عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 507

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:
میوه | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
توسعه | 
یزد | 
استان | 

کشاورزی به‌عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی اقتصادی همواره موردتوجه بوده است. به‌طورکلی در سطح جهانی نقش بخش کشاورزی در اقتصاد را می‌توان در قالب چهار دوره بررسی کرد : در دوره اول بخش کشاورزی محور اصلی نظریات اقتصادی بوده است. دوره دوم : در زمان بروز تحولات صنعتی در کشورهای پیشرو که نقش این بخش در اقتصاد کم‌رنگ شده است. دوره سوم : با پیدایش الگوی اقتصادی دانش‌محور مفهوم توسعه کشاورزی و تعریف آن مانند خود مفهوم توسعه تغییرات و تحولاتی یافت و زمینه پیدایش تحولات شگرف درزمینه? نگر ...

اجرای سیاست خصوصی‌سازی در قالب برنامه‌های تعدیل ساختاری و آزادسازی اقتصادی اهمیت فراوان دارد. بخش کشاورزی ایران ماهیتا بخش خصوصی است و تعداد و مقدار اراضی تحت پوشش واحدهای تولیدی دولتی چندان زیاد نیست . این واحدها سوای از فعالیتهای تولیدی به امر تخصصی، ترویجی و آموزشی نیز می‌پردازند و لذا امر خصوصی نمودن آن باید با احتیاط و مطالعات کافی به انجام برسد. با این وجود واحدهای دولتی بخش کشاورزی از جنبهء ارائه خدمات به کشاورزان از سالهای گذشته دخالت‌های فراوانی به عمل آورده و این مس ...
نمایه ها:

چکیده بازارچه‌های مرزی یکی از راهکار‌های توسعه تجارت منطقه‌ای و راه‌حلی برای پاره‌ای از مسائل مناطق مرزی مانند مهاجرت، بیکاری، بروز ناامنی‌ها و غیره بوده که با اهداف ایجاد اشتغال، تثبیت جمعیت در نواحی مرزی، کاهش قاچاق و حل مسائل اجتماعی، سیاسی و مسئله امنیت ایجاد شده است. ایجاد بازارچه‌های مرزی در پاره‌ای موارد سبب تحولات اقتصادی و اجتماعی در نواحی مرزی شده است. از طرفی در بعضی از نواحی مرزی با ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی و مشکلاتی مانند دوری از بازار فروش، ایجاد بازارچه ...

در مطالعه حاضر مهمترین عوامل تعیین کننده تجارت بخش کشاورزی ایران با کاربرد مدل جاذبه مورد بررسی قرار گرفت و بدین منظور از دادههای ترکیبی مربوط به 26 شریک تجاری در بخش واردات و 32 شریک تجاری در بخش صادرات استفاده شد. برآورد اثرات تصادفی و انجام آزمون هاسمن منجر به انتخاب مدل اثرات ثابت جهت تعیین اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته گردید. ابتدا تأثیر متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، متغیر مشابهت لیندر، فاصله جغرافیایی، نرخ ارز، عدم قطعیت نرخ ارز و متغیر مجازی مرز ...

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و رشد صادرات از دیدگاه تحلیل مسائل اقتصادی کلان و سیاست گذاری اقتصادی برای حل و فصل آن ها اهمیت زیادی دارد. بر این اساس شناخت درست و دقیق این رابطه که متضمن همه متغیرهای اساسی و تأثیرگذار می باشد، زمینه لازم جهت به کارگیری موفقیت آمیز سیاست های اقتصادی را فراهم می کند. بنابراین هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثر صادرات محصولات کشاورزی بر رشد بخش کشاورزی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) برای دوره زمانی (2008-1980) می باشد. در این راستا مدل مو ...

در سالهای اخیر سرمایه‌گذاری واقعی بخش خصوصی در کشاورزی روند نزولی داشته است . این مسئله جای نگرانی زیادی را برای سیاستگذاران بخش کشاورزی ایجاد می‌کند در این مقاله در صدد هستیم عواملی را که در رفتار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی موثر است مورد بررسی قرار دهیم. بدین منظور مانند "رابرت آیزنر" فرضیه درآمد دایمی "فریدمن" را در سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی مورد آزمون قرار دادیم. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در کشاورزی به درآمد دایمی یا انتظاری بخش کشاورزی توجه دارند و درآمد جا ...

بدون شک آگاهی از پتانسین‌های موجود در بخش‌عیا عمده اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی یکی از عوامل موق ثر در هر نوع برنامه ریزی توسعه در کشور به شمار می‌رود روند تحولات نیوری شاغل در بخش کشاورزی بیانگران است که تا قبل از اطلاحات ارضی در رژیم گذشته، بیش از 53 درصد از کال شاغلین کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند. پس از اصلاحات ارضی تاکنون این سهم رونید کاهش نشان می‌دهد به نحوی که در سال 1365 حدود 29 درصد جمعیت شاغل در کشور در بخش کشاورزی اشتغال داشته‌اند نتیجه چنین سیری موجب ش ...