عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 240

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاکنون برآورد‌های متعددی برای پارامتر‌های مدل اتورگرسیو سببی با نوفه دُم سنگین انجام شده است، مانند برآورد کمترین مربعات، کمترین قدر مطلق انحرافات، کمترین قدر مطلق انحرافات وزنی، برآوردگر‌های M‎، وایتل و برآورد گشتاوری. در این پایان نامه به بررسی برآوردگر حداکثر درستنمایی (ML) پارامتر‌های مدل اتورگرسیو سببی و غیر سببی با نوفه پایدار غیر نرمال پرداخته می‌شود و توزیع‌های حدی ناتباهیده برای برآوردگر‌های حداکثر درستنماییِ پارامتر‌های چند جمله‌ای اتورگرسیو و پارامتر‌های توزیع نوفه ...

خصوصیات رطوبتی خاک با روابط متعددی بین محتوای آب (?) و مکش خاک (h) ارائه شده است. این رابطه تحت عنوان منحنی نگهداری آب خاک (SWRC) توصیف شده‌ و نمودی از توزیع اندازه منافذ است. به دلیل پرهزینه و وقت‌گیر بودن استفاده از روش‌های مستقیم، تعیین این منحنی غالباً توسط روش‌های غیر‌مستقیم که سرعت عمل بالایی داشته و معایب روش‌های ‌مستقیم را ندارد صورت می‌گیرد. در تحقیق جاری مدل-های ارائه شده توسط کاسوگی(1994)، فردلوند‌-ژینگ ‌(1994) و گرونولت- گرانت (2004) برای توصیف SWRC مطالعه گردید. ...

در این پایان‌نامه، روش‌های برآوردسازی متداول، مثل کمترین مربعات خطا، کمترین قدرمطلق خطا و کمترین خطاهای نسبی مطلق به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته‌اند. سازگاری و مجانباً نرمال بودن برآورد اثبات شده است. توزیع خطا را مشخص نموده که با آن برآوردگرها کارا می‌شوند. در پایان یک مسئله کاربردی شبیه‌سازی شده است تا اهمیت و کاربردی بودن این تحقیق را نشان دهد. ...

آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده توسعه کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک می‌باشد. استفاده بی‌رویه از منابع آب و خشکسالی‌های اخیر باعث مشکلات زیادی در مدیریت منابع آب شده است. برای جلوگیری و خروج از بحران آب نیاز به مدیریت مناسب کشاورزی و منابع آب است. یکی از پارامترهای مهم در این راستا، تعیین تبخیر و تعرق (ET) محصولات کشاورزی می‌باشد. تبخیر و تعرق (ET) که شامل تبخیر آب از سطح خاک و تعرق پوشش گیاهی می‌باشد یک عنصر کلیدی در مدیریت منابع آب، به خصوص در مناطق خشک و نیمه‌خشک می‌ب ...

هدایت ‌آبی‌اشباع و پارامتر طول‌‌درشت‌مویینگی از ویژگی‌های هیدرولیکی خاک می‌باشند که تعیین آنها برای مدل‌سازی جریان آب و انتقال املاح در خاک بسیار مهم است. با توجه به اهمیت فراوانی که این پارامترها در تعیین نفوذ آب به خاک دارند، اندازه‌گیری آنها در بررسی فرآیند نفوذ آب به خاک ضروری است. از سوی دیگر اندازه‌گیری نفوذ آب به خاک دشوار، وقت‌گیر و پرهزینه است. یکی از راه‌های چیرگی بر این مشکل، استفاده از روش‌های غیرمستقیم از جمله توابع‌انتقالی خاک در تعیین این پارامترها می‌باشد. هد ...

ویژگی‌های هیدرولیکی خاک (منحنی مشخصه رطوبتی، SWCC و هدایت هیدرولیکی، HC ) اهمیت کلیدی در فیزیک خاک دارند. این ویژگیها با روشهای مستقیم و غیرمستقیم قابل اندازه گیری اند که هر کدام از این روشها مزایا و معایب خاص خود را دارند. با وجود پیشرفتهای زیادی که در مورد روش‌های اندازه‌گیری آنها انجام گرفته است، هر دو گروه روشها وقتگیر، هزینه بر و خسته کننده اند. از این رو استفاده از روشهای غیرمستقیم مدلسازی ویژگیهای هیدرولیکی خاک اجتناب ناپذیر است که از جمله این روشها، مدلهای فیزیکی میبا ...

نظریه احتمال و منطق فازی دو مولفه اساسی در یک سری از روش‌هایی است که به مسائل عدم قطعیت و عدم دقت می‌پردازند و نقش مهمی را در آن‌ها ایفا می کنند. یکی از مسائل بسیار مهم در استنباط آماری مسئله برآورد می‌باشد. این مسئله تاکنون به دو طریق؛ برآورد نقطه‌ای و برآورد بازه‌ای مطرح شده است. به زبان ساده هدف برآورد، تخمین پارامتر نامعلوم تابع چگالی است که مقادیر مشاهدات نمونه از آن به دست آمده‌اند. %در مسئله برآورد گاهی مشاهدات مربوط به یک متغیر تصادفی نادقیق هستند و یا به صورت نادقیق ...

در بسیاری از حوزه‌های آبخیز کوهستانی برف انباشته‌شده در برفچال‌ها ذخیره قابل‌توجهی از منابع آب حوزه‌ها را ایجاد نموده است. پایش این رژیم هیدرولوژیکی، به ویژه بررسی توزیع مکانی ذخایر برفی از اساسی‌ترین نیازهای مدیران منابع آب محسوب می‌گردد. به دلیل سخت بودن و حتی در برخی موارد غیرممکن بودن آمار برداری از داده‌های برف توسعه روش‌هایی که بتواند عمق برف را در نقاط فاقد اندازه‌گیری، برآورد نماید امری ضروری است. در این پژوهش محدوده‌ای به مساحت 16هکتار در حوزه آبخیز سخوید تفت انتخاب ...

یکی از مباحث مهم در زمینه طرح آزمایش‌ها، مبحث معیارهای بهینگی و طرح‌های بهینه متناظر با آن‌ها است، که در چند دهه اخیر نظرات زیادی را به خود جلب کرده است. بسیاری از محققان به این موضوع پرداخته و انواع متفاوتی از معیارها را با خواص منحصر بفرد ارائه کرده‌اند. هدف از این پایان‌نامه، معرفی برخی از این معیارهای بهینگی و بررسی ویژگی‌های هر یک از آن‌هاست. یکی از انواع این معیارها که نقش قابل توجهی در زمینه طرح آزمایش‌ها دارد، معیارهای بهینگی برای برآورد پارامترهاست. ایده اصلی این مع ...