عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر« بررسی مقایسه ای مشکلات آموزشی دانشجویان رسمی و فراگیر دانشگاه پیام نور در استان چهارمحال و بختیاری » بود . روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه پژوهش حاضر ، شامل کلیه دانشجویان رسمی و فراگیر دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری در سال تحصیلی 89-1388 که تعداد دانشجویان رسمی 20401 نفر و تعداد دانشجویان فراگیر 1632 نفر بود . حجم نمونه دانشجویان رسمی 552 نفر و دانشجویان فراگیر 405 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی ، خوشه ای ، چند مرحله ای از بین دانشگا ...