عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 343

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ویژگی ها و موفقیت مدرسین بیش از یک صده مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است اما تا کنون در باره ویژگی های مدرسین موفق و رابطه موفقیت آنها با سایر عوامل اجماعی محکم و قوی شکل نگرفته است. تحقیق حاضر تلاش کرد رابطه احتمالی بین شخصیت، باور و موفقیت مدرسین زبان انگلیسی ایرانی را مورد کاوش قرار دهد. علاوه بر این هدف، کشف انواع غالب تیپ های شخصیتی و باور تدریس و همین طور بررسی تفاوت در موفقیت بین مدرسین زن و مرد اهداف دیگر این پژوش بودند. سه متغیر اصلی این پژوهش یعنی تیپ شخصیتی، باور ت ...

باورها از عدم اطمینان نتیجه می‌شوند. عدم اطمینان گاهی اوقات از یک فرایند تصادفی وگاهی به دلیل کمبود اطلاعات نتیجه می‌شود. در گذشته تنها راهکار در شرایط عدم اطمینان، نظریه احتمال بوده است. اما از چند دهه گذشته تا کنون، نظریه‌های گوناگون دیگری برای بررسی متغیرها و سیستم‌هایی که اطلاع نسبت به آنها کافی و دقیق نیست، ارائه شده اند. یکی از این راهکارها نظریه شواهد است. در سال‌های اخیر نظریه توابع باور یا نظریه دمپستر-شفر به عنوان تعمیمی از نظریه احتمال مورد توجه قرار گرفته است که ا ...

هدف اصلی این پژوهش ساخت، هنجاریابی، بررسی روایی و پایایی پرسشنامه باور به مهارت‌های مسیرشغلی در دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان بوده است. به همین منظور 600 نفر از دانش‌آموزان از دبیرستان‌های نواحی پنجگانه شهر اصفهان به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. روش مورداستفاده در این پژوهش هنجاریابی از نوع آزمون‌سازی بود. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه باور به مهارت‌های بتز و پرسش‌نامه باور به مهارت‌های میسر شغلی. بر این اساس به منظور دست‌یابی به اهداف پژوهش ضریب ...

اخلاق باور به معنای عام آن، یعنی هر گونه وظیفه ای اعم از معرفتی، اخلاقی، مصلحت اندیشانه، که فرددر قبال باورهای خود دارد، است. اما به معنای خاص آن اولین بار توسط فیلسوف انگلیسی ویلیام کلیفورد مطرح شد. بر طبق نظر کلیفورد هر فردی همیشه، همه جا باید باورهای خود را بر اساس شواهد کافی بدست آورد در غیر این صورت به وظیفه ی اخلاقی خود عمل نکردهاست و سزاوار سرزنش می باشد. در مقابل نظر سختگیرانه ی کلیفورد،ویلیام جیمز فیلسوف عملگرا موضع می گیرد و معتقد است گاهی فرد در شرایطی قرار می گیرد ...

اعتقادات که زيربنا و هندسه فکری و نگرشی افراد را تشکيل می‌دهد و از آن به جهان بينی نيز تعبیر می‌شود، مبنایی برای نگرش و رفتار آدمی است. دربارۀ تأثیر اعتقادات یا همان باورها با اخلاق می‌توان گفت، انسانی که عقیدۀ خاصی را پذیرفته، خُلقی متناسب با آن، خواهد داشت و اگر بر اثر عواملی از عقیدۀ خود منصرف شود، آن خُلق را نیز از دست می‌دهد. تناسب جهان بينی و انديشه با رفتار و عمل، از ضروريات يک نظام فکری منسجم و هدفمند به شمار می‌رود. اهميت نظام اعتقادی یا همان جهان بينی چنان است که تم ...

استدلال و اثبات مولفه‌های جداناپذیر مهم ریاضیات در مدارس هستند. آموزش استدلال و اثبات فواید فراوانی مثل افزایش قدرت تفکر برای دانش‌آموزان دارد و به همین علت حضوری غیر قابل انکار در ریاضیات کلاس‌های درس دارد. برای موفقیت در آموزش ثمر بخش استدلال و اثبات لازم است معلمان و پژوهشگران از تفکرات و دانسته‌های دانش‌آموزان در این موضوع آگاهی داشته باشند. معلمانی که وظیفه‌ی آموزش دانش‌آموزان را به عهده می‌گیرند، قبل از دانش‌آموزان لازم است خودشان از دانش کافی و درک کاملی نسبت به استدل ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ باور به دنیای عادلانه با سبک‌های مقابله با استرس و خودپنداره در زندانیان مرد زندان مرکزی زاهدان انجام شد. در این مطالعه‌ توصیفی- همبستگی، تعداد 315 نفر مرد از کلیه زندانیان زندان مرکزی زاهدان به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه‌های پژوهش بر روی آنها به مورد اجرا گذاشته شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های باور به دنیای عادلانه (BJWS) و سبک‌های مقابله با استرس (CISS) و پرسشنامه خود پنداره استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از همبست ...

مباحث عدالت و انصاف توجه روانشناسان را به نظریه باور جهان عادلانه که توسط روان‌شناس کانادایی مطرح شده است، جلب می‌کند که او در این نظریه می‌گوید که افراد ذاتاً تمایل دارند باور کنند در جهانی عادلانه زندگی می‌کنند و هر کس چیزی را بدست می‌آورد که سزاوار آن است و اتفاقاتی که منجر به لغزش این باور می‌شوند تهدید به شمار می‌آید و این افراد برای کاهش تهدید با کمک‌رسانی به فرد قربانی رنج خود را التیام می‌بخشند. اعتماد اجتماعی در واقع عامل اساسی در احساس آرامش جسمانی و روانی و در نهای ...

هدف این پژوهش بررسی روابط ممکن بین باورهای زبان آموزان ایرانی در مورد استعداد یادگیری زبان و دشواری آن، نگرانی در مورد اشتباهات و موفقیت در یادگیری زبان بود. از اهداف دیگر این تحقیق تبیین تفاوت بین دو گروه دختر و پسر در رابطه با هریک از متغیرها بود. 116 دانشجوی سال سوم و چهارم رشته های مترجمی و زبان و ادبیات انگلیسی در دانشگاه های شهید باهنر کرمان در مطالعه حاضر شرکت کردند.برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه باورها در مورد یادگیری زبان )هرویتز ( و کمال گرایی چند بعدی )فراس ...