عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 260

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل چهار تکرار اجرا گردید، که تیمارهای آن شامل : -1 برداشت با ماشین برداشت اونزین -2 برداشت با ماشین برداشت اشتول -3 برداشت با ماشین برداشت فورد -4 برداشت بصورت سنتی (شاهد) تیمارهای آزمایش از نظر درصد چغندرقند برداشت نشده، درصد شکستگی، درصد گل و لای و درصد سبزینه همراه با چغندرقند مورد مقایسه قرار گرفتند و سپس آمار اقتصادی کاربرد ماشینهای برداشت چغندرقند با روش سنتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد که از نظر فاکتورهای اندا ...

به منظور تعیین مناسبترین زمان قطع شاخ و برگ و نیز زمان برداشت ( مدت لازم از تاریخ قطع اندام های هوایی تا برداشت جهت ضخیم شدن پوست غده ها و کاهش آسیب پذیری در مقابل ضربه و فشار) در میزان تولید غده بذری نسبتا سالم با حداقل ضایعات پوستی غده ها در رقم مود تکثیر ازمایش فاکتوریل با چهار زمان از بین بردن اندامهای هوایی به صورت 135-120-105-90 روز از زمان کاشت و زمان برداشت در سه سطح 30-20-10 روز بعد از، از بین بردن اندامهای هوایی در دو رقم نیمه دیررس اگریا و پیکاسو در سه تکرار اجرا ش ...

برداشت دو مرحله ای کلزا در چهار دامنه رطوبتی 30 تا 35 ، 25 تا 30 ، 20 تا 25 ، 15 تا 20 درصد با برداشت مستقیم مقایسه گردید .در روش دو مرحله ای با استفاده از کارگر محصول برداشت گردیده و به مدت چند روز در مزرعه نگه داشته شد سپس با استفاده از کمباین نوارهای بریده شده برداشت گردید نتایج این روش در مرکز فارس حاکی از آن است که از نظر هزینه برداشت هیچیک از تیمارهای مورد ارزیابی قابل رقابت با تیمار برداشت مستقیم نمی باشد و چنانچه در تیمار برداشت دو مرحله ای دررطوبت 15 تا 20 درصد ، خا ...

درموقع برداشت تعیین زرجو جمعا 461 میلی متر باران باریده ومقدار تولید تعیین 15/3تن درهکتار با 81 درصد رطوبت بوده است پس ازبرداشت قصیل تولید دانه جوبایک آبیاری درموقع خمیری دانه ، دوبارآبیاری درموقع گلدهی وخمیری دانه وسه بار آبیاری درموقع‌خوشه دهی ، گلدهی وخمیری دانه باشرایط بدون آبیاری مقایسه گردید پس ازبرداشت فضیل جمعا 24 میلی متر باران باریده است محصول دانه وکاه پس ازبرداشت قصیل کاهش یافته ورژیم آبیاری نیزاثری درجلوگیری ازکاهش محصول نداشته است رژیم آبیاری بر روی افزایش تولید ...

این آزمایش بمنظور بررسی اثرات و زمان برداشت بر عملکرد و سال آوری زیتون بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 18 تیمار و در سه تکرار اجرا گردید. سطوح ازت شامل ‏‎2+N500,No‎‏ بار محلول پاشی با اوره 1% و ‏‎N1000‎‏ برای هر درخت) و سطوح بر شامل ‏‎2+B12.75,BO‎‏ بار محلولپاشی با محلول 5/0 درصد اسید بوریک و ‏‎B25.5‎‏ برای هر درخت ) و دور زمان برداشت محصول شامل (50% در مرحله کنسروی +50% در مرحله روغنی و 100% در مرحله روغنی ) بر روی رقم زرد زیتون اجرا گردید. کلیه عملیات ش ...

واریته باسما نسبت به سایر واریته های دیگر توتون در زمان کوتاه تری می رسد لذا طرح فوق بمنظور کاهش در هزینه برداشت و مطالعه تغییرات شیمیائی و تکنولوژیکی آن انجام گردید که بصورت بلوکهای کامل تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار اجرا گردید.محاسبات آماری انجام شده برروی میانگین ارزش یک کیلو توتون و وزن خشک محصول و درآمد در هکتار هیچیک از تیمارها نسبت به شاهد که به روش معمولی سنتی برداشت گردیده اختلاف معنی داری نداشته و ازنظر خصوصیات شیمیائی چندان اختلافی مابین تیمارها مشاهده نگردید. ...

آزمایشی جهت تعیین مناسبترین روش برداشت، خشک کردن، ضدعفونی و انبارداری محصول انجیر خشک در سال گذشته در شهرستان استهبان انجام شد. هدف از این آزمایش حفظ کیفیت، کاهش آلودگی به عوامل میکروبی و جلوگیری از خسارت به محصول توسط مهمترین شب پره های آفت انباری این محصول (‏‎Plodia interpuntella, Ephestia figulilella‎‏) بود. نتایج آزمایش پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص خواهد شد. ...

دراین بررسی دورقم لوبیاچشم بلبلی عراقی و 29005 دریک طرح Splitplot درچهارتکرار در 5 تاریخ کشت ازاول خرداد بفاصله 15 روزکشت میشود.تاریخ کشت ها درکرتهای اصلی وارقام درکرتهای فرعی قرارمیگیرند.درموقع برداشت محصول هرکرت جداگانه برداشت شده وپس‌از توزین به روش واریانس با تعیین L.S.D. موردتجزیه و تحلیل آماری قرارمیگیرد تامناسبترین تاریخ کاشت برای هررقم که عملکرد آن نسبت به تاریخهای دیگرکاشت در سطح 1 درصد و 5 درصد معنی دار باشد مشخص شود.دراین بررسی اثر متقابل ارقام در تاریخ کاشت نیزبرر ...

طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی بر روی 162 اصله درخت 12-15 ساله با سه سطح ازت خالص 0-150-200 و سه سطح فسفر 0-90-135 و سه سطح پتاس 0-150-200 کیلوگرم به ازا هر درخت بر روی یک خاک تکامل نیافته از رده Entisol اجرا گردیده و نتیجه در مهرماه 1375 پس از برداشت محصول و تجزیه و تحلیل آماری اعلام خواهد شد. ...