عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه خشکی به عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کننده‎ی رشد و تولید گیاهان زراعی شناخته شده و موجب تغییر در برخی خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک رشد گیاه می‎شود، استفاده از میکروارگانیسم‎های مفید جهت کاهش خسارات ناشی از تنش‎های محیطی از راه حل‎های نوین در کشاورزی پایدار محسوب میشود. جهت بررسی این موضوع در گیاه لوبیا چشم بلبلی آزمایشی در سال 1388 به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‎های کامل تصادفی در 3 تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی شاهرود انجام شد. فاکتو ...

فسفر پس از نیتروژن مهم‎ترین عنصر مورد نیاز گیاهان و ریز جانداران می‎باشد و مهم‎ترین نقش آن در فرایند تولید و انتقال انرژی است.دو واکنش تثبیت و غیر متحرک شدن در خاک، فسفر مصرفی را به فرم‌‎های غیرقابل استفاده برای گیاه تبدیل می‎کنند.بیش از 70 تا 90 درصد از کود‎های فسفره در خاک تثبیت شده و به فرم غیرقابل استفاده برای گیاه تبدیل می‎شوند.برخی از باکتری‎های ریزوسفری که باکتری‎های محرک رشد گیاه (PGPR) نامیده می‎شوند از طریق تولید اسیدهای آلی و فسفاتازها، قادرند فسفر معدنی و آلی غیر ...