عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چغندر قند با نام علمی بتا ولگاریس گیاهی دوساله از خانواده آمارانتاسه می‌باشد. تاکنون شناسایی نشانگرهای SSR به روش‌های هیبریداسیون و EST-SSR در چغندر صورت گرفته است اما شناسایی نشانگرهای جدید به ویژه نشانگرهای مرتبط با صفات مهم حائظ اهمیت می‌باشد. از توالی‌های EST موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی و همچنین توالی ژنومی ژن FLC-Like ، یکی از ژن‌های کلیدی کنترل کننده گلدهی، جهت شناسایی نشانگرهای چندشکل EST-SSR و SSR در چغندر استفاده شد. برای این کار توالی‌های EST چغندر قند مربوط به سال ...

ویروس زردی نکروتیک رگبرگ چغندر قند ( Beet necrotic yellow vein virus, BNYVV) در چغندر قند بیماری مهم و خطرناکی بنام ریشه ریشی(root beardiness) یا ریشه گنائی (rhizomania) ایجاد می کند. این ویروس دارای گسترش زیادی در اکثر نقاط دنیا است. BNYVV داری سه بیوتیپ A ، B و P است که بیوتیپP بیشترین خسارت را به مزارع وارد می کند. آر ان ای شماره 3 این ویروس یک پروتئین 25 کیلودالتونی را کد می کند که مسئول بیماری زایی و در مواردی شکستن مقاومت در گیاه چغندرقند است. موقعیت های آمینواسیدی 67 و ...

چغندرقند، گیاهی است که دستکاری ژنتیکی آن به سختی صورت می‌گیرد. یک روش ساده و مؤثر باززایی گیاه می‌تواند موجب تسهیل در انتقال ژن به چغندرقند گردد. در این تحقیق، جوانه‌های انتهایی چغندرقند از خانواده نیمه‌فامیلی تک جوانه 26P-9597 تهیه و در پیش‌تیمارهای هورمونی مختلف کشت شدند و از نوساقه‌های حاصل، ریزنمونه‌های برگی تهیه گردید. این ریزنمونه‌ها در محیط کشت گیاهی با تیمارهای مختلف هورمونی کشت شدند و سپس درصد ريزنمونه‌هاي برگی پاسخ‌ده به باززايي نوساقه تعيين شد. برگ‌های حاصل از پیش‌ ...

به منظور بررسی رقابت چندگونه‌ای علف‌های هرز با چغندرقند، آزمایشی در سال زراعی 86 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام گردید. در این تحقیق از رقم زرقان در سه تاریخ کاشت 25 فروردین، 11 اردیبهشت و 9 خرداد استفاده گردید. جهت تعیین روند رشد نمونه‌برداری‌ها هر دو هفته یکبار انجام پذیرفت. در تاریخ کاشت اول حداکثر CGR 52 گرم در متر مربع در روز بود که برتری قابل توجهی نسبت به تاریخ کاشت سوم با حداکثر CGR 10 گرم در متر مربع در روز داشت. حداکثر LAI (4/5) نیز مرب ...

در راستای بهبود کمیت و کیفیت تکنولوژیکی محصول چغندر قند ( Beta vulgaris l. )، آزمایشی برای مقایسه چهارده تیمارکودهای ریزمغذی ( حاوی عناصر آهن، روی، منگنز، منیزیم، مولیبدن، بُر، مس،گوگرد و عناصر پر مصرف نیتروژن، فسفر و پتاسیم با نسبتهای توصیه شده توسط شرکتهای سازنده) در چهار تکرار بر روی رقم لاتاتیا (که در اواخر فروردین86 کشت شده بود) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه آزمایشی و پژوهشی در شهرستان رشتخوار خراسان رضوی انجام گرفت. برای اعمال تیمارهای کودی ، بعد از اینکه م ...

به‌منظور بررسی رابطه بانک بذر خاک با جمعیت علف های هرز در طول فصل رشد در چغندرقند و تعیین مناسب‌ترین نوع کوادرات (سطح حداقل) جهت مطالعه‌ی رابطه بانک بذر خاک با تراکم علف‌های هرز، پژوهشی در‌سال 1388 در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در‌ کمال شهر کرج انجام گرفت. نمونه-برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه‌های علف‌هرز طی سه مرحله در دوره رشد با دو نوع کوادرات مربع(50در50سانتی‌متر) و مستطیل(100در 25 سانتی‌متر) صورت گرفت در هر کوادرات فراوانی بذر علف هرز و تراک ...

آزمایش حاضر به منظور بررسی تغییرات فیزیولوژیکی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند تحت تنش شوری و هم چنین تعیین بهترین روش جهت غربال ژنوتیپ های متحمل و حساس، در سه مرحله در سال های زراعی 1389-1388 و 1390-1389 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر، گلخانه و مزرعه آزمایشی شماره دو دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا درآمد. در دو مرحله ی جوانه زنی و گیاهچه ای در شرایط اعمال تیمار شوری، تعداد شش ژنوتیپ چغندرقند (13030، 22393، IC، 1BR، جلگه و رسول)، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیم (NaCl)، شام ...

ماست طعم‌دار فرمولاسیون لبنی است که در تهیه آن از میوه و سبزیجات مختلفی استفاده می‌شود. در بررسی کنونی از عصاره چغندر قرمز به مقدار 0، 1، 2 و 3% که حاوی ترکیبات فنولی و رنگ‌دانه بتالائین است (و فعالیت آنتی اکسیدانی این ترکیبات تاثیرات سلامتی بخشی بر بدن دارند) در فرمولاسیون ماست 0، 2/5 و 4/2% چربی استفاده‌ شد و ویژگی‌های حسی، فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آن در مدت 21 روز نگهداری بررسی ‌شد. افزودن 2 و 3% عصاره چغندر قرمز موجب کاهش معنی‌دار پذیرش طعم ماست بدون چربی شد اما 2% از ع ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...