عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 167

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یک آزمایش مزرعه‌ای اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای ارزیابی اثرات تیمارهای مختلف آبیاری (I1، I2، I3 و I4: آبیاری به ترتیب پس از 70، 100، 130 و 160 میلی‌متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) و تراکم‌های بوته (D1، D2 و D3: به ترتیب 30، 50 و 70 بوته درمترمربع) روی تغییرات برخی صفات فیزیولوژیکی، عملکرد و کیفیت بذر ماش در سال 1391 انجام گرفت. پوشش سبز زمین، شاخص سطح برگ، کارآیی فتوشیمیایی فتوسیستم II (Fv/Fm)، عملکرد بیولوژیکی و عملکرد بذر با افزایش کمبود آب ...

به منظور بررسي اثر تنش خشکي، محلولپاشي عناصرريزمغذي آهن و روي و دوره برداشت بذر بر عملکرد واقعي و كيفيت بذر دو گونه يونجه يکساله ((Medicago. polymorpha cv Serena و (Medicago. scutellata cv Comertial) طي سالهاي 1389 و 1390، آزمايشي مزرعه‌اي به صورت اسپليت پلات فاکتوريل در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار با اعمال تيمار‌هاي محلول-پاشي (آهن، روي و آهن + روي) با غلظت 5گرم در ليتر سولفات آهن و روي و آب مقطر (شاهد) و قطع آبياري از (1-ده روز قبل از گلدهي 2 - پنجاه درصد گلدهي ...

این مطالعه در سال 1386-87 در آزمایشگاه و مزرعه پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان به منظور تعیین مناسب‌ترین تیمار بذری و ارزیابی اثر پرایمینگ بر روی سه رقم گلرنگ تحت سه رژیم آبیاری انجام گرفت. برخی از مطالعات اثرات سودمند پرایمینگ بذر را بر روی گیاهان مختلف بررسی کرده‌اند اما در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد خصوصیات مربوط به جوانه‌زنی، مراحل نموی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی بذور تیمار شده ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ وجود دارد. بنابراین این تحقیق به ارزیابی اثر تیمار‌های مختلف بر خصوصیات ...

به منظور بررسی تاثیر مایه تلقیح باکتری سودوموناس فلورسنس جدایه 93 و قارچ گلوموس اسکولنتوم بر عملکرد کمی و کیفی دو رقم ذرت علوفه ای 704SC و 647SC، آزمایشی در سال 89-1388 در مزرعه پژوهشی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل: تیمار استفاده از کود شیمیایی فسفر، تیمار تلقیح بذر با باکتری سودوموناس فلورسنس، تیمار تلقیح بذر با قارچ میکوریزای گلوموس اسکولنتوم، تیمار تلقیح بذر با ترکیبی از باک ...

به منظور بررسی کیفیت بذر حاصل از مزارع گواهی‌شده و خودمصرفی گندم و ارزیابی تنوع گونه-ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز در این مزارع یک پایش منطقه‌ای در سه استان کشور (البرز- تهران، کرمانشاه و آذربایجان غربی) در سال زراعی 91-90 انجام شد. یک نمونه یک کیلوگرمی بذر از محصول برداشت شده هر مزرعه اخذ و به آزمایشگاه منتقل گردید. عوامل مورد مطالعه شامل سه استان، چهار منطقه در هر استان و 12 مزرعه در هر منطقه (شامل شش مزرعه خودمصرفی و شش مزرعه گواهی‌شده) بود و در مجموع 144 نمونه بذ ...

به منظور بررسی تاثیر زمان‌ مصرف کود نیتروژنه و تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد گیاه بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک جو ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام گردید. تیمار‌ها شامل زمان های مصرف کود در سه سطح شامل T1 (1/3 در زمان کاشت + 1/3 در مرحله ساقه روی + 1/3 قبل از سنبله دهی)، T2(1/4 به هنگام کاشت + 1/2 زمان پنجه زنی و ساقه روی + 1/4 قبل از سنبله دهی) ، T3 ...

به منظور بررسی اثر تراکم کاشت و کارایی باکتریهای تسهیل کننده جذب فسفر به همراه مقادیر مختلف مصرف کود شیمیایی فسفات آمونیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد بذر یونجه همدانی، این آزمایش به صورت کرت های دوبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا گردید. عامل فسفر در 4 سطح (0، 30، 60 و 90 کیلوگرم فسفر در هکتار) در کرت های اصلی، باکتری های تسهیل کننده جذب فسفر (سودوموناس) در 3 سطح (بدون باکتری، باکتری سویه شماره 9 و باکتری سویه شماره 41) در کرتهای فرعی و عامل تراکم ک ...

کشاورزی نوین در جستجوی یک تکنولوژی کارآمد و دوست‌دار محیط زیست بر اساس تیمار‌های فیزیکی بذر برای افزایش قدرت گیاهچه و استقرار محصول است. قرار گرفتن بذر در معرض میدان‌‌های الکترومغناطیسی، یکی از ایمن‌‌ترین و مقرون به صرفه‌‌ترین روش‌های قبل از کاشت بذر، به منظور بهبود رشد و استقرار گیاهچه در مزرعه است. به منظور بررسی تاثیر پیش تیمار بذر با میدان الکترو‌مغناطیسی بر ویژگی‌های جوانه‌زنی و استفاده از ذخایر بذر گندم رقم هیرمند نسبت به تنش‌های خشکی و شوری آزمایش‌های جداگانه‌ای در آزم ...

به منظور بررسی تأثیر تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشدی و نانو اکسید روی بر عملکرد، دوره پر شدن دانه و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک تریتیکاله، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1392 اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل چهار سطح تلقیح بذر با باکتری‌های محرک رشد (عدم تلقیح بذر با باکتری به‌ عنوان شاهد، تلقیح بذر با ازتوباکتر کروکوکوم استرین 5، آزوسپریلیوم لیپوفروم استرین O ...