عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها این است که زمینه ای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می کند. هدف اصلی این تحقیق این است که سازوکارهای متغیرهایی هم چون نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، حجم نقدینگی و تعداد شعب و اثر آن ها بر حجم سپرده های بانکی در نظام بانکداری را مورد بررسی قرار دهد. با این توضیح تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوالات زیر است: اولاً چه ارتباطی بین حجم نقدینگی و حجم سپرده های بانکی بانک ملی ایران است و هم چنین بین نرخ رشد اقتصادی و دیگر متغیرها با حجم سپرده ها ...

تغییرات جاری بیانگر آن است که سازمانها برای بقا نیازمند انطباق با شرایط خارجی می باشند استراتژی براثر نیاز مبرم به واکنش نشان دادن به تغییرات بازار در حال تکامل است. گفت و شنودهای ارتباطی و استراتژیک از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. مدیران از سلسله مهارتها و تکنیکهای متعددی برای فایق آمدن بر تغییرات و پیچیدگی های محیطی استفاده می کنند.تفکر استراتژیک یکی از ابزارهای قابل استفاده برای سرعت بخشیدن در پاسخگویی صحیح به تغییرات و شناسایی محیطهای سازمان است.همه کارکنان اعم از صف و ...

امروزه با وجود شرایط رقابتی فزاینده، مفهوم بازاریابی فلسفه حاکم بر بنگاههای کسب و کار گردیده است و از اصطلاح بازارگرایی برای اجرای مفهوم بازاریابی استفاده شمی‌شود. با اینکه شواهد زیادی مبنی بر وجود بازارگرایی در سازمان‌ها موجود است، ولی سازمان‌ها درک کافی از چگونگی به کارگیری این دارایی برای دستیابی به مزیت رقابتی ندارند. از طرفی نتایج تحقیقات نشان می دهد بازارگرایی به تنهایی نمی‌تواند مزیت رقابتی پایدار و عملکرد عالی برای سازمان به ارمغان بیاورد. از این رو محققان بسیاری جهت‌ ...

مقاومت در برابر تغییر پدیده ای است که در طول یک دهه گذشته تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است و صاحب‏نظران بسیاری برآن بوده‏اند که دلایل آن‏را شناسایی کنند و راهکارهایی برای مدیران ارائه دهند تا آن‏ها را در مقابله با مقاومت‏های سازمانی در برابر تغییرات یاری رساند.بانک ها نیز با ظهور تکنولوژی های جدید و تغییرات گسترده در ماهیت و حجم فعالیتهای مالی و صنعت بانکداری، از جمله سازمانهایی هستند که با سرعت تغییر فزاینده رو به رو می باشند. عوامل متغیری مثل شرایط اقتصادی و سیاسی، ...

رفتار شهروندی مشتری و رفتار ضد شهروندی مشتری متاثر از عوامل مختلفی می‌باشد یکی از این عوامل تاثیرگذار، نوع بینش مشتری از عدالت در کلیه فعالیت‌های سازمان است که این بینش موجب برانگیختن عواطف مشتریان گشته، و این عواطف منجر به بروز رفتارهای مختلفی از سوی مشتریان می‌گردد که به نوبه خود بر کیفیت خدمات تاثیر گذاراست. هدف این مطالعه بررسی تاثیر عدالت بر عواطف و رفتار شهروندی مشتریان خدمات در بانک‌های ملی شهر بابل است. فرضیه‌های اصلی این پژوهش عبارتند از اینکه بین عدالت و عواطف با رف ...

هدف اصلی از نگارش پژوهش حاضر، بررسی موانع جلوگیری در توسعه (امکانات)بانکداری الکترونیکی در شعب بانکهای مناطق شمال تهران در سال 1389 می باشد.این پژوهش از نوع آزمون آماری توصیفی و استنباطی است. در آزمون توصیفی، به شرح وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی نمونه آماری تحقیق اشاره شده و در آزمون استنباطی، با استفاده از مدل معادلات ساختاری و آزمون همبستگی و آزمون میانگین دو جامعه مستقل و آزمون فریدمن، فرضیه های اصلی تحقیق تست و محک زده می شوند. نتایج تحقیق نشان می دهد از دید کارمندان ب ...

پایاننامه با موضوع بررسی عوامل موثر بر تعهد شغلی و سازمانی در شعب بانک ملی شهرستان مرودشت می باشد. 1- تعیین تأثیر تعهد اخلاقی در تعهد شغلی کارکنان بانک ملی 2- تعیین تأثیر تعهد حسابگرانه و بیگانه گر در تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی 3- ارائه پیشنهادی جهت بهینه کردن تعهد شغلی و سازمانی کارکنان بانک ملی. مدل استفاده شده در این تحقیق مدل پنلی و گولد می باشد. متغیرها مستقل شامل تعهد اخلاقی، تعهد حسابگرانه و تعهد بیگانه گر می باشد. متغیر وابسته شامل تعهد شغلی و سازمانی است. تع ...

از سال 1970 دستیابی به اهداف توسعه پایدار به منظور رفع بحران‌های زیست محیطی، صرفه جویی در مصرف انرژی و ایجاد اقتصادی پایدار، اساس برنامه ریزی و مدیریت در بسیاری از کشورها گردیده است. توجه به این موضوع در بخش معماری به خصوص در بخش ساختمان تأثیر به سزایی در حفظ محیط زیست دارد. تحقیق حاضر شامل دو قسمت است: ابتدا به بررسی معماری پایدار با تمرکز خاص بر روی مبحث نگه داشت انرژی و بازنگری به طراحی فضاهای واسط به منظور مصرف بهینه انرژی پرداخته می‌شود. سپس با توجه به مسئله و موضوع طرح ...

تغییر سیاست دولت و بانک مرکزی و تاسیس بانک های خصوصی باعث ایجاد فضای رقابتی و ورود سیستم بانکداری به مرحله نوینی شده است. امروزه بیش از گذشته بانک ها دریافته اند که رقابت از طریق ایجاد نوآوری های مستمر در خدمات و ساده سازی مراحل انجام کار امری محدود به زمان نیست بلکه فرآیندی مستمر و دایمی است از آنجایی که در نظام بانکی مشتریان محور اصلی بوده و همه کارها برای جلب رضایت ،توجه آنهاست، بنابر این یکی از بزرگترین رسالتهای یک بانک شناخت نیاز های مشتریان وارائه بهترین خدمات به آنها ...