عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 34

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مطالعه تطبیقی نظرات اقتصاد دانان مسلمان و اسلام شناسان درباره اقتصاد اسلام ...

هدفهای کلی بررسی عبارتنداز: 1 - شناخت خصوصیات فردی ،عمومی مدیران سطوح مختلف واحدهای صنعتی. 2 - شناخت ظرفیت و توانهای علمی و تخصصی مدیران سطوح مختلف واحدهای صنعتی و پایگاه اجتماعی آنها بمنظور ارزشیابی تغییرات کیفی مدیریت صنعتی بعد از انقلاب . 3 - شناخت خصوصیات و ظرفیت و توانهای فردی،عمومی ،علمی و تخصصی مدیران سابق (قبل از انقلاب ) تاآنجا که امکان گردآوری اطلاعات فراهم گردد. 4 - مطالعه تطبیقی درباره وضع مدیران قبل و بعداز انقلاب اسلامی،ازنظر خصوصیات فردی، اجتماعی ،تحصیلی ،تخصصی ...

آیا تفاوتهایی بین عوامل پیوستگی و انسجام در فارسی و انگلیسی وجود دارد یا خیر؟ . ...

پوسیدگیهای دندان شایعترین عارضه دربین کودکان سنین مدرسه ، نوجوانان (حدود5، 15 سال)است . بررسیهای مختلف نشان داده اند که مصرف بعضی ازموادغذائی غنی از کربوهیدرات و بخصوص ساکارز موجب تغییر PH محیط دهان شده و آنرا برای فعالیت باکتریهائی که باعث پوسیدگی میشوند ،آماده میسازد. ازطرفی تعدادی ازمواد غذائی کمترازبقیه موجب پوسیدگی شده وحتی دربعضی ازموارد از پوسیدگیهاجلوگیری میکنند. دراین بررسی سعی براین است که بامشخص نمودن پوسیدگیهای دندان ونیزجمعاوری اطلاعاتی درمورد عادات غذائی از دانش ...

سیر تحول از چادرنشینی به اسکان کامل در مناطق عشایری ایران از الگوی واحدی تبعیت نمی‌کند با مطالعه نتایج تحقیقات صحرایی سه الگو قابل تمییز از هم می‌باشد. 1 - عشایر کوچنده چادرنشین سیر معمولا" طولانی کوچ ،کوچ منظم چادرنشینی بعنوان شیوه عام سکونت ،دامپروری رکن اساسی اقتصاد. 2 - عشایر نیم‌اسکان یافته ،سیر کوتاه کوچ ،ترکیب چادرنشینی با سکونت گامهای فصلی در دهات عشایری - تنوع تولید. 3 - عشایر اسکان یافته کوچ در حاشیه دهات اسکان‌یافته ،جایگزینی کشاورزی بامر تعدادی ،گسترش بخش خدمات ،ا ...

چکیده ندارد.

این طرح به منظور مطالعه و تجزیه و تحلیل تطبیقی الگوهای اقتصادسنجی کاربردی در سطح کلان در سطح جهانی منطقه‌ای و ملی ( کشورهای توسعه‌یافته در حال توسعه و ایران ) انجام می‌شود . به علت اهمیت این الگوها در امر برنامه‌ریزی اقتصادی و لزوم تقویت پایه‌های علمی و جنبه‌های کاربردی در این الگوها می‌توان با استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در سطوح گسترده خصوصیات عمده الگوهای ضربدر را استخراج کرده و با توجه به خصوصیات ساختاری ایران گزینه‌های مناسب جهت تشکیل الگوی مطلوب را بدست آورد ...

چکیده ندارد.

در دانشگاه شهید بهشتی 10 دانشکده و در مجموع 36 رشته در این دانشکدهها دایر است نظیر هر رشته در سایر دانشگاههای کشور نیز وجود دارد ، برای مثال در کل کشور رشته ادبیات فارسی در 25 دانشکده و یا رشته اقتصاد در 17 دانشکده ( دولتی ) دایر است . دانشجویان این دانشگاهها طی یک آزمون سراسزی در دانشگاههای پذیرفته شده‌اند لذا وضعیت ورودی در مقایسه با یکدیگر برای هر رشته روشن شده است . این دانشجویان پس از اخذ درجه کارشناسی ، در آزمون سراسری کارشناسی ارشد شرکت می‌کنند می‌خواهیم وضعیت علمی دان ...