عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

پیش‌بینی و تدارک دارو یکی از اجزای خدمات بهداشتی اولیه ‏‎PHC‎‏ بوده و اجرای آن در شبکه شامل تدارک، نگه‌داری و توزیع دارو می‌باشد.داروهای مورد مصرف در نظام شبکه‌های بهداشتی درمانی شامل داروهای بهداشتی، داروهای اساسی جهت خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی می‌باشد. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت با استفاده از پرسشنامه از سه واحد داروئی ستاد شبکه های دانشگاه علوم پزشکی تهران، 33 مرکز بهداشتی درمانی شهری، 12 مرکز روستائی و 41 خانه بهداشت و اطلاعات موجود در شبک ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.