عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1401

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی آماری آلودگی درختان راش به Cryptococcus fagisuga و روش مبارزه با آن اهداف زیر را دنبال می‌کند: - تعیین درصد درختان آلوده به کریپتوکوکوس فاجی . - تاثیر تعدادی از عوامل محیطی و بیولوژیکی با فراوانی آفت کریپتوکوکوس فاجی و روش‌های متداول مبارزه با آن . با توجه به اهداف تحقیق قسمتی از جنگل شن‌رود (حوزه 25) به مساحت 851 هکتار در استان گیلان به عنوان منطقه مورد تحقیق موردنظر گرفته شد. کریپتوکوکوس فاجی حشره‌ای است از خانواده کوکسیده، به رنگ زرد و به بزرگی حدود 8ˆ0 میلی‌متر. به ...

نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که علت خودکشی در نمونه مورد تحقیق مشکلات عاطفی -ارتباطی و جنسی - جسمانی- روانی هستند. علت 46 در صد خودکشی نوجوانان عامل عاطفی - ارتباطی و علت 6/12 درصد خودکشی در این گروه سنی عامل جنسی-جسمانی-روانی است. بنابراین، بر اساس داده های حاصل می توان نتیجه گرفت که از میان دو عامل، مشکلات عاطفی- ارتباطی نقش بسیار مهمی را در اقدام به خودکشی نوجوانان، ایفا می کنند. ...

هدف از تحقیق حاضر نگرش سنجی از فدراسیون ورزش زنان مسلمان از یک سو و سومین دوره بازی های زنان کشورهای اسلامی از سوی دیگر است. تحقیق از نوع توصیفی و ابزار اندازه گیری از نوع پرسشنامه محقق ساخته است. نمونه آماری شامل 431 نفر اعضای هیات علمی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی تهران، مدیران ارشد اجرایی زن و مرد، ورزشکاران، مربیان و داوران شرکت کننده در سومین دوره بازیها است. نتایج تحقیق نشان دهند نحوه نگرش جامعه آماری به موضوع مورد مطالعه می باشد و مقایسه هایی که بر حسب نیاز صورت ...

بررسی رابطه بین متغیرهای کلان و برخی از شاخصهای توزیع هزینه خانوار، بررسی آماری بودجه خانوار در سال 1375 به منظور استنتاج سیاستهای مربوط به رفع فقر، و بررسی فقر و تحولات آن هدفهای این طرح می باشد . ...
نمایه ها:
بودجه | 
درآمد | 
فقر | 
توزیع | 

بررسی رابطه بین متغیرهای کلان و برخی از شاخصهای توزیع هزینه خانوار، بررسی آماری بودجه خانوار درسال 1375 به منظور استنتاج سیاستهای مربوط به رفع فقر، و بررسی فقر و تحولات آن هدفهای این طرح می باشد. ...

عفونتهای فکین و فضاهای نیامی جزء عفونتهای شایع سر و گردن بوده گاهی سبب عوارض شدیدی می شوند . برای درک بهتر علل و عوامل مساعد کننده این نوع عفونتها یک مطالعه از نوع مقطعی انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه ، بیماران مراجعه کننده به درمانگاه جراحی دهان و فک و صورت بیمارستان دکتر شریعتی تهران از اسفند 1377 لغایت تیرماه 1378 می باشد . در این مدت 56 بیمار با عفونت فک به این مرکز مراجعه نمودند. اطلاعاتی همچون ، محل و علت عفونت ، سن ، جنس، بهداشت دهان ، استفاده از دخانیات و الکل ، دارو ...

هدف پژوهش ، بررسی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان و یافتن اثرات متقابل عوامل اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بر بزهکاری است . جامعه مورد مطالعه 105 نفر از بزهکاران مراکز اصلاح و تربیت (90 نفر مذکر و 15 نفر مونث ) و 214 دانش‌آموز تهرانی به عنوان گروه شاهد است . پژوهش با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که میان بزهکاری و شکست خانواده و وضعیت مسکن رابطه معنی‌داری وجود دارد. بزهکاری افراد خانواده، همسالان، دوستان و افراد محله مسکونی ...

در این تحقیق وضع تئاتر ایران پیش از انقلاب بررسی شده است . ...

ماهیان خاویاری از باارزشترین آبزیان جهان بوده و متاسفانه به دلایلی چند از جمله صید بیش از حد، آلودگی آب دریای خزر و دیگر مسائل، نسل این ماهیان باارزش بشدت مورد تهدید و مخاطره قرار گرفته است و از آنجائیکه هرگونه برنامه‌ریزی در جهت حمایت و بهره‌برداری مستمر از این گونه ماهیان مستلزم تعیین بیوماس و نرخ تغییرات جمعیتی این ماهیان است و رسیدگی به این مهم نیز به سادگی حاصل نمی‌شود مگر اینکه در درازمدت برای شناخت بیشتر از این ماهیان برنامه‌ریزی جامع جهت مطالعه بیولوژیک و اکولوژیک آنه ...