عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

برداشت کلزا به دو روش مستقیم و غیر مستقیم(دو مرحله‌ای) انجام می‌شود. از عوامل اصلی موثر بر تلفات برداشت می‌توان به روش و زمان برداشت اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی و مقایسه روش‌های مختلف برداشت کلزاست. آزمون‌ها با استفاده از سه روش برداشت و هر کدام در سه سطح رطوبتی انجام گرفت. کمباین مجهز به هد متداول غلات و هد مخصوص کلزا در رطوبت‌های 15،12 و 9 درصد در برداشت مستقیم، و دروگر شاسی بلند در رطوبت‌های 40، 35 و30 درصد همراه با کمباین مجهز به هد بردارنده در رطوبت 11 درصد، ...

-1برداشت مستقیم با کمباین باید زمانی انجام شود که رطوبت دانه حدود 14 دردص است زیرا ریزش طبیعی در این رطوبت آغاز می‌شود و در صورتیکه برداشت دیرتر انجام شود مقدار ریزش طبیعی نیز افزایش خواهد یافت . همچنین در این رطوبت ، درصد شکستگی، ناخالصی و نارسی دانه از مقدار کمی برخوردار است . -2مقدار ریزش دانه در اثر برخورد هد کمباین برابر 488/52 کیلوگرم در هکتار بود که مقدار قابل توجهی می‌باشد و لازم است تغییراتی در هد کمباین داده شود تا این ریزش به حداقل ممکن کاهش یابد. -3با توجه به عدم ...

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 5 تیمار در سه تکرار به شرح زیر اجراء شد: -1برداشت دومرحله‌ای در رطوبت 30 تا 35 درصد -2برداشت دومرحله‌ای در رطوبت 25 تا 30درصد-3برداشت دومرحله‌ای در رطوبت 20 تا 25دردصد -4برداشت دومرحله‌ای در رطوبت 15 تا 20 درصد -5برداشت دومرحله‌ای در رطوبت 10 تا 12درصد. نتایج تجزیه واریانس بر روی عملکرد نشان می‌دهد که بین تیمارها اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. ولی بین افت کلزا در بین تیمارهای مختلف در سطح احتمال یک درصد اختلاف معنی‌دار بود. برداشت تیمار او ...