عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 125

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر دوره‏های آموزش ضمن خدمت بر اثربخشی کارکنان (شعب سرپرستی بانک صادرات مرکز تهران) می‌باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی – پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این شامل کلیه کارکنان سرپرستی شعب بانک صادرات- مدیریت مرکز تهران می‏باشد که تعداد آنها 1183 نفر می‏باشد که به صورت رسمی مشغول به خدمت می‏باشند. از آن جایی که حجم جامعه مورد پژوهش 1183 نفر می باشد با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه گرجسی-مورگان تعداد 290 نفر از ...

امروزه در نظام های اقتصادی، بانکها، یکی از بزرگترین واسطه های مالی و از ارکان مهم ساختار مالی به شمار می آیند ،به طوری که یکی از کانون های اصلی بحران مالی را تشکیل می دهند، که در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران ها ساختار درآمدی این موسسات را دچار مشکل جدی می نماید، به همین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر مولفه های موثر مدیریت بحران اقتصادی بر درآمدهای بانک گردآوری گردید. در ابتدا عوامل موثر بر مدیریت بحران اقتصادی شناسایی و سپس تأثیر تغییر ارزش پول و امنیت اقتصادی به عنوان ...

امروزه ارزیابی رضایت مشتری یک اقدام ضروری برای سازمان ها در جهت بهره گیری موثر از منابع و زمانشان در راستای حفظ بقا در بازار رقابتی محسوب می شود . تجزیه و تحلیل عملکرد- اهمیت یک تکنیک ساده و مفید برای تعیین ویژگی هایی از یک محصول یا خدمت است که نیاز ضروری برا بهبود در آنها وجود دارد یا ویژگی هایی که شرایط ممکن صرفه جویی در هزینه ها را بدون زیان معنی دار بر کیفیت کلی دارند . در مدل تجزیه و تحلیل عملکرد-اهمیت مرسوم چندین فرضیه اشتباه وجود دارد که هدف ما از این پژوهش اصلاح دو فر ...

بانکداری در ایران طی دهه اخیر با تغییر و تحولاتی در عرصه ی مقررات زدایی و تکنولوژیهای جدید در خدمات مواجه بوده و تعیین اهداف رشد از جانب بانکها این نظام را به سوی رقابتی شدن پیش می برد. با افزایش زمینه رقابت در سیستم بانکداری ایران، بانکها باید همواره به پایش عملکرد خود بپردازند و هر ساله عملکرد خود را با استفاده از مدلهای مناسب نسبت به رقبا بسنجند. در این زمینه بانکها میتوانند با توجه به مزیتهای رقابتی خود و تقویت آنها موفقیت خود را در رقابت با سایر رقبا تا حد زیادی تضمین نم ...

بازار اعتبارات مصرفي در ايران با تشكيل بانكهاي خصوصي رونق يافته است. فعاليت اصلي در اين بازار اعطاي تسهيلات مصرفي به متقاضيان بوده و اين امر نياز به اعتبار سنجي متقاضيان تسهيلات جهت كاهش ريسك اعتباري دارد. امروزه سيستمهاي هوشمند كاربردهاي فراواني در امور مختلف بانكي و مالي پيدا كرده‌اند. بانك هاي تجاري در ارزيابي عملكرد مالي مشتريان و به منظور مديريت ريسك اعتباري از روش هاي رتبه بندي گوناگوني استفاده مي نمايند . بررسي و تصويب اعتبارات يكي از كاربردهاي مدل لاجیت است. در رتبه ...

سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مدرن مطرح گردیده است . شناسایی سرمایه اجتماعی به عنوان یک نوع سرمایه چه درسطح مدیریت کلان توسعه کشورها وچه درسطح مدیریت سازمانها و بنگاهها می تواند شناخت جدیدی راازسیستم های اقتصادی – اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را درهدایت بهتر سیستم ها یاری کند . سرمایه اجتماعی به جنبه های سازمان اجتماعی ، مانند شبکه ها ، هنجارها و اعتماد که هماهنگی و همکاری رابرای منابع دوجانبه تسهیل می کنند ، اشاره دارد . اید ...

کنترل داخلی جزء جدایی‌ناپذیر ادارۀ امور بانک بوده که باعث فراهم شدن اطمینان منطقی در دستیابی به هدف‌هایش می‌شود (کرباسی یزدی، 1384). کنترل داخلی فرآیندی بنیادی و پویاست که خود را به‌ طور مداوم با تغییرات رو در روی سازمان هماهنگ و منطبق می‌سازد (اوگنوا و همکاران ، 2007). در واقع، کنترل داخلی یک رویداد یا وضعیت خاص نیست، بلکه مجموعه‌ای از اقدامات متوالی و فراگیر است که به همه فعالیت‌های سازمان نفوذ و تسری پیدا می‌کند (شعری، 1386). لذا، با توجه به اهمیت سیستم کنترل داخلی در صنعت ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت امنیت اطلاعات در شعب بانک صادرات استان فارس پرداخته است. در ابتدای تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه بود که سپس با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی پرسشنامه ها توزیع گردید. در این تحقیق از پرسشنامه چانگ و لین ( 2007 ) جهت سنجش متغیر های تحقیق استفاده شد. پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از نظر متخصصان مورد تایید ...

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین هوش عاطفی و جذب منابع مالی مدیران شعب بانک صادرات سرپرستی جنوب تهران می باشدو به این منظور، با توجه به جامعه آماری روسای شعب سرپرستی جنوب (101 نفر) از سرشماری و از یک پرسشنامه که شامل سه قسمت مشخصات شخصیتی، منابع مالی، هوش هیجانی بوده است، استفاده شد. پس از تایید ابزار اندازه گیری توسط اساتید و تععین پایایی آن با روش آلفای کرن باخ داده های بدست آمده با استفاده از آزمونهای آمار توصیفی و کولموگروف-اسمیرونف، ضریب اسپیرمن ، آزمون کای دو و آزمون ...