عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی و تعیین همبسته های جمعیتی این اختلال انجام گردیده است . بررسی میزان شیوع افسردگی نشان داد که در بخش داخلی زنان با 71% ابتلاء به افسردگی ، بیشترین میزان شیوع و بخش جراحی مردان با 39% ابتلا به افسردگی ، کمترین میزان شیوع را دارند. متوسط میزان شیوع افسردگی در بخشهای مختلف 6/53% بود . بیشترین میزان شیوع اضطراب در بخش داخلی زنان ( 65% ) و کمترین میزان اضطراب در بخش جراحی مردان ( 39 % ...

اختلالهای روانی اختلالاتی شایع و جدی هستند که در سر تا سر دنیا مشاهده می شوند. دو پنجم از تمامی ناتواناییها ناشی از اختلالات روانی، اجتماعی بوده و این موارد یک پنجم از کل مراجعین به مراکز درمانی را تشکیل می دهند. هدف پژوهش حاضر تعیین شیوع اختلالهای روانی در بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد بود. پس از برآورد حجم نمونه مورد نیاز، 300 نفر ( 243 زن، 57 مرد) از بیماران بستری در بخش داخلی در یک مقطع 3 ماهه و در یک مطالعه یک مرحه ای با استفاده از پرسشنامه ...

هدف از این پژوهش تعیین بروز زخم بستر و عوامل موثر بر ایجاد آن در بیماران بستری در بخشهای داخلی، جراحی و اورتوپدی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. حدود 602 بیمار در بخشهای مذکور که بیشتر از 72 ساعت از بستری شد نشان می‌گذشت انتخاب و پرسشنامه‌ای که شامل اطلاعات دموگرافیک ، عوامل خطر، بررسی پوست می‌باشد تکمیل شد. این اطلاعات در چند مرحله از اولین جلسه مصاحبه بفواصل منظم تازمان ترخیص جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان بروز زخم بستر در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ...

این تحقیق به صورت گذشته‌نگر و با بررسی پرونده‌های بیماران مبتلا به UGIB که در بخش داخلی بیمارستان خاتم‌الانبیا زاهدان بستری شده بودند، انجام گرفت . هدف اصلی در این تحقیق، تعیین فراوانی علل خونریزیهای دستگاه گوارش فوقانی در بیماران بستری در بخش داخلی بیمارستان خاتم‌الانبیا زاهدان از سال 1372-1377 می‌باشد. اهدادف فرعی در این تحقیق عبارتند از: تعیین درصد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی به علت Peptic ulcer تعیین درصد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی به علت واریس مری تعیین درصد خونریزی دست ...

در این پژوهش توصیفی ابزاری جهت طبقه‌بندی بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی براساس مراقبتهای پرستاری مورد نیاز آنان در یک شبانه‌روز و همچنین به منظور محاسبه بارکاری بخش تهیه شده است . هدف از این پژوهش علاوه بر معرفی ابزار طبقه‌بندی، کاربرد آن بصورت آزمایشی و در یک شبانه‌روز در مورد بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی یکی از بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهر تهران و محاسبه بار کاری بخشهای مذکور در همان روز می‌باشد. مناسب‌ترین ابزار جهت طبق ...

این پژوهش به "بررسی مقایسه‌ای میزان افسردگی واکنشی در پرستاران شاغل در بخشهای سرطان و داخلی جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال 1376" پرداخته است . نمونه‌های این پژوهش ، در پرستاران بخشهای سرطان شامل 86 نفر بودند که بطریق سرشماری و از بین واحدهای واجد شرایط انتخاب شدند و در پرستاران بخشهای داخلی جراحی نیز 84 نفر بطریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده انتخاب شدند. ابزار کار در این مطالعه پرسشنامه‌ای دوقسمتی بود که در قسمت اول مشخصات فردی جم ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بمنظور بررسی میزان رضایت بیماران بستری از مراقبت‌های پرستاری و انتظارات آنان از کادر پرستاری، در بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه صورت گرفته است . در این پژوهش تعداد 140 بیمار مرد و زن از بخش‌های داخلی و جراحی بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه شرکت داشته‌اند که از نظر سن، میزان تحصیلات ، وضعیت تاهل، محل سکونت ، طول اقامت در بخش ، سابقه بستری بودن، وضعیت بیمه، درآمد سرانه، احساس بهبودی ...

بی‌شک هنر یک طبیب حاذق استفاده از اندوخته‌های عملی، تجربیات گذشتگان، شم بالینی در جهت رسیدن به تشخیص صحیح مشکل بیمار و در نهایت درمان وی می‌باشد. بر طبق تئوری آقای Laurance weed که در طول چند دهه اخیر در علم طب نوین مورد توجه قرار گرفته است باید برنامه‌ای مدون در جهت آموزش دانشجوی طب در دانشکده‌های پزشکی مدنظر قرار گیرد. که اساس آنرا Problem. orinted. medical. edjucation و یا آموزش پزشکی براساس مشکل بیمار و نه بیماری بیمار تشکیل می‌دهد. این برنامه خود شامل چند جزء مهم شرح حال ...

این پژوهش یک پژوهش توصیفی است که به منظور بررسی کیفیت ثبت فرآیند پرستاری در پرونده بیماران بستری در بخشهای داخلی و جراحی یکی از بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله‌الاعظم (عج) تهران در تابستان 1376 انجام گرفته است . جهت نیل به اهداف پژوهش ، اطلاعات دموگرافیک پرستاران ثبت‌کننده و بیماران جمع‌آوری شد و برگه‌های بررسی عمومی از نظر پرستار، طرح مراقبت و گزارش پرستار 67 پرونده که توسط پرستاران بخشهای ICU، 3A، 3B، 5B، 8B و پیوند کلیه در تابستان 1376 تکمیل شده بود جهت برر ...