهشی و پرسشنامه آن شامل 18 سوال است که آزمودنیها بدان پاسخ داده اند.برا جمع آوری داده های مورد نیاز از افراد جامعه پرسشنامه استاندارد شده با طیف لیکرت در بین جامعه آماری توزیع شدو برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آو ...

پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش برنامه آموزش فلسفه برای کودکان به منظور تهیه برنامه ای (محتوا و راهنمای آموزشی) برای بهبود توانایی خواندن و نوشتن در دوره ی ابتدایی می باشد. به منظور تحقق این امر، پرسش های پژوهش در حیطه، اهداف، محتوا و راهنمای آموزش مهارت خوانداری و نوشتاری دوره ی ابتدایی بوده است. روش پژوهش، ارزیابی ساختار مفهوم که روشی تحلیلی فلسفی است، می باشد. که بر اساس آن به ارزیابی اهداف، بازنویسی محتوا، ارائه راهنمای آموزشی با توجه به مفاهیم و ساختارهای موجود پرداخته شد. ...

ضرورت توجه به آموزش نانو فناوری در دوره کارشناسی به دلیل رشد روزافزون این فناوری و کاربردهای گوناگون آن در تمامی زمینه های زندگی انسان، اجتناب ناپذیر است. در این راستا پژوهش حاضر به طراحی اهداف و محتوای آموزشی برنامه درسی نانو فناوری برای دوره کارشناسی شیمی و فیزیک دانشگاهها می پردازد. نوع تحقیق، کاربردی، توصیفی و پیمایشی و جامعه آماری، کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، دانشجویان دکتری و دانشجویان کارشناسی ارشد فعال در حوزه نانوفناوری در سال تحصیلی 91-1390می باشد که 200 نفر ...

زایمان، اوج دوران بارداری و حاملگی یک زن است که با به دنیا آمدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر همراه است. اخیرا زایمان به روش سزارین با وجود پیامدهای منفی بیشتری به خصوص از نظر جانی و اقتصادی افزایش چشمگیری پیدا کرده است.و یکی از دلایل افزایش سزارین درخواست مادران است.نقش آموزش تغییر رفتار است و لذا این مطالعه با هدف تأثیر مداخله آموزشی و انتخاب نوع زایمان در زنان نخست باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشت درمانی مشهد انجام گرفت. این مطالعه از نوع نیمه تجربی بود. تعداد 100 خانم با ...

بهبود در کیفیت برنامه آموزشی در دانشگاه‌ها منجر به دستیابی به اهداف توسعه در جوامع مختلف می‌گردد. از ایــن رو ارزیابی مستــمر بـــرنامه آموزشی درهر سیستم آموزشی ضروری به نظر می‌رسد. هدف از انجام این مطالعه ارزشیابی برنامه آموزشی در بخش سلامت دهان ودندانپزشکی اجتماعی دانشکده دندانپزشکی مشهد با کمک الگوی ارزشیابی سیپ در سال تحصیلی 92-91 بود. این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی بود. گرد آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامهای که با کمک چک لیست الگوی ارزشیابیCIPP تهیه شده بود، انج ...

بررسی و بازنگری برنامه های آموزشی در هر مقطع و رشته تحصیلی،یکی از راهکارهای ارتقاء و توسعه برنامه های آموزشی بوده و موجب افزایش کارآیی و اثر بخشی برنامه ها می شود. رشته مدیریت رسانه به عنوان یک حوزه و میان رشته ای جدید و نوپا، از سال 1381 در کشور ایران راه اندازی شد. اکنون پس از گذشت حدود یک دهه، با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی و رشد و تغییرات سریع سازمان های رسانه ای، این رشته نیازمند بازنگری در ساختار برنامه درسی از لحاظ شکلی و محتوایی می باشد. در این تحقیق که یک مط ...