عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

همانطور که میدانیم هر بیماری که تحت هر نوع عمل جراحی قرار می گیرد در معرض عفونت زخم جراحی می باشد که شایعترین منشا این عفونت در درجه اول خود بیمار و در درجه بعدی تیم جراحی می باشد. جراحان در سرتاسر جهان جهت کاهش آلودگی‌های سطح پوست و کاهش عفونتهای زخم بعنوان یک اصل ثابت قبل از شروع انسیزیون پوستی محل عمل را با یک ماده انتی باکتریال که معمولا بتادین می‌باشد شستشو داده و پس از این مرحله‌شان استریل پهن شده و عمل جراحی شروع می گردد. اما در بعضی مراکز و توسط عده‌ای از جراحان قبل ا ...

این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع و شدت افسردگی و اضطراب در بیماران بستری در بخش های داخلی و جراحی و تعیین همبسته های جمعیتی این اختلال انجام گردیده است . بررسی میزان شیوع افسردگی نشان داد که در بخش داخلی زنان با 71% ابتلاء به افسردگی ، بیشترین میزان شیوع و بخش جراحی مردان با 39% ابتلا به افسردگی ، کمترین میزان شیوع را دارند. متوسط میزان شیوع افسردگی در بخشهای مختلف 6/53% بود . بیشترین میزان شیوع اضطراب در بخش داخلی زنان ( 65% ) و کمترین میزان اضطراب در بخش جراحی مردان ( 39 % ...

این پژوهش مطالعه توصیفی - مقایسه‌ای می‌باشد که با هدف مقایسه محرکهای تنش‌زای محیطی و میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخشهای مراقبتهای ویژه با بخشهای جراحی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گردیده است . نمونه‌های این پژوهش را 97 پرستار شاغل در بخشهای فوق که دارای معیارهای لازم جهت شرکت در پژوهش بوده‌اند تشکیل داده است که از این تعداد 44 پرستار در بخشهای مراقبتهای ویژه و 53 نفر در بخشهای جراحی مشغول بکار بوده‌اند. اطلاعات مربوط به مشخصات جمعیتی و محرکهای تنش‌زای محیطی ت ...

هدف از این پژوهش تعیین بروز زخم بستر و عوامل موثر بر ایجاد آن در بیماران بستری در بخشهای داخلی، جراحی و اورتوپدی بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. حدود 602 بیمار در بخشهای مذکور که بیشتر از 72 ساعت از بستری شد نشان می‌گذشت انتخاب و پرسشنامه‌ای که شامل اطلاعات دموگرافیک ، عوامل خطر، بررسی پوست می‌باشد تکمیل شد. این اطلاعات در چند مرحله از اولین جلسه مصاحبه بفواصل منظم تازمان ترخیص جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که میزان بروز زخم بستر در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ...

با توجه به اهمیت بخش اعمال جراحی در بیمارستان که قسمت عمده‌ای از منابع را به خود اختصاص می‌دهد، توجه به میزان کارآیی بخش اعمال جراحی و تعیین آن ضروری به نظر می‌رسد، در این پژوهش بیمارستانهای عمومی شهر ارومیه به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شده‌اند. پژوهش حاضر از نوع توصیفی، مقطعی و کاربردی است . هدف کلی این پژوهش بررسی کارآیی وضعیت بخش اعمال جراحی بیمارستانهای مورد نظر و مقایسه آنها می‌باشد. ابزار گردآوری اطلاعات (داده‌ها) شامل دو پرسشنامه می‌باشد. از نظر میانگین تعداد اعمال جراح ...

با توجه به اهمیت بخش اعمال جراحی از نظر حفاظت از جان و زندگی بیمار و همچنین با عنایت به نقش آن در بازدهی کار بیمارستان، ارزیابی بخش اعمال جراحی بیمارستانها ضروری به نظر می‌رسد بنابراین در این تحقیق بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران به عنوان جامعه تحقیق انتخاب و بخش اعمال جراحی این بیمارستانها با استانداردهای موجود مقایسه و از نقطه نظرات طراحی فضاها، تسهیلات ، تجهیزات ، ضوابط ایمنی، ضوابط بهداشتی و عملکرد و مدیریت بخش مورد ارزیابی قرار گرفته ا ...

عفونتهایی که در طی بستری شدن در بیمارستان ایجاد می‌شود و نه عفونتهایی که در زمان بستری شدن بیمار در دوره کمون بوده‌اند را تحت عنوان عفونتهای بیمارستانی می‌نامند. در این مطالعه بر آن شدیم تا ناقلین استافیلوکوک در بین پرسنل بخش جراحی بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص ) زاهدان بیابیم تا توسط درمان آنها حساس‌ترین آنتی‌بیوتیکها از شیوع عفونتهای بیمارستانی بکاهیم. نتایج تحقیق نشان داد که از 51 نفر پرسنل جراحی 20 نفر ناقل استافیلوکوک اورئوس هستند که بیشترین تعداد آنها یعنی 17 نفر به سفالوت ...

با توجه به اینکه استافیلوکوک کواگولاز مثبت ، پاتوژن مهمی در عفونت‌های انسانی است و واقعه اصلی در بیماریهای ناشی از تمام انواع استافیلوکوک‌ها حالت کاریری است و از آنجا که بعضی از افراد جامعه بخصوص پرسنل درمانی و بیمارستانی می‌توانند یک مخزن نسبتا بزرگ باکتری بوده که آنها قادر می‌سازد که باکتری را به دیگران منتقل کرده و باعث بیماری آنها شده و یا در بدن خود آنها باکتری منشا عفونت‌های جدی باشد. این بررسی با هدف تعیین فراوانی ناقلین بینی استافیلوکوک کواگولاز مثبت ، شاغل در بخش‌های ...
نمایه ها:
1375 | 
کاشان | 

تجویز بی رویه، عدم مطابقت با دستورات دارویی مندرج در رفرنسها در اعمال جراحی آلوده، عوارض مصرف نابجا، افزایش گونه های مقاوم باکتریها و مشکلات تهیه انتی بیوتیکهای پروفیلاکسی باعث گردید تا دراین تحقیق به بررسی فراوانی کاربرد آنتی بیوتیک پروفیلاکسی و پیدایش عفونت در اعمال جراحی آلوده در بخشهای جراحی عمومی، زنان و ارتوپدی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختیم. نتایج این بررسی عبارتند از: عدم اثر سن، جنس، قومیت و ریسک فاکتورها در انتخاب نوع و مدت زمان مصرف، ریسک فاکتور ...