عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 622

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی عکس العمل باکتری های تثبیت کننده ازت در ریشه سویا این تحقیق با استفاده از یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار و طی سه سال روی پودر تجارتی نیتراژین ‏‎(Nitragin)‎‏ که حاوی باکتریهای فوق الذکر می باشد در زمینی با بافت متوسط از اراضی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج صورت گرفت. هدف این تحقیق، بررسی اثرات باکتری روی کمیت محصول دانه و درصد روغن و پروتئین و تعیین مناسبترین میزان مصرف آن برای تلقیح با بذر بوده است. نتایج حاصل از سه سال آزمایش نشان داد که پ ...
نمایه ها:
سویا | 
دانه | 

نظر به اینکه باکتری جنس نایسریا نسبت به سرما و خشکی حساس می‌باشد، دو محیط نگهدارنده Skin milk 20 درصد و گلسترول 15 درصد در Nutrient broth جهت حفظ این باکتری در سه شرایط مختلف نگهداری، حرارت آزمایشگاه، +4 و -10 درجه سانتیگراد روی glass bead مورد بررسی قرار می‌گیرد. در دوره زمانی مشخص نمونه‌برداری شده و viability و خواص بیوشیمیایی ارزیابی می‌گردد. ...
نمایه ها:

در این کار پژوهشی از باکتری ای-کلای استفاده کردیم و بررسی‌های پیرامون این باکتری در سه بخش انجام شد. در بخش اول کار از باکتری ای-کلای غیر متحرک استفاده شد. برای بررسی سختی خمشی باکتری از باکتری نوع HCB137که فاقد تاژک است استفاده کردیم. با تهیه چمبر و قرار دادن نمونه حاوی باکتری داخل محفظه، افت و خیز باکتری زیر میکروسکوپ مورد مطالعه قرار گرفت. در بخش بعدی کار از باکتری متحرک HCB33 استفاده کردیم. این گونه از باکتری تاژک داشته و قابلیت شنا کردن دارد. قطره‌گذاری روی شیشه انجام ...
نمایه ها:

در پژوهش حاضر، جداسازی یک باکتری با قابلیت رشد در شرایط اسیدی و توانایی تولید پروتئاز خارج سلولی مد نظر بود. جستجوی باکتری با نمونه گیری از خاک و آب مناطق دارای pH اسیدی انجام گرفت و بر اساس ویژگی های ظاهری و آنالیز توالی srRNA16سویه F1390 به عنوان بهترین سویه ترشح کننده آنزیم انتخاب و در جنس Serratia طبقه بندی گردید. بهینه سازی شرایط کشت نشان داد که باکتری مورد نظر در محیط TSB با 5/5 pH~ و دمای oC30 و شرایط هوادهیrpm 180 بالاترین میزان تولید پروتئاز را دارد. آنزیم ...

به منظور مقایسه اثرات دو نوع باکتری سویا تولید داخل با انواع خارجی آن بر روی عملکرد دانه ارقام سویا آزمایشی در 5 منطقه با 4 نوع باکتری شامل: سویار (تولید داخل)، باکتری تولید موسسه خاک و آب ، هیلی‌نیترو (تولید ایتالیا) و باکتری ریزوتروفین (تولید کشور روسیه) و شاهد بدون باکتری و ارقام تجارتی هر منطقه یک آزمایش اسپلیت پلات اجراء گردید. در این طرح ارقام بعنوان فاکتور اصلی و باکتری بدلیل اهیمت بررسی اثر آن بعنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. علاوه بر یادداشت‌برداری از صفات مهم زرا ...

در این تحقیق نحوه استقرار Pseudomonas syringae بر روی تمام مراحل دوره زندگی گیاه، از مرحله کشت بذر تا مرحله بذرگیری از میوه مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعه دینامیزم جمعیت P. syringae تحت شرایط مزرعه نشان داد که یک مرحله رورست در دوره زندگی P.s.pv.tomato و P.s.pv. syringae بر ارقام حساس (کانریرو) و مقاوم (کاستون) گوجه فرنگی وجود دارد. میزان استقرار باکتری بستگی به نوع واکنش سلولهای باکتری و گیاه دارد. استقرار باکتری در داخل میوه بطور معنی داری کمتر از قسمتهای رویشی گیاه بود و ای ...

هدف: جداسازی بعضی از گونه های باکتریایی که قادر به تجزیه لیگنین و پلی ساکاریدهای کاه گندم هستند. طرح: طرح کاملاً تصادفی با آزمایش فاکتوریل. حیوانات: در این آزمایش از موریانه های جمع آوری شده و همچنین از باکتری های مستخرجه از دستگاه گوارش آنها استفاده شد. روش: با توجه به گزارشات موجود در خصوص نحوه پراکندگی و نوع موریانه های موجود در استان مرکزی با مراجعه به منطقه ساوه نمونه ها جمع آوری و به آزمایشگاه انتقال یافت و بعد از شناسایی اولیه جهت تایید به آزمایشگاه مرجع فرستاده شد. از ...

پروانه برگخوار چغندر (Spodoptera exigua Hub. Zimm.) یکی از مهمترین آفات ذرت در خوزستان محسوب می گردد. گیاهان جوان و شاداب، حساسیت بیشتری در مقابل خسارت این حشره برگخوار از خود نشان می دهند. کنترل میکروبی این آفت به ویژه با استفاده از باکتری Bacillus thuringiensis Ber. یکی از روشهای موثر و توصیه شده می باشد. اما از آنجایی که در شرایط آب و هوایی خوزستان تاثیر زیرگونه های باکتری نامشخص و نیازمند بررسی بود، تحقیق حاضر در دو شرایط آزمایشگاهی و صحرایی صورت گرفت. به این منظور ابتدا ...

دراین تحقیق حساسیت سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی به باکتری ‏‎B.thuringiensis Var . tenebrionis‎‏ به تنهایی و در اختلاط با پودر حنا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور حشره در آزمایشگاه ، در روی بوته های سیب زمینی کاشته شده در گلدان پرورش داده شد. سنین لاروی مورد نظر را با استفاده از اندازه گیری عرض کپسول سر جدا نموده و در آزمایشهای به کار برده شدند. زیست سنجی با غلظت های مختلف فرمولاسیون تجارتی ‏‎huringiensis‎‏ ‏‎B.t‎‏ با عنوان‏‎NOVODOR FC‎‏ روی لاروهای سنین اول، دوم، ...