عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 220

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کلزا از جمله گیاهان دانه روغنی است که بطور وسیعی در ایران مورد کشت قرار می‌گیرد. به منظور حصول اطمینان از تولید کارآمد کلزا هدف بهنژادگران تولید ارقامی با عملکرد و کیفیت بالاست. خویشاوندان وحشی جنس براسیکا دارای تعدادی از صفات مطلوب از قبیل نر عقیمی، مقاومت به بیماری‌ها و آفات، تحمل به سرما، شوری و خشکی می باشند که می توانند در برنامه‌های اصلاحی گنجانده شوند. ارزیابی جمعیت‌های گیاهان زراعی و وحشی به منظور حفاظت و کاربرد مفید ژرم پلاسم‌ها امری ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی ...

کلزا واریته طلایه (Brassica napus L. var Talaayeh) ، گیاهی یک‌ساله از تیره شب بو (Brassicaceae) می-باشد. در حال حاضر کلزا به عنوان یکی از مهمترین گیاهان زراعی حاوی ذخایر روغن و پروتئین محسوب می شود که آن را می توان در هر دو منطقه سرد یا نیمه گرم کاشت. تاکنون روش‌های زیادی برای افزایش مقاومت گیاهان زراعی در برابر تنش‌های محیطی پیشنهاد شده است. یکی از این روش‌ها استفاده از اسید سالیسیلیک می‌باشد. در پژوهش حاضر اثر سطوح مختلف اسید سالیسیلیک (0، 5، 50، 100، 500، 1000 و 10000 میکر ...

به منظور ارزیابی مقاومت ارقام ایرانی و خارجی کلزا و چند گونه دیگر جنس براسیکا نسبت به بیماری ساق سیاه کلزا و همچنین بررسی مقاومت هیبریدهای ایجاد شده از تلاقی ارقام ایرانی و خارجی کلزا با یکدیگر نخست بذور تهیه شده در مزرعه کشت و ضمن مراقبت های ویژه زراعی پس از گلدهی با پوشش تور روی بوته ها و نیز اخته کردن پایه های نر و پوشاندن گلچه ها با پاکت شرایط ایزوله فراهم گردید و سپس با ریزش گرده ها از پایه های نر بر روی کلاله ها تلاقی مورد نظر صورت پذیرفت نهایتا بذور هیبرید ایجاد شده و ...

دانه‌های روغنی از مهمترین محصولات کشاورزی در سطح جهان می‌باشند. از سال 1998 تا 2002 میانگین تولید جهانی دانه‌های روغنی در جهان 312 میلیون تن در سال بوده‌است (ماتسون و همکاران، 2004). بر اساس گزارش شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی کشور در سال زراعی 82-1383 میزان دانه کلزای خریداری شده از کشاورزان حدود 95287 تن بوده (صنیعی، 1384). کلزا در قلمرو گیاهان آوندی ، در گروه گیاهان گلدار ، در رده گیاهان دو لپه ای ، در راسته کاپارالس ، خانواده براسیکاسه ، جنس براسیکا و گونه ناپوس قرار ...

به منظور ارزیابی تنش خشکی و مقادیر مختلف پتاسیم بر ویژگی‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک دو گونه کلزا و خردل آزمایش هایی بصورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار با استفاده از سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از 50 (شاهد)، 70 و 90 درصد تخلیه رطوبتی خاک)، سه میزان پتاسیم (صفر، 150 و 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار) و دو گونه کلزا (هیبرید هایولا 401) و خردل (رقم بومی) در دو سال زراعی 1387- 1386 و 1388-1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان اجرا شد. نتایج نشان ...

اگرچه امروزه لیست عظیمی از داروها و روش های درمانی جهت تخفیف درد وجود دارد ،ولی استفاده از آنها به دلیل داشتن عوارض جانبی با محدودیت روبرو است. نداشتن عوارض جانبی و یا وجود عوارض جانبی اندک با اثربخشی مناسب، سبب جلب توجه جهانیان و محققین به گیاهان دارویی شده است. با توجه به احتمال دخالت مواد موجود در گیاهان خانواده براسیکا بر پدیده تعدیل درد و التهاب، در تحقیق حاضر برای اولین بار اثرات ضد دردی و ضد التهابی عصاره هیدروالکلی ریشه گیاه کلزا در موش سوری بررسی شد. در این مطالعه که ...

1-1- اهمیت روغن خوراکی روغن گیاهی جایگاه ویژه‌ای در سبد غذایی خانوار دارد. علی‌رغم سرانه بالای مصرف این محصول در کشور، میزان وابستگی کشور به واردات روغن خوراکی در سال 1384، 85% بوده و در سال 1387 این مقدار به 75% رسیده که هنوز آمار نگران کننده‌ای است (2 و 4). بر اساس آمار سازمان خوار و بار جهانی (F.A.O.) درباره تولید دانه‌های روغنی در ایران و واردات روغن در کشور، میزان واردات دانه‌های روغنی از 384510 تن در سال 1999-1998 به 1273500 تن در سال 2004-2003 افزایش یافته که بیانگر ...

رابطه نزدیک فیلوژنتیکی بین آرابیدوپسیس و جنس براسیکا، امکان استفاده از توالی ژن‌های آرابیدوپسیس را برای شناسایی و جداسازی ژن‌های ارتولوگ در کلزا (Brassica napus) فراهم آورده است. ژن ABF4 یک عامل رونویسی کلیدی را در یک مسیر وابسته به هورمون اسید آبسیزیک در گیاه آرابیدوپسیس رمز می‌کند. بیان این ژن در شرایط تنش رطوبتی القا می‌شود. این پژوهش با هدف جداسازی ژن ABF4 در کلزا (BnABF4) و بررسی تغییرات بیان این ژن در پاسخ به تنش رطوبتی انجام شد. با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شد ...

طی سی سال گذشته کلزا به یکی از محصولات عمده کشاورزی تبدیل شده است و در حال حاضر نیز سومین منبع روغن گیاهی پس از سویا و نخل روغنی می‌باشد. بذور آن علاوه بر سطح بالای لیپید، حاوی پروتئین قابل توجهی هستند که حدوداً 25-20 درصد از وزن خشک بذر را تشکیل می‌دهد. یکی از پروتئین‌های ذخیره‌ای مهم در جنین‌های کلزا پروتئین ناپین (napin) است که طی توسعه بذر ساخته می‌شود. سنتز پروتئین-های ذخیره‌ای در ابتدا در سطوح رونویسی کنترل می‌شود و بیان اختصاصی آن‌ها در بذر، تحت کنترل نواحی پروموتری ژ ...