عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1432

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین بهترین مقدار بذر مصرفی و تعیین مناسب‌ترین فواصل خطوط کاشت جهت تولید بذر یونجه همدانی از یک طرح آماری کرتهای خرد شده اسپلیت پلات که در آن فاکتور A (فاصله خطوط کاشت ) بعنوان تیمار اصلی 4 سطح (80، 70، 60، 50 سانتی‌متر) در طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار و فاکتور B (مقادیر مختلف بذر) بعنوان تیمار فرعی در 5 سطح (5-10-15-20-25 کیلوگرم) در هکتار بکار رفته است ، استفاده شد. سال 1373 اولین سال اجرای طرح بود که در این سال عملیات آماده کردن زمین و پیاده نمودن نقشه طرح و ...

ارزیابی کیفیت بذر، ارزش آن را برای کاشت تعیین می‌نماید و از استفاده بذوری که قادر به تولید یک گیاه سالم و مقام در برابر تنشهای محیطی نیستند جلوگیری می‌کند. کیفیت بذر شامل مجموعه خواصی است که گاهی حتی شرایط محیطی ایده‌آل نیز قادر به جایگزینی آن نمی‌باشند. در مواردی به دلیل پایین بودن کیفیت بذر علی‌رغم ایجاد شرایط مناسب در مزرعه، هیچ گیاهی به وجود نمی‌آید و یا نهالهای حاصل قادر به ایجاد یک گیاه توانمند و بارور نیستند. روشهای بین‌المللی پذیرفته شده تعیین کیفیت بذر به صورت دوره‌ا ...
نمایه ها:
بذر | 

به منظور تهیه بذر هیبرید پنبه بررسی مقدماتی به شرح زیر در مناطق ورامین، هاشم‌آباد، مغان و داراب انجام شد. در این بررسی تعدا 10 رقم ممتاز به عنوان پایه پدری با ارقام تجارتی هر محل اجرا به عنوان پایه مادری (مجموعا 4 رقم تجارتی) تلاقی داده شد. در ورامین مجموعا 4711 قوزه هیبرید از دورگ ارقام ممتاز با رقم ورامین به عنوان پایه مادری در گرگان میزان 30380 گرم بذر هیبرید از دورگ‌گیری ارقام ممتاز با رقم ساحل به عنوان پایه مادری و در منطقه کاشمر میزان 6182/7 گرم بذر هیبرید از دورگ‌گیری ...

این بررسی بمنظور تعیین اثرات تکنیک کاشت و میزانهای متفاوت بذر کاری بر عملکرد گندم گلستان اجراء گردیده است ضمنا هدف از این بررسی تعیین مناسبترین توزیع و تراکم بذر بمنظور افزایش عملکرد دانه گندم بوده است . برای اجرای این طرح از یک طرح آماری کرتهای نواری ...

هدف از این بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر روی کیفیت سه کولتیوار گندم است . برای اجرای آزمایش از یک طرح آماری کرتهای دوبار خرد شده و با چهار تکرار استفاده شد که چهار تاریخ کاشت بفاصله 15 روز در کرتهای اصلی و 3 کولتیوار گندم به نامهای آزادی ، کراس کرج 1 و کراس روشن (قدس) در کرتهای فرعی درجه 1 و میزانهای 120 ، 150 ، 180 کیلوگرم بذر در هکتار در کرتهای فرعی درجه 2 قرار داده شد. نتایج نشان داده که تغییرات درصد پروتئین بیشتر تحت تاثیر ژنوتیپ یا نوع رقم بوده و رد میان سایر عوامل ...

دراین طرح اثرتراکم ومقادیر مختلف بذر درارقام مختلف نخوددرقالب طرح کرتهای یکبار خردشده مورد مطالعه قرارمی گیرد. کرتهای اصلی 2 رقم نخود وکرتهای فرعی 3 سطح ومقدار بذر در 5 تکرار می باشد. ...

بیماریهای ویروسی در حبوبات گاهی تا صد درصد باعث آلودگی مزرعه میگردند ولی بعضا برعکس سایر عوارض در لحظات اول چشمگیر نیستند و همچنین اکثر آنها به آسانی با بذر این گیاهان انتقال می یابند و کانون اولیه آلودگیها شده و بطرق مختلف انتشار پیدا می کنند .میزان انتقال با بذر ویروسها و همچنین میزان عکس العمل گیاهان نیز بسته به نوع رقم متفاوت میباشد و با زمان آلودگی رابطه مستقیم دارد. با توجه به میزان خسارت این ویروسها و همچنین میزان انتقال با بذر آنها درارقام مختلف این طرح جهت بررسی ویرو ...

در سال 1378 در اجرای این طرح در مناطق کرج - فیروزکوه - قزوین - خوی - میاندوآب و ارومیه اقدام به تولید بذر مادری و همچنین استوک‌ها گردید. در کرج در سطح 10 هکتار که تماما2 به روش کشت یکساله و بدون سیلو بود تعداد 10 تن بذر الیت تولید شد. درفیروزکوه به دو روش کشت دو ساله و یک هکتارنیز یکساله و در مساحتی معادل 20 هکتار انجام شد. در خرداد ماه نیز 5 هکتار سال اول کشت شد. بذر تولید شده در فیروزکوه که عمدتا نرعقیم می‌باشد معادل 15 تن بود که پس از بوجاری و پوک‌گیری معادل 10 تن بذر خالص ...
نمایه ها:
بذر | 
توسعه | 

جهت تعیین مناسب ترین زمان کاشت ،مقداربذرمصرفی وتعدادچین برداری علوفه ای جهت تولید بذر شبدر برسیم طرح حاضر بروش بلوکهای دوبار خردشده اجراء می گردد بدین ترتیب که تاریخهای مختلف کاشت شروع از 13 اسفندماه بفاصله هر 15 روز یکبار در چهار تاریخ کرتهای اصلی ،مقادیر مختلف بذر یعنی 10 - 15 - 20 کیلوگرم بذردرهکتار کرتهای فرعی وتعداد چین برداری که عبارت از بدون چین برداری - یکبار و دوبارچین برداری علوفه ای کرتهای فرعی تر آزمایش را تشکیل می دهند.پس‌از پایان مدت اجراءنتایج بدست آمده مورد تج ...
نمایه ها:
تولید | 
بذر |