عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کشاورزی پایدار به عنوان یک نظام زراعی شامل رهیافت هایی است که وابستگی کشاورزان به برخی نهاده های کشاورزی را کاهش می دهد و منجر به افزایش سودمندی مزرعه،کاهش تخریب محیط زیست و تعادل بین نسل ها می گردد. ورمی کمپوست اصلاح کننده خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی و بیولوژیکی خاک می باشد. باکتری تیوباسیلوس باعث افزایش قابلیت جذب برخی عناصر غذایی مانند روی، آهن، گوگرد و به ویژه فسفر می گردد. گوگرد علاوه بر نقش تغذیه ای خود از طریق اصلاح pH و افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی گیاه می تواند موجب اف ...

چکیده به منظور مطالعه تأثیر باکتری تیوباسیلوس، نوع و میزان کود گوگردی بر کمیت و کیفیت کنجد(Sesamum indicum L.) آزمایشی در سال زراعی 1391-1390 در مزرعه آموزشی- پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد. عامل‌های مورد بررسی شامل کود گوگرد گرانول در سه سطح و شامل0، 45 و 90 کیلوگرم گوگرد در هکتار، کود نیتروژن با پوشش گوگرد در سه سطح و شامل 0، 45 و 90 کیلوگرم گوگرد در هکتار و باکتری تیوباسیلوس ...
نمایه ها:
روغن | 
کنجد | 
گوگرد | 

به منظور بررسی اثرات کود دامی، گوگرد و باکتری تیوباسیلوس بر رشد و برخی ویژگی های گیاه سیر در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار اجرا شد فاکتور اصلی شامل ترکیب فاکتوریل کود دامی (در سه سطح صفر، 10 و 20 تن در هکتار) و گوگرد (صفر، 250 و 500 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعی شامل باکتری تیوباسیلوس (با استفاده از باکتری و بدون باکتری) در مجموع شامل 18 تیمار بود. به طور کلی نتایج آزمایش ...

این آزمایش در پنج سطح کودی (0، 25، 50، 75 و100) کیلوگرم در هکتار گوگرد پودری تلقیح شده با باکتری تیوباسیلوس و بدون باکتری تیوباسیلوس در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز به اجرا در آمد. که در اواخر بهار سال 1381 برداشت خواهد شد و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری پس از برداشت گزارش می شود. ...

فسفر بعد از ازت دومین عنصر غذایی محدود کننده در تولید محصول در اکثر خاک‌ها به شمار می‌رود. مقدار فسفر قابل جذب در خاک در هر زمان خیلی کم است. کودهای شیمیایی فسفره هزینه بر بوده و به صورت یارانه‌ای در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرند. این مسئله تمایل زیادی را به سوی بهره‌گیری از سنگ فسفات ایجاد کرده است. معمولاً استفاده از خاک فسفات به دلیل حلالیت کم آن در خاکهای آهکی متداول نیست. استفاده از گوگرد و تلقیح با باکتری‌های تیوباسیلوس در کنار خاک فسفات یکی از روشهای توصیه شده استفاده ...

چکیده وجود مواد مادری آهکی از یک سو و کم بودن نزولات آسمانی از سوی دیگر سبب تحول و پیدایش خاکهای آهکی و قلیایی در اکثر نقاط ایران شده است. بررسی وضعیت عناصر غذایی در خاکهای آهکی و قلیایی نشان می‌دهد که علیرغم وجود مقادیر فراوان برخی از عناصر غذایی در این خاکها، فرم محلول و قابل جذب این عناصر کمتر از مقدار لازم برای رشد و نمو مناسب گیاه بوده و کمبود عناصر غذایی یکی از عوامل محدود کننده تولید محصول در این خاکها محسوب می‌شود. گوگرد مهم‌ترین ماده اسیدزا است که استفاده از آن به ...

عملیات تهیه زمین، تهیه باکتریهای تیوباسیلوس و کشت طرح طبق روش تحقیق انجام و عملیات مختلف داشت انجام و نتایج عملکرد تیمارها پس از برداشت در سال 1380 بدست خواهد آمد. ...

تیمارهای طرح براساس نقشه طرح در کرتهای آزمایشی اعمال گردیده و مزرعه در مرحله پایانی گلدهی و شروع غلافبندی می باشد. ...