عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اخلاق باور به معنای عام آن، یعنی هر گونه وظیفه ای اعم از معرفتی، اخلاقی، مصلحت اندیشانه، که فرددر قبال باورهای خود دارد، است. اما به معنای خاص آن اولین بار توسط فیلسوف انگلیسی ویلیام کلیفورد مطرح شد. بر طبق نظر کلیفورد هر فردی همیشه، همه جا باید باورهای خود را بر اساس شواهد کافی بدست آورد در غیر این صورت به وظیفه ی اخلاقی خود عمل نکردهاست و سزاوار سرزنش می باشد. در مقابل نظر سختگیرانه ی کلیفورد،ویلیام جیمز فیلسوف عملگرا موضع می گیرد و معتقد است گاهی فرد در شرایطی قرار می گیرد ...

باور به معاد در اصلاح و ساماندهی اخلاق و رفتار انسانها در تمامی عرصه های زندگی نقش‌آفرینی می‌کند و بدین وسیله انسان، نتایج اصلاح صحیح اعمال خود را با آباد شدن دنیا و آخرتش به دست خواهد آورد. معاد از اصول اسلام است و یک مسلمان باید به آن ایمان داشته باشد و چون مربوط به افعال انسان نیست و از اصول اعتقادی می‌باشد، تقلید در آن صحیح نیست و شخص باید صحت اعتقاد خود را به طور یقینی به دست آورد. دلایل اثبات معادشامل: برهان فطری، حب به بقا، عدل و حکمت الهی وهدفدار بودن خلقت میباشد. اع ...

این پژوهش با هدف بررسی (رابطه بین رضایت شغلی ، سلامت روان و باور منطقی معلمان کلاس سوم راهنمایی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان آنان در شهرستان خمین در سال تحصیلی 82-81) صورت گرفت . نمونه پژوهش 109 معلم بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید . پرسشنامه های سلامت روان ، رضایت شغلی و باور غیر منطقی بر روی آنان اجرا گردید . همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی از نمرات پایانی نوبت دوم دانش آموزان استفاده شد ، نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی و باور غیر منطقی معلمان در سطح ...

از آنجایی که شناخت فرهنگ گروههای انسانی هدف اصلی مردم شناسی است بررسی جایگاه طب سنتی در فرهنگ مردم با توجه به قدمت پیچیدگی و نفوذ آن در جلوه های مختلف حیات انسان از زمینه های پژوهش مردم شناسی به شمار می رود. آنچه که در مردم شناسی اهمیت دارد و در چارچوب علمی این رشته قرار می گیرد، نحوه تفکر مردم نسبت به طب سنتی است و اینکه در طول زمان چه شیوه هایی به چه طریق مورد استفاده قرار می گرفته و مردم در ارتباط با این شیوه درمانی چه تفکراتی داشته اند و باور عامیانه از برای استفاده این ...

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی (یعنی سطح تحصیلات بازاریان و اطرافیان آنها، در معرض وسایل ارتباط جمعی قرار گرفتن، تکثر روابط، خاستگاه شهری و روستایی داشتن، وضعیت اقتصادی و سن) بر روی باورهای فرهنگی (تقدیرگرایی به عنوان باور منفی و اهمیّت دادن به کار و کوشش به عنوان باور مثبت) در بازار وکیل (بازار سنتی) و پاساژ مرکزی خرید شیراز (بازار مدرن) است. در این پژوهش از نظریه نوسازی، شاخه مدل فرهنگی استفاده شده و روش آن به شیوه پیمایشی است. داده ها به وسیله پرسشنامه ا ...

فضاهای آیینی به بعدمعنوی انسانها پاسخگوهستند و بعدازاسلام نیز به کالبد و نوع فضاسازی آن مطابق با نوع فعالیت آنها توجه خاصی شده است فضاهای آیینی مذهب باتوجه به تامین نیازهای معنوی انسانها برای رسیدن به کمال ازاهمیت بسیارخاصی برخوردار است و لازم است درطراحی این سیستم ها دقت ویژه ای صورت گیرد این مقاله مولفه های موثری ازجمله باور تعاملات اجتماعی دلبستگی و تعهد به مکان را درپیوند اجتماعی افراد با فضاهای آیینی دخیل می داند و درجهت پاسخگویی به این سوال است که مولفه های طراحی معماری ...

فضاهای آئینی مذهبی با توجه به تأمین نیازهای معنوی انسانها برای رسیدن به کمال، از اهمیت خاصی برخوردارند و لازم است در طراحی این فضاها دقت ویژه ای صورت گیرد. این فضاها به بعد معنوی انسانها پاسخگو هستند و بعد از اسلام نیز به کالبد و نوع فضاسازی آن مطابق با نوع فعالیت آنها توجه خاصی شده است. این مقاله مولفه های موثری از جمله باور، تعاملات اجتماعی، دلبستگی و تعهد به مکان را در پیوند اجتماعی افراد با فضاهای آئینی دخیل می داند و در جهت پاسخگویی به این سوال است که ما به ازای معماری ب ...

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان باورهای غیر منطقی در بین دو گروه بیماران روان - تنی و افراد سالم می‌پردازد. تعداد کل نمونه پژوهش حاضر 90 نفر می‌باشد یعنی در هر گروه 45 آزمودنی وجود دارد. بیماران روان - تنی مبتلا به سردردهای تنشی، زخم معده و زخم اثنی عشر می‌باشند، بنابراین نتایج این پژوهش به شرح ذیل است : الف - بین دو گروه آزمودنیها در رابطه با نمره کل آزمون باورهای غیرمنطقی تفاوت معنی‌دار وجود دارد. -1 بین دو گروه بیماران روان - تنی و سالم (بهنجار) در این باور که: لازم و ض ...
نمایه ها:
سن | 
باور | 
تهران | 

اعتقادات و باورهای عامیانه از دیدگاه مردم‌شناسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است هر باور به آئین و سنتی که پاسخگوی تاریخی نیازهای مادی و معیشتی قومی است راه دارد، و مطالعه در این زمینه وسیله‌ای برای شباهت فرهنگ مردمی که طی سالیان دراز زندگی خود را با تلاش پیگیر شکل داده‌اند. مطالعه پیرامون باورها و اعتقادات عامیانه در حوزه مطالعات مولکوریک مردم‌شناسی قرار دارد از آنجا که این موارد جزء فرهنگ یک قوم محسوب می‌شوند و فرهنگ چکیده تلاش انسان در روند تاریخ برای پاسخ به نیازهای درونی و ...