عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات مهجر یکی از بخشهای مهم ادبیات معاصر عربی است که با مهاجرت ادبای عرب از کشورهای لبنان و سوریه به آمریکا شکل گرفت. علت مهاجرت این ادبا، افزایش فشارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشورهای عربی بر اصحاب تفکر و ادب بود. در پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ادبای مذکور هجرت را آغاز کردند و در آنجا فعالیتهای ادبی و هنری خود را از سر گرفتند . مجلات و نشریاتی را چاپ کردند و در نهایت با تأسیس « الرابطه القلمیه » در آمریکای شمالی و « العصبه الأندلسیه » در آمریکای جنوبی ، رسالت ...

این تحقیق در صدد بررسی کمی و کیفی تحقیقات انجام شده در مورد تاریخ اسلام در مراکز علمی و اسلامی برزیل است. . دقیقا چه آثاری در این زمینه در برزیل تولید شده است؟ این آثار بیشتر در چه بازه زمانی تولید شده اند؟ سیر تاریخی مطالعات و تحقیقات تاریخی در مورد اسلام چگونه است؟ تحقیقات انجام شده تا چه حد تحت تاثیر گرایش شیعی نوشته شده اند؟ سهم هر کدام از محققان بومی و غیر بومی در این تحقیقات به چه میزان است؟ و محققان تا چه میزان به مباحث تخصصی تاریخ اسلام ورود کرده اند؟ این سوالات از جم ...

پژوهش حاضر با مد نظر قرار دادن اهمیت راهبردهای توسعه ای واقتصادی و نیز بررسی دقیق تجربه کشور های در حال توسعه( جنوب-جنوب) به خصوص کشور برزیل برای شناخت بهتر راهبردهای مزبور به سیاستهای تعدیل ساختاری و پیامدهای آن در کشورهای درحال توسعه می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده در پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده وتحقیق حاضر می کوشد راهکارهایی برای توسعه کشورهای جنوب در پرتوی جهانی شدن اقتصاد ارائه دهد . بدین منظو ر در ابتدا نظریه های مربوط به همکاری بین المللی و سپس جهانی شدن و ارت ...

مانگروها درختان یا درختچه هایی هستندکه در نواحی جزر و مدی و حاشیه مصب ها دیده می شوند و با زندگی در آب های شور و لب شور با تناوب غرقابی سازگار شده اند (Duke،1992 ) .جنگل های مانگرو در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری در محدوده بین مدارهای 30˚ شمالی تا ˚20 درجه جنوبی از خط استوا دیده می شوند(1997 Spalding et al ) . وسعت جهانی مانگروها بین 16 ت ا 18 میلیون هکتار تخمین زده می شود (Valiela et al. ...
نمایه ها:
برزیل |