عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 110

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام این تحقیق، تعیین مناسب‌ترین محیط، سطح حرارتی و رطوبتی برای افزایش قوه نامیه بذر راش شرقی (Fagus orientalis Lipsky)، جمع آوری شده از ارتفاعات مختلف جنگل واز (حوزه شهرستان نور)، بوده است. در آزمایش 1 از پیش تیمار آب اکسیژنه برای افزایش میزان و سرعت جوانه زنی استفاده گردید. در آزمایش 2 بذور با رطوبت اولیه در 4 محیط آزمایشگاه (با دمای متغیر) ، یخچال (C 4-2 ) ، جایخی (C 0) و فریزر (C 8-) لایه گذاری شدند. در آزمایش 3 رطوبت بذور به 3 سطح 7، 10و 15% رسانده شد و سپس در ...

در پژوهش حاضر ابتدا اثر پیش‌تیمار بذر ارقام مختلف کلزا با غلظت‌های مختلف کلریدسدیم بر رشد گیاهچه‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در دومین مرحله از تحقیقات، بدون پیش‌تیمار بذرها، تأثیر غلظت‌های 5، 10و 15 dsm-1 کلرید سدیم بر رشد هفت رقم کلزا مورد مطالعه قرار گرفت. پیش‌تیمار بذرها با کلریدسدیم در شرایط آزمایشگاهی تأثیر قابل توجهی بر رشد گیاهچه‌ها نداشت. در مرحله دوم تحقیقات بر اساس وزن‌تر اندام‌های هوائی دو رقم هایولا401 -‌با سرعت رشدنسبتاً بالا- و RGS -‌با سرعت رشد نسبتاً پائین- انتخ ...

چغندرقند، گیاهی است که دستکاری ژنتیکی آن به سختی صورت می‌گیرد. یک روش ساده و مؤثر باززایی گیاه می‌تواند موجب تسهیل در انتقال ژن به چغندرقند گردد. در این تحقیق، جوانه‌های انتهایی چغندرقند از خانواده نیمه‌فامیلی تک جوانه 26P-9597 تهیه و در پیش‌تیمارهای هورمونی مختلف کشت شدند و از نوساقه‌های حاصل، ریزنمونه‌های برگی تهیه گردید. این ریزنمونه‌ها در محیط کشت گیاهی با تیمارهای مختلف هورمونی کشت شدند و سپس درصد ريزنمونه‌هاي برگی پاسخ‌ده به باززايي نوساقه تعيين شد. برگ‌های حاصل از پیش‌ ...

در ابتدا، بمنظور بررسی جوانه‌زنی و شکستن خواب بذر این دو گونه، تیمارهای خاص‌خواب‌شکنی روی بذور‌گونه‌های فوق اعمال شد. بدین منظور بذرها پس از ضدعفونی تحت تاثیر تیمارهای تناوب دمایی، خراش مکانیکی، آب جوش و اسید سولفوریک غلیظ قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تفاوت معنی‌داری بین تیمارها در سطح احتمال یک درصد برای جوانه‌زنی بذر هر دو گونه کهور ایرانی و برهان وجود داشته‌است. آزمون چند دامنه‌ای دانکن نشان می دهد در گونه برهان، تیمار خراش مکانیکی بیشترین درصد جوان ...

خشکی یکی از محدودیتهای بزرگ است که تولید گیاهان را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد.‌ یکی از راه‌های مقابله با خشکی، استفاده از پرایمینگ بذر با غلظت‌های بهینه هورمون‌های رشد گیاهی است. سالسیلیک‌اسید یک ترکیب رایج فنولی تولید‌ شده توسط گیاهان است، و همچنین یک تنظیم کننده خارجی رشد نیز می‌باشد که در تنظیم فرآیند‌های فیزیولوژیکی گیاهان شرکت می‌کند. تأثیر کاربرد خارجی سالسیلیک‌اسید روی فرآیندهای فیزیولوژیکی متفاوت است، به نحوی که باعث می‌شود که بعضی فرآیندها پیشرفت و از برخ ...

دانه‌های روغنی از مهمترین محصولات کشاورزی در سطح جهان می‌باشند. از سال 1998 تا 2002 میانگین تولید جهانی دانه‌های روغنی در جهان 312 میلیون تن در سال بوده‌است (ماتسون و همکاران، 2004). بر اساس گزارش شرکت توسعه کشت دانه‌های روغنی کشور در سال زراعی 82-1383 میزان دانه کلزای خریداری شده از کشاورزان حدود 95287 تن بوده (صنیعی، 1384). کلزا در قلمرو گیاهان آوندی ، در گروه گیاهان گلدار ، در رده گیاهان دو لپه ای ، در راسته کاپارالس ، خانواده براسیکاسه ، جنس براسیکا و گونه ناپوس قرار ...

گوجه‌فرنگی یکی از مهمترین سبزی‌ها بوده که دارای ارزش غذایی بالایی می‌باشد. کشت پاییزه گوجه‌فرنگی در مناطق جنوبی کشور بوسیله دمای بالای اواخر تابستان و اوایل پائیز کشت بهاره آن نیز توسط دمای پائین اواخر زمستان محدود می‌گردد. روش کشت فعلی گوجه‌فرنگی در منطقه خوزستان، کشت مستقیم بذر گوجه‌فرنگی در زیر تونل پلاستیکی می‌باشد. با تولید نشاهای مقاوم در ظروف مخصوص با استفاده از تیمار با کند‌کننده‌های رشد و انتقال در زمان مناسب می‌توان امکان تولید محصول پیش‌رس را بدون استفاده از تونل ...

بذرکاری عرصه‌های مرتعی به عنوان روش احیاء بیولوژیکی بسیار حائز اهمیت است. در این میان جوانه‌زنی بذور گراس‌های بومی به دلیل خواب بالا، جوانه‌زنی کم، پراکندگی ژنتیکی و همچنین به دلیل عوامل محدود کننده محیطی، بحرانی‌ترین مرحله در طول حیات گیاه بوده و استقرار در رویشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌سازند. پرایمینگ بذر ثابت کرده که به طور موفقیت آمیزی سبب اصلاح شاخص‌های جوانه زنی و سبز شدن در بذور بسیاری از گراس‌ها و همچنین افزایش مقاومت به عوامل نامساعد محیطی شده است. تحقیق حاضر به منظ ...

به منظور بررسی تاثیر فرسودگی بذر، پرایمینگ و تلقیح بر رشد و نمو ذرت علوفه‌ای (Zea mays L.)، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار در سال زراعی 87-1386 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا گردید. در این آزمایش فاکتور فرسودگی بذر در سه سطح (0، 24 و 48 ساعت) بود. سپس بذور فرسوده شده در شرایط اسمو پرایمینگ بذر (پرایم و غیر پرایم) و تلقیح بذر(تلقیح و عدم تلقیح با مایه تلقیح نیتروکسین) قرار گرفتند. در این پژوهش همچنین اقدام به برآورد D50 (مدت زما ...