عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 114

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افزایش رقابت در عرصه های مختلف ملی و بین المللی، سازمان های بخش دولتی را با رقابت فزاینده ای از طرف سازمان‏ های خصوصی مواجه نموده است. این امر منجر به مسئولیت بیشتر کارگزاران بخش دولتی در قبال استانداردهای عملکردی می‌شود و لزوم بکارگیری مفاهیم و ابزارهای بازاریابی در اداره امور دولتی را تشدید می نماید. با توجه به این مطلب که چگونگی ادراکات و برداشت های کارگزاران بخش دولتی نسبت به مفاهیم بازاریابی می تواند در میزان بکارگیری این مفاهیم در سازمان های بخش دولتی موثر باشد، از این ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تناسب فرد- محیط (تناسب فرد- سازمان، تناسب فرد- شغل، تناسب فرد- گروه و تناسب فرد- حرفه) در رابطه میان انگیزش در بخش دولتی و برون دادهای سازمانی (عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی و تمایل به ترک خدمت) در پرستاران بیمارستانهای دولتی اصفهان انجام شد.جامعه آماری را کلیه پرستاران رسمی و غیررسمی بیمارستانهای دولتی شهر اصفهان تشکیل می دادند که درسال 1389 مشغول به کار بودند. نمونه پژوهش از بین کلیه پرستاران مذکور به صورت تصادفی با توجه به نسبتهای ...

به‌اعتقاد صاحب‌نظران، نبود مدیران شایسته در نظام اداری کشور، یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی‌های دستگاه اداری کشور، رضایت پایین شهروندان از ارائه خدمات دولتی و تحقق نیافتن اهداف و راهبردهای کلان کشور در سند چشم‌انداز و برنامه‌های 5 ساله توسعه است. حال این سوال مهم مطرح می‌شود که اساساً « قابلیت‌های مدیران دولتی در کشور ما کدام است؟» بنابر این، هدف غایی این تحقیق افزایش کارآمدی نظام اداری کشور از طریق ایجاد زمینه های مناسب برای برپایی شایسته‌سالاری است. برای تحقق این هدف، پژوه ...

با توجه به اینکه نظام اداری به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه کشورها به شمار می آید و از سویی مدیریت اثربخش نیز شاه کلید یک نظام اداری توسعه یافته تلقی می شود، توجه به مقوله شایستگی های مدیریتی به منظور ارتقای سطح اثربخشی، در کانون برنامه های تحول در نظام اداری، جای خواهد داشت. بنابراین، به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع و همچنین بنا به علاقمندی و تجربه پژوهشگر در حوزه نظام اداری، این مطالعه با محوریت این پرسش که: « مدیران دولتی اثربخش در سازمان های بخش دولتی ایران، دارای چه مجمو ...

هر شخصی در کارراهة شغلی خود، دوره ای به نام بازنشستگی را تجربه می نماید که توام با عناصر ذهنی است و منجر به تغییر و تحول امور روزمره وی می شود. ضمن آنکه این پدیده، دارای پیامدهای مختلف جسمی، روحی و روانی برای افراد می باشد. هدف از این مطالعه تبیین و تفسیر تجربه بازنشستگان بخش دولتی از پدیده بازنشستگی می باشد که به منظور کسب بینش عمیق تر و غنی تر در مورد این پدیده انجام شده است. پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی از نوع مطالعات تفسیری است که از طریق استراتژی پژوهش پدیدارشناسی به اجرا ...

مطالعه حاضر برخلاف ادبیات موجود در حوزه اخلاق کار در ایران، با رویکردی انتقادی اخلاق کار را نه به عنوان متغیری مستقل، بلکه در ارتباط با روح حاکم بر سازمان کار بررسی می کند.در ادبیات توسعه، اقتصاد رانتی و فرهنگ منتج از آن، همواره از موانع فرهنگ کار در کشورهایی مانند ایران قلمداد می شود. این پژوهش، از ترکیبی از سه نظریه «روح سرمایه داری ِبولتانسکی و چیاپللو(1990)»، «اخلاق کار پروتستانیِ وبر(1371)»، و «نظریه دولت رانتی (به طور مثال اسکاچپول،1982؛ لوچیانی و ببلاوی، 1987)» بهره م ...

در این پژوهش که با به کارگیری دو روش اسنادی-کتابخانه ای و مصاحبه عمیق انجام گرفته، کوشش شده است تا ضرورت های تأسیس و مصرف تلویزیون های خصوصی در ایران بررسی و الگویی برای گذار از شرایط انحصار کنونی و ورود به فضایی که در این رساله از آن به عنوان بازار پیام یاد می شود، ترسیم گردد. سایر اهداف این تحقیق عبارت اند از ریشه یابی دلایل انحصار دولتی تلویزیون در ایران، آشنایی با شیوه عمل و تجربه برخی کشورها در داشتن هردو تلویزیون دولتی و خصوصی، پیش بینی آسیب های احتمالی ناشی از راه اندا ...

با توجه به لزوم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد ایران، یکی از سئوالات اساسی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران اقتصادی، بررسی میزان بهره وری عوامل تولید از جمله نیروی کار و سهم سطح تحصیلات به عنوان شاخصی برای آموزش در تغییر بهره وری می باشد، لذا بررسی وضعیت صنایع مختلف کشور با در نظر گرفتن عامل سطح تحصیلات و اثر آن بر روی بهره وری نیروی کار در بخشهای خصوصی، تعاونی و دولتی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر سطح تحصیلات شاعلان گروههای تولیدی بر بهره‌و ...

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی و مقایسه وضعیت بهره وری اماکن ورزشی خصوصی و دولتی شهرستانهای منتخب استان کرمانشاه بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران اماکن ورزشی دولتی و خصوصی شهرستانهای هرسین، صحنه، کنگاور و سنقر تشکیل دادند که با توجه به محدود بودن جامعه، نمونه آماری نیز برابر با جامعه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن از طریق نظرات اساتید متخصص در این زمینه و ضریب آلفای کرونب ...